Debatt

Feil miljøresept fra Stordalen og Stoltenberg | Laila Aass og Odd Magne Harstad

  • Laila Aass, forsker og Odd Magne Harstad, professor, Norges miljø- og biovitenskapelige universitet (NMBU)

Melk og kjøtt er våre viktigste kilder til høyverdig protein, som produsert i kombinasjon er av de mest effektive i verden, skriver debattantene. Foto: Ørn Borgen

Lavere forbruk av kjøtt og melk gir et vingeklippet landbruk som ikke lenger kan forsyne en sterkt voksende norsk befolkning med livsnødvendig mat.

Debatt
Dette er et debattinnlegg. Meninger i teksten står for skribentens regning.

I Aftenposten 11. juni hevder Gunhild A. Stordalen (styreleder EAT) og Camilla Stoltenberg (direktør, Folkehelseinstituttet) at «det viktigste vi kan gjøre for miljøet er å redusere forbruket av kjøtt og meieriprodukter». De går dermed langt i å påstå at matproduksjon basert på husdyr er en direkte årsak til de globale miljøproblemene. Dette er selvfølgelig ikke riktig.

Den siste hovedrapporten fra FNs klimapanel (IPPC) viser tydelig at befolkningsvekst kombinert med økonomisk vekst er de store driverne til økte globale CO₂ utslipp fra fossile kilder. Disse vil fortsette å øke uten tiltak. I samme rapport konkluderes det også med at «en økende andel av CO₂ utslipp fra fossile kilder og industri i lavinntektsland er forårsaket av produksjon av varer og tjenester eksportert til høyinntektsland».

Hver nordmann har i gjennomsnitt et klimafotavtrykk 40 prosent høyere enn verdensgjennomsnittet. Ifølge Miljødirektoratet må fotavtrykket til hver av oss reduseres med 90 prosent innen 2050 for å nå togradersmålet for global oppvarming. Det krever en nærmest uforståelig omstilling i vårt levesett som går milevis utover det å redusere inntaket av kjøtt og melk.

Alle land må ivareta egen matsikkerhet

Stordalen og Stoltenberg er på kollisjonskurs med FAO, FNs matvareorganisasjon, som sier at matproduksjonen må økes med 70 prosent innen 2050 for å sikre nok mat til global befolkningsvekst, samt at alle land må ivareta egen matsikkerhet og produsere mest mulig mat på nasjonale arealressurser.

I stortingsmelding nr. 41 (2016–2017) fra Klima- og miljødepartementet blir det uttrykt slik «Ressurser og arealer må tas i bruk og utnyttes på en måte som sikrer tilstrekkelig matproduksjon, tilpasset de naturgitte forholdene».

Storstilt import av proteinvekster

Vårt naturgrunnlag (klima og jordsmonn) langt mot nord legger klare begrensninger på hva vi kan produsere av mat. Det meste av jordbruksarealet vårt er kun egnet til å dyrke fôr til husdyr. Dette forklarer hvorfor melk og kjøtt utgjør mer enn 2/3 av den landbaserte matproduksjonen i Norge.

Det er godt dokumentert at våre muligheter til å dyrke proteinvekster for mat til mennesker er sterkt begrenset. Det er i praksis ikke mulig å dekke opp befolkningens proteinbehov uten storstilt import av proteinvekster som soya.

Vingeklippet landbruk

Melk og kjøtt er derfor våre viktigste kilder til høyverdig protein, som produsert i kombinasjon er av de mest effektive i verden. Konsekvensene av et lavere forbruk av kjøtt og melk er et vingeklippet landbruk som ikke lenger kan forsyne en sterkt voksende norsk befolkning med livsnødvendig mat.

Importen av mat må økes betydelig, og Norge beslaglegger dermed knappe vann- og arealressurser utenlands som trengs til lokal befolkning. Er dette bærekraftig?

Stordalen og Stoltenberg forenkler de enorme utfordringene kloden står overfor og avslører samtidig en betydelig mangel på kunnskap om den uløselige sammenhengen mellom naturgrunnlaget og muligheter for matproduksjon. Å angripe konsumet av kjøtt og melkeprodukter i Norge er derfor feil resept.

Følg og delta i debattene hos Aftenposten meninger på Facebook og Twitter.

Les mer om

  1. FNs klimapanel
  2. Landbruk
  3. Miljø
  4. Klimapolitikk
  5. Kjøtt
  6. Camilla Stoltenberg