De er oktoberbarn, ikke oktobermenn | Ann-Magrit Austenå

  • Ann-Magrit Austenå
En rettssikker behandling av barns asylsøknad forutsetter at barnet behandles etter andre regler enn voksne, mener generalsekretær Ann-Magrit Austenå i NOAS.

Aftenpostens kommentator kan ikke ha tatt innover seg at det er barn vi snakker om.

Dette er et debattinnlegg. Eventuelle meninger i teksten står for skribentens regning. Hvis du ønsker å delta i debatten, kan du lese hvordan her.

Therese Sollien har i en kommentar i Aftenposten 14. juli tydeligvis ikke fått med seg at grunnlaget for at en gruppe «oktoberbarn» nå får vurdert sine saker på nytt, er at de i utgangspunktet var barn med et erkjent beskyttelsesbehov på hjemstedet.

Ann-Magrit Austenå er generalsekretær i Norsk organisasjon for asylsøkere (NOAS).

Stortinget vedtok at det fra oktober 2016 ikke lenger skulle vurderes om det var urimelig å henvise en asylsøker til å søke beskyttelse et annet sted i hjemlandet (internflukt) enn på hjemstedet. Ved retur til internflukt anerkjennes altså et beskyttelsesbehov på personens hjemsted.

Stortingsvedtaket som fjernet rimelighetskriteriet, er i strid med flyktningkonvensjonen. Det påpekte både FNs høykommissær for flyktninger (UNHCR) og Utlendingsnemnda (UNE) i sine høringsuttalelser.

Etter stortingsvedtaket fikk langt færre enslige mindreårige flyktningstatus. Fra oktober 2016 fikk over halvparten av barn som flyktet alene til Norge, enten avslag eller humanitær oppholdstillatelse kun til fylte 18 år – som i praksis er et utsatt avslag.

Manglende omsorg

Solliens kommentar er gjennomsyret av at hun ikke har tatt inn over seg at alle under 18 år som søker beskyttelse i Norge, juridisk sett er å regne som barn. Da gjelder andre terskler for vurderinger av beskyttelse, som Barnekonvensjonens forpliktelser til å vurdere barnets beste i den enkelte sak.

En rettssikker behandling av et barns søknad om asyl (status som flyktning) forutsetter at barnet behandles etter andre regler enn voksne.

Fra mottakene og gjennom forskning fra blant andre Fafo, er det slått alarm om manglende omsorg og oppfølging. Midlertidig opphold til fylte 18 år er ødeleggende for ungdommene det gjelder. Fra januar 2016 til april 2018 forsvant 360 enslige mindreårige asylsøkere sporløst fra norske mottak.

Barnets beste gjelder

Dette fikk et stortingsflertall i november 2017 til å kreve ny behandling av sakene til de som fra 1. oktober 2016 hadde fått vedtak om midlertidig opphold til fylte 18 år og retur til internflukt. Sakene til enslige mindreårige asylsøkere skal vurderes etter sårbarhetskriterier.

I januar i år krevde et samlet storting at vurderinger om barnets beste måtte tydeliggjøres i alle vedtak. De nye reglene innebærer at ungdom som i utgangspunktet hadde rett på flyktningstatus i Norge, nå kan få opphold på humanitært grunnlag.

Dette gjenoppretter ikke bruddet på flyktningkonvensjonen eller uretten som ble begått mot barn på flukt da Stortinget vedtok å fjerne rimelighetskriteriet. Men det gjenoppretter noe av skaden som ble påført barn – ikke menn – på flukt.