Helsedirektoratet saboterer Sivilombudsmannen | Ketil Lund

  • Ketil Lund
    Ketil Lund
Uttalelser fra Sivilombudsmannen betyr i praksis at det i årenes løp er truffet tusenvis av ulovlige vedtak om tvangsmedisinering, mener Ketil Lund.

Et mer tydelig forsøk på sabotasje av Sivilombudsmannens uttalelser i et sentralt rettssikkerhetsspørsmål, er neppe tidligere forekommet.

Dette er et debattinnlegg. Eventuelle meninger i teksten står for skribentens regning. Hvis du ønsker å delta i debatten, kan du lese hvordan her.

Tvangsmedisinering med antipsykotika er særdeles inngripende vedtak som etter loven krever stor sannsynlighet (mer enn alminnelig sannsynlighetsovervekt) for vesentlige positive behandlingseffekter. Etter lang tids kritikk av kunnskapsgrunnlaget for tvangsmedisinering ble dette utredet av Paulsrud-utvalget som fremmet forslag til ny psykisk helsevernlov, NOU 2011:9.

Ketil Lund er medlem av Den internasjonale juristkommisjon Norge (ICJ-Norge), utvalget for rettssikkerhet og psykiatri.

Utvalget viste, grovt sett, at positive effekter av antipsykotika målt mot placebo var ca. 20 prosent, hvilket betyr at én av fem pasienter hadde positiv virkning av behandlingen. Dette ble ikke bestridt i høringsomgangen. Utvalget konstaterte da også at lovens krav om stor sannsynlighet ikke ble etterlevet i praksis.

Helsedirektoratet neglisjerte Paulsrud-utvalget, ja, utarbeidet endog faglige retningslinjer i 2013 som påsto effekter av antipsykotika flere ganger høyere enn det utvalget påviste.

Direktoratet medvirket dermed til den fortsatt ulovlige praksisen, som i senere år har vært gjenstand for omfattende kritikk.

Tusenvis av ulovlige vedtak

I desember 2018 og januar 2019 avga Sivilombudsmannen to uttalelser som i realiteten betyr at tvangsmedisineringspraksis har vært ulovlig siden loven ble gitt i 1981, og ikke bare det, men også at vedtak om tvangsmedisinering, især ved førstegangspsykose, ikke lar seg begrunne fordi kunnskapsgrunnlaget ikke gjør det mulig å si med stor sannsynlighet at pasienten vil profittere.

Uttalelsene betyr at det i årenes løp er truffet tusenvis av ulovlige vedtak.

Dette har direktoratet vært kjent med i hvert fall siden 2011, men i stedet for å ta umiddelbare skritt for å bringe praksis til opphør, har direktoratet sendt ut flere brev til fylkesmenn, helseforetak mv. hvor det på nytt gis uriktige opplysninger ikke bare om effektene av antipsykotika, men også om innholdet i Sivilombudsmannens uttalelser.

Nødvendig å informere offentligheten

ICJ (Den internasjonale juristkommisjon) Norge ba i brev av 2. mars i år om at direktoratet tilbakekalte et slikt brev av 17. januar, men fikk intet svar. Direktoratet sendte ut et nytt brev den 22. mars i år med en «oppdatering» av kunnskapsgrunnlaget.

Denne oppdateringen, som viser til faglige uttalelser om at antipsykotika skal ha positiv effekt for rundt 90 prosent av pasientene, ble tilintetgjort og stemplet som feilinformasjon av psykiater Trond Aarre i kronikk i Aftenposten 21. mai, der han opplyser å ha hatt telefonmøter med og mottatt brev fra direktoratet som nekter å rette opp feilene, hvorpå han av hensyn til pasientenes rettssikkerhet fant det nødvendig å informere offentligheten.

Helsedirektøren svarer arrogant

Det er så man gnir seg i øynene:

Innser ikke direktoratet at denne holdningen, som nærmest direkte oppfordrer til fortsatt ulovlig tvangsmedisinering, forsterker inntrykket av at departementet ikke interesserer seg for pasientenes rettssikkerhet, men utelukkende er opptatt av å forsvare sin egen årelange vanskjøtsel av den.

Det er megetsigende at helsedirektør Bjørn Guldvog i tilsvar til Aarre i Aftenposten 28. mai kun gir uttrykk for alminneligheter og ikke engang gjør forsøk på å forsvare direktoratets brev på faglig grunnlag, men bare arrogant uttaler at «vi mener ... lovens strenge vilkår for tvangsbehandling kan være oppfylt også ved førstegangspsykose, i tråd med dagens praksis».

Et mer tydelig forsøk på sabotasje av Sivilombudsmannens uttalelser i et sentralt rettssikkerhetsspørsmål, er neppe tidligere forekommet. Staten bør belage seg på utallige krav om økonomisk kompensasjon for ulovlighetene.

Artikkelen ble opprinnelig publisert i Kritisk jus nr. 2/16.

  • Følg og delta i debattene hos Aftenposten meninger på Facebook og Twitter.