Kort sagt, lørdag 8. februar

  • Debattredaksjonen

Barn og personvern. Oljedirektoratet og iskanten. Dette er dagens kortinnlegg.

Dette er et debattinnlegg. Eventuelle meninger i teksten står for skribentens regning. Hvis du ønsker å delta i debatten, kan du lese hvordan her.

Barn fortjener bedre personvern og mer kunnskap

I en kronikk i Aftenposten uttrykker direktør i Datatilsynet Bjørn Erik Thon bekymring over at digitale verktøy med personopplysninger utformes av hver enkelt kommune. Han tar til orde for en nasjonal løsning for å minske sannsynligheten for at barn blir skadelidende.

Vi støtter Datatilsynets syn i denne saken. Stoltenbergutvalget pekte på at dagens systemer for innsamling, håndtering og bruk av data i barnehager og skoler er uoversiktlige og komplekse. Utvalget ønsket at staten oppretter og forvalter et trygt datasystem som kan brukes lokalt, i stedet for at hver kommune har sitt eget system med de sårbarheter det medfører.
Det finnes allerede en del opplysninger om skolegang i nasjonale systemer. Fylkeskommunene med ansvar for videregående opplæring drifter i fellesskap plattformen VIGO. Data derfra lagres sentralt, i Nasjonal utdanningsdatabase (NUDB) hos SSB, sammen med blant annet karakterer fra ungdomsskolen og resultater på nasjonale prøver. Dette er plattformer som kan bygges videre på.

I tillegg til hensynet til personvern, bør noen andre hensyn tas i utformingen av en nasjonal løsning. I Stortingsmeldingen om tidlig innsats følger regjeringen opp Stoltenbergutvalgets anbefaling om bedre informasjonsoverføring mellom utdanningsnivåer og tjenester, blant annet for å gi barn og elever best mulige overganger. Mye informasjon samles inn om barna i dagens opplæringssystem, og da er vi forpliktet til å la denne informasjonen komme barna til gode. Da må forskere få bruke opplysningene til å undersøke hva som skaper en god skole.

Vi er glade for at regjeringen vil utrede mulige løsninger for å få bedre statistikk og data om barnehager og skoler der hensynet til personvern blir ivaretatt på en god måte. Vi diskuterer gjerne slike løsninger med både myndighetene og Datatilsynet og ser på vår felles forståelse av behovet for en nasjonal løsning som et godt utgangspunkt.

Martin Flatø, forsker, Camilla Stoltenberg, direktør og Fartein Ask Torvik, forsker, alle Folkehelseinstituttet


Feil om «hemmelig» syn på iskanten

Aftenposten publiserte onsdag 29. januar artikkelen «Oljedirektoratets hemmelige forslag til regjeringen: Flytt iskanten lenger nord». Dette stemmer ikke. Oljedirektoratet gir ikke hemmelige forslag til regjeringen. Vi gir våre vurderinger gjennom Faglig forum. Og Oljedirektoratet har ikke uttalt at iskanten skal flyttes lenger nord.

Diskusjonen om iskanten handler ikke om åpning av nye områder. Det som diskuteres, er rammene for petroleumsvirksomhet i allerede åpent areal. Faglig forum, som består av ulike etater, har hatt som sitt mandat å definere særlig sårbare og viktige områder.

Det var enighet mellom etatene om at faglig uenighet skulle komme frem i rapportene. Dette var bakgrunnen for Oljedirektoratets svar på spørsmål fra Aftenposten i januar. Det er naturlig å ha faglige diskusjoner i en slik arbeidsgruppe, og det har ikke vært noen avstemning om hvor iskanten skal gå.

Oljedirektoratet ønsker ikke en petroleumsnæring som kan utgjøre en trussel for miljøet. Det har vært petroleumsindustri i Barentshavet i 40 år. Som det går frem av andre rapporter fra Faglig forum, er miljøtilstanden i Barentshavet god.

Ingrid Sølvberg, oljedirektør, Oljedirektoratet

  • Følg og delta i debattene hos Aftenposten meninger på Facebook og Twitter.