Ungdom i Oslo sliter – langtidsvirkningene kan bli store

  • Wiljar Hansen
Det bør åpnes for innendørs- og utendørsaktiviteter for osloungdom i alderen 13–15 år samtidig med at denne lettelsen gis til barn i barneskolealder, skriver innleggsforfatteren.

Det er vanskelig å se gode grunner til at ungdom i alderen 13–15 år skal behandles likt med elever i videregående skole.

Dette er et debattinnlegg. Eventuelle meninger i teksten står for skribentens regning. Hvis du ønsker å delta i debatten, kan du lese hvordan her.

Dersom det oppnås kontroll på utbruddet av den muterte covid-19-virusvarianten, bør det åpnes for innendørs- og utendørsaktiviteter for osloungdom samtidig med at denne lettelsen gis til barn i barneskolealder.

Basert på kommunens egne smittetall er det vanskelig å se gode grunner til at ungdom i alderen 13–15 år skal behandles annerledes enn barn under 13 år og likt som elever i videregående skole.

Antallet smittede pr. årskull er tilnærmet likt for dem som går på ungdomsskolen sammenlignet med barneskolen, mens det er vesentlig høyere for dem som går på videregående.

Langtidsvirkninger

Den økte smittefaren ved åpning av fritidsaktiviteter for ungdom må veies mot langtidsvirkningene av de strenge sosiale restriksjonene som har vært lagt på osloungdommen siden mars 2020.

Myndighetene gjentar ofte at barn og unge skal ha en mest mulig normal hverdag selv om vi er midt i en alvorlig pandemi. Vel, de har ikke det. Ungdommen sliter!

Allerede i juni rapporterte en fagfellevurdert artikkel i Tidsskrift for Den norske legeforening at covid-19-restriksjonene hadde gitt lavere målt livstilfredshet blant ungdomsskoleelever. Da livstilfredshet korrelerer med psykiske plager som angst og depresjon, antar forfatterne at også disse har økt som følge av den sterke begrensingen på aktiviteter som gir sosial trivsel.

Les også

Forskere advarer mot regjeringens idrettstiltak. Det er særlig tre ting som bekymrer.

Rusbruk

Veldig, veldig få ungdommer som driver idrett, ender opp som toppidrettsutøvere. Hovedfokuset er at ungdommen skal trives og å gi ungdommen en sunn og meningsfull hverdag gjennom samhold og fysisk aktivitet.

Forskning viser at ungdom som driver idrett, trives bedre på skolen, har færre psykiske helseplager, bruker mindre rusmidler og er mer fornøyd med lokalmiljøet sitt enn ungdom som ikke driver idrett.

Fra tidligere vet vi at allerede før covid-19-pandemien var det en markant økning i bruk av cannabisprodukter blant osloungdom sammenlignet med 2015. Det er velkjent at ungdom som har det bra og har noe å drive med, ruser seg mindre.

Det er store forskjeller i hvordan 13–15-åringer omgås sosialt og hvor god tilknytning de har til skole og aktiviteter i sitt nærmiljø, sammenlignet med 16–19-åringer. Det er da trolig også stor forskjell mellom disse gruppene i økt smittefare ved gjenåpning av fritidsaktiviteter.

Ungdom i ungdomsskolealder bør derfor behandles ulikt fra ungdom i videregående skole i den fremtidige strategien for gjenåpning av samfunnet, og heller behandles likt som barn i barneskolealder.