Debatt

Kort sagt, mandag 4. november

 • Debattredaksjonen

Barnevernsbarna. Offentlig pensjon. ACER-søksmålet. Nav-skandalen. Dette er dagens kortinnlegg!

Debatt
Dette er et debattinnlegg. Meninger i teksten står for skribentens regning.

Ord må resultere i handling for barnevernsbarna

Helseminister Bent Høie og barne- og familieminister Kjell Ingolf Ropstad innrømmer i Aftenposten 27.oktober at samarbeidet mellom helse og barnevern ikke alltid fungerer. At ministrene svarer i fellesskap vitner om vilje til å hjelpe barnevernsbarna på tvers av departementene.

Ministrene kommer i sitt svar opp med en punktvis liste av tiltak. Flere av disse er ikke konkrete nok. Vi som jobber i feltet, vet veldig godt hva som skal til for å hjelpe, men blir frustrerte over at ingen ser ut til å ta ansvaret for å iverksette. Skal hjelpen forankres i helse eller i barnevern? Det er behov for et reformarbeid. Barnevernsbarnas rettigheter må prioriteres, og det betyr kanskje at både lovgivning og retningslinjer må endres.

Vi håper Høie og Ropstad vil fortsette med å være lydhøre, og at de søker råd fra oss som treffer mange av disse barna og som har begynt å få erfaring og kompetanse i et komplekst felt. Vi kjenner til hvor skoen trykker og når systemet svikter. La oss ta historiene til de dobbeltsviktede barna på alvor slik at vi kan endre tilbudet og rettighetene til barna som følger i deres fotspor.

På vegne av Tenketanken Omnia, Henriette Sandven overlege BUP Follo, Christian Lunde-Hanssen psykologspesialist RVTS Øst, Inger-Elise Skauen seniorrådgiver inntak BUFetat og Cecilie V Andresen spesialpedagog Østfold fylkeskommunale skole


Forvirring om offentlig pensjon

Pensjonsrådgiver Harald Engelstad påstår skråsikkert at «ingen kan tape pensjon på å jobbe til 70 år» i Aftenposten 29. oktober. Debatten handler om offentlig tjenestepensjon, og Engelstad tar fullstendig feil. Det er ingen tvil om at man får mindre pensjon dersom man jobber «for lenge» i offentlig sektor. Både Statens pensjonskasse og KLP informerer om dette på sine nettsider.

Engelstad skriver at lavere tjenestepensjon som følge av økt folketrygd er et prinsipp vi har hatt siden 1967. Det er riktig, men systemet hvor tjenestepensjonen blir lavere desto lenger man jobber i offentlig sektor ble først innført i 2011, og det er denne regelverksendringen vi nå diskuterer.
At man kan utsette uttaket av alderspensjon fra folketrygden slik at denne kompenserer for redusert tjenestepensjon er i beste fall en misforståelse. Alderspensjonen fra folketrygden kan tidligst tas ut fra 62 år eller senest ved 75 år. Til grunn for dette ligger prinsippet om nøytralt uttak, hvor forventet samlet pensjon skal være uavhengig av ved hvilken alder pensjonen tas ut.

Den offentlige tjenestepensjonen som utbetales over livsløpet, er derimot svært påvirket av når man slutter å jobbe. En person født i 1953 med 600.000 kroner i årslønn vil få om lag 107.500 kroner i årlig tjenestepensjon ved å jobbe til 68 år. Ved å jobbe til 70 år vil den årlige tjenestepensjonen være redusert til om lag 71.500 kroner, og jobber man til 73 år vil tjenestepensjonen være 0 kroner resten av livet. Det er klart dette gir et tap av pensjon!

Sindre Farstad, seniorrådgiver pensjon, Pensjonistforbundet


ACER-søksmålet er nødvendig

«Det er lov å kopiere staten», skriver Aftenposten på lederplass 22. oktober. Avisen mener Oslo tingrett gjorde rett i å avvise Nei til EUs ACER-søksmål. Kjennelsen er den reneste avskrift av statens påstand og argumenter. Nei til EUs to erfarne advokater sier de aldri har opplevd noe lignende, og vil anke saken videre til lagmannsretten.

Det er noe som skurrer når den ene statlige myndigheten ukritisk kopierer den andre. Oslo tingrett har hentet sin begrunnelse fra regjeringsadvokatens disposisjon uten at rettens egne vurderinger kommer tilstrekkelig til syne. Nei til EUs anførsler synes heller ikke å være vurdert. Dette rimer dårlig med kravene til begrunnelse i tvistemålsloven, blant annet at retten bør besvare argumentene fra den parten som ikke får medhold.

ACER-saken inngår i en stadig mer omfattende overføring av myndighet til EUs organer, og vi merker oss at Aftenposten er enig i at dette «samlet sett kan bety en betydelig suverenitetsavståelse». Derfor er søksmålet både berettiget og nødvendig.

Kathrine Kleveland, leder, Nei til EU


Nav-skandalens absurde konsekvenser

Når mottagere av arbeidsavklaringspenger skal ha rett til ubegrenset opphold i EØS-land, opphever dette langt på vei hele hensikten med ytelsen. Denne er ifølge folketrygdloven: «Formålet med arbeidsavklaringspenger er å sikre inntekt mens mottageren får aktiv behandling, deltar på et arbeidsrettet tiltak eller får annen oppfølging med sikte på å skaffe seg eller beholde arbeid.» Ifølge høringsnotat fra 2016 bør aktiviteten være på fulltid, såfremt ikke helsesituasjonen er til hinder for det. Det sier seg selv at disse aktivitetene ikke kan gjennomføres utenfor Norge.

Videre blir meldekortene, der vedkommende skal krysse av for hva som har skjedd mht. aktiviteter siste 14 dager, mye av en vits når en har rett til å oppholde seg utenfor Norge, uten noen plikter, i ubegrenset tid.
Riktignok gjelder følgende fortsatt: «Alle som mottar stønader må være tilgjengelig for oppfølging og følge avtalte aktiviteter med NAV, som behandling og arbeidsrettede tiltak.» Det betyr i praksis at det bare er de som ikke er under behandling eller i tiltak som kan dra til Spania og bli der.

Nav blir neppe populært dersom en pålegger en mottager i Spania utgiftene ved å reise frem og tilbake til Norge for å få en prat med en saksbehandler.

Asbjørn Lauvstad, Oslo


 • Følg og delta i debattene hos Aftenposten meninger på Facebook og Twitter.

Les mer om

 1. Kort sagt
 2. Barnevern
 3. Kjell Ingolf Ropstad
 4. Bent Høie
 5. Pensjon
 6. Debatt

Kort sagt

 1. DEBATT

  Kort sagt, lørdag 28. november

 2. DEBATT

  Kort sagt, fredag 27. november

 3. DEBATT

  Kort sagt, torsdag 26. november

 4. DEBATT

  Kort sagt, onsdag 25. november

 5. DEBATT

  Kort sagt, tirsdag 24. november

 6. DEBATT

  Kort sagt, fredag 20. november