Milliardsluket i Moss bør også granskes

Arbeidet i en kritisk kvikkleiresone i Moss ble stoppet i februar 2021 fordi grunnboringer påviste stor skredrisiko. Oversiktsbilde over Moss stasjon.

En enda større skandale enn Follobanen er i emning.

Dette er et debattinnlegg. Eventuelle meninger i teksten står for skribentens regning. Hvis du ønsker å delta i debatten, kan du lese hvordan her.

En uavhengig gransking av Follobanen er bra. Men det blir likevel etterpåklokskap. Derfor er det nå ekstra viktig å granske arbeidet med dobbeltsporet i Moss. Der er en enda større skandale i emning.

I Nasjonal transportplan 2010–2019 var Follobanen beregnet til 11,7 milliarder kroner (s. 294). Den endte på 36,8. Det er en tredobling. Om inflasjon trekkes fra, er det fremdeles minst en dobling.

Samtidig har man fått langt mindre enn hva Stortinget bestilte. Det gjelder en planskilt forbindelse til Østre linje (Ski-Askim-Mysen), spor uten fartsbegrensning på Ski for fremtidige høyhastighetstog mot Sverige og spor fra Follobanen mot Alnabru, slik at godstogene blant annet kan unngå den bratte Brynsbakken. Disse sporene er avgjørende for Follobanens funksjonalitet og var forutsatt av Stortinget og departementet, men ble fjernet fra planen i 2013/2014. Slik har man skjøvet store regninger foran seg.

Alt dette kunne blitt løst helhetlig og langt rimeligere, slik blant andre Deutsche Bahn Internationals planforslag viste. Det har vi gjentatte ganger gjort oppmerksom på i møter og brev. Nå blir det mye dyrere.

Men Follobanens funksjonalitet kan fortsatt økes kraftig til en forsvarlig kostnad, om noen makter å skjære gjennom.

Dobbeltsporet i Moss – minst 20 milliarder for en mil?

Dobbeltsporet i Moss var i Nasjonal transportplan 2014–2023 kalkulert til 5,2 milliarder kroner (s. 246). Nå varsles det kostnader på over 20 milliarder kroner, altså minst en firedobling på ti år. Men sluttsummen er ukjent.

Arbeidet i en kritisk kvikkleiresone ble stoppet i februar 2021 fordi grunnboringer påviste stor skredrisiko. Siden da har Bane Nor testet ut ymse tiltak, men fortsatt ikke begynt på hovedarbeidene. Om prosjektet noen gang kan bli fullført, og hva det vil koste, er helt i det blå. Men banen blir i tilfelle enda dyrere pr. kilometer enn Follobanen og en av Europas dyreste jernbanestrekninger!

Den store kostnadsbomben ligger i den ene kilometeren med kvikkleire, hvor man til nå har gjort svært lite

Det skyldes at traseen er lagt i en gigantisk kulvert i et svært komplisert kvikkleirområde. Til tross for mange advarsler har Jernbaneverket og Bane Nor faktisk bare vurdert traséalternativer via dette området. Og det er her, på en 1 kilometer lang strekning i og nær den planlagte stasjonen, at problemene og milliardene tårner seg opp.

Milliardinnsparinger fortsatt mulig

Det er likevel ikke for sent å snu. Pengene som er brukt til nå, har i liten grad gått til kvikkleiresonen, men for det meste til andre og mindre krevende deler av den 10,2 kilometer lange traseen. Ifølge Bane Nor var det frem til februar 2021 brukt 3,2 milliarder kroner. Nå er det kanskje fem eller seks. Men den store kostnadsbomben ligger i den ene kilometeren med kvikkleire, hvor man til nå har gjort svært lite.

Det taler for en ny trasé, i og på fjell lenger øst. Den vil opplagt bli tryggere, kortere og rimeligere. Også ved veibygging kan man spare store summer. Bane Nors trasé blokkerer nemlig den mest skånsomme og funksjonelle løsningen for ny riksvei 19 (mellom Moss fergekai og E6) og øker kostnadene med flere milliarder kroner.

Trolig vil det være rundt 10 milliarder kroner å spare når man ser ny jernbane, togparkering og ny riksvei 19 i Moss under ett

Interesseorganisasjonen Bedre Byutvikling Moss bestilte i 2017 en utredning fra Norsk Bane AS om mulige alternativer til Bane Nors plan. Den konkluderte med et detaljert forslag til ny bane utenom det kritiske kvikkleireområdet, med en bedre plassert stasjon, uten konflikt med ny riksvei 19 og til klart lavere kostnad for jernbanen.

I fjor sendte vi, etter dialog med medlemmer i Transportkomitéen på Stortinget, et notat til Stortinget og departementet. Da hadde vi utviklet et nytt traséforslag, basert på et ønske om å kunne gjøre mest mulig nytte av de baneinvesteringene som allerede er lagt ned. Fjelltunnelene kan brukes til deler av ny banetrasé, ny riksvei 19, togparkering og/eller tilkomst til ny stasjon. Også dette notatet konkluderer med store gevinster for sikkerhet og økonomi.

Trolig vil det være rundt 10 milliarder kroner å spare når man ser ny jernbane, togparkering og ny riksvei 19 i Moss under ett. Arbeidet kan også gå raskere enn med Bane Nors problematiske og usikre planer.

Men igjen: Hvis slike gevinster skal bli en realitet, må noen skjære gjennom!