Oslo er navet for hele Østlandet

Høyres gruppeleder i bystyret Eirik Lae Solberg (tv) og byrådsleder Raymond Johansen (Ap) er enige om kommune- og fylkesstruktur for Oslo.

I Oslo er vi åpne for sammenslåing med nabokommuner, men ikke til å bli del av et storfylke med mer byråkrati.

Dette er et debattinnlegg. Eventuelle meninger i teksten står for skribentens regning. Hvis du ønsker å delta i debatten, kan du lese hvordan her.

Stortinget har vedtatt at det skal gjennomføres en regionreform. Målet er å redusere antall fylker fra 19 til om lag 10. I forrige uke fant de tre Vestlandsfylkene sammen, det har også Nord og Sør-Trøndelag gjort.

Rundt Oslofjorden pågår det nå en diskusjon om sammenslåing av Akershus, Buskerud og Østfold til et nytt storfylke kalt Viken. Noen mener Oslo må inngå i et slikt storfylke. Vi mener det er en dårlig ide.

Fylkeskommunene har i dag ansvar for blant annet veier, kollektivtrafikk og videregående opplæring. Et nytt storfylke Viken vil strekke seg fra Geilo i vest til Halden i øst.

Våre tre nabofylker kan ha gode grunner for å slå seg sammen. De har i stor grad felles utfordringer som kan løses sammen. Oslo skiller seg ut som en tettbygd hovedstad med særlige behov, spesielt innenfor kollektivtransport og boligbygging.

Blir dragkamp mellom by og land

Vi mener fylkeskommunale oppgaver må løses ulikt i tett by og i spredtbygde strøk. Oslo er et nav for hele Østlandet. Som både fylke og kommune har Oslo en unik mulighet til å utvikle nye boligområder og arbeidsplasser i sammenheng med kollektivutbygging.

Dersom Oslo blir en del av ett storfylke, vil prioriteringer innenfor samferdsel fort bli gjenstand for politisk dragkamp mellom by og land. Den tette koordineringen mellom samferdsel og boligbygging i Oslo vil samtidig gå tapt. Det vil hele regionen tape på.

Hver dag pendler det 165.000 inn til Oslo og 60.000 motsatt vei. I realiteten omkranses Oslo av en felles bo- og arbeidsmarkedsregion som omfatter mer enn 30 kommuner i Akershus, Østfold, Vestfold, Buskerud, Hedmark og Oppland.

Rutersamarbeidet er en suksess

Derfor deltar Oslo i flere regionale samarbeid. Særlig viktig er Ruter for planlegging, samordning og kjøp av kollektivreiser i Oslo og Akershus. Siden etableringen av Ruter AS i 2007 har antall reisende økt kraftig. Gjennom koordineringen i hele regionen har Ruter sikret at også pendlere fra nabokommunene har hatt glede av kollektivsatsingen i Oslo.

Oslopakke 3 har vist seg som en bærekraftig modell for trafikkplanlegging mellom Oslo, Akershus og Staten, og Rutersamarbeidet er en suksess som må videreføres uavhengig av endringer i forvaltningsstrukturene rundt Oslo.

I tillegg har Oslo og Akershus som de første fylkene i Norge, etablert et felles planarbeid for areal og transport. Målet er at nye boliger og arbeidsintensive virksomheter skal legges ved kollektivknutepunkter og at bedre kollektivløsninger skal understøtte utviklingen.

Det er bred enighet om at areal- og transportplanlegging må ses i sammenheng. I Oslo har vi ansvaret for begge politikkområdene. Areal gjennom kommunens reguleringsmyndighet og transport gjennom vår særegne fylkesmodell. I resten av landet er dette delt.

Oslos dør er åpen

Det er nå 70 år siden sist Oslo slo seg sammen med en nabokommune. Utviklingen på de fleste samfunnsområder, og særlig innenfor transportmuligheter og reisemønstre, har vært enorm.

Til sammenligning har alle de andre nordiske hovedstedene justert sine kommunegrenser flere ganger. Vi tror dette kan være et alternativ for Oslo fordi byen er i ferd med å vokse inn i nabokommunene. Grensene er blitt unaturlige barrierer i ett sammensmeltet bo- og arbeidsmarked. I Oslo stiller vi oss derfor positive til sammenslåing med nabokommuner som ønsker det.

Ett utdanningsløp

Oslos fylkeskommunale oppgaver innebærer at vi også har ansvaret for videregående opplæring. Osloskolen har gode resultater. En av årsakene er at barnehage, barneskole, ungdomsskole og videregående opplæring er samlet i en felles styringsmodell. Høyre og Arbeiderpartiet har ulike svar på hvordan utfordringene i skolesektoren skal løses, men er enige om at det er en klar fordel å kunne se hele utdanningsløpet under ett.

Dette er bakgrunnen for at vi ikke er tvil om at Oslos innbyggere er best tjent med at Oslo selv beholder ansvaret for de fylkeskommunale oppgavene.


Få med deg debattene hos Aftenposten meninger på Facebook og Twitter