Debatt

Mener Michael Tetzschner at Sivilombudsmannen bør avskaffes? | Strømme, Kierulf og Wessel-Aas

 • Bing Hodneland Advokatselskap
 • Partner
 • Jon Wessel-aas
 • Universitetet I Oslo
 • Det Juridiske Fakultet
 • Forsker
 • Anine Kierulf, juridisk fakultet, Universitetet i Oslo
 • Advokatfirmaet Schjødt
 • Vidar Strømme
  Jurist
672f0b89-2175-dc2e-a2a1-2d4448211299.jpg

Tetzschner svekker både kontrollkomiteens og ombudsmannens anseelse.

Debatt
Dette er et debattinnlegg. Meninger i teksten står for skribentens regning.

Bakgrunn: Sivilombudsmannen og kommunal— og moderniseringsminister Jan Tore Sanner (H) krangler om byggeforbudet i strandsonen. Stridens kjerne: Sanner vil ikke følge Sivilombudsmannens uttalelser. I november i fjor varslet sistnevnte Stortinget i en særskilt melding til Stortinget.


Onsdag 4. mai kl. 1130 møtte Sivilombudsmannen til høring i kontroll— og konstitusjonskomiteen på Stortinget. Det ble et spesielt møte. Den åpne høringen kan beskues på Stortingets nettside.

Et slikt møte er et møte mellom to av de viktigste kontrollorganene i vårt samfunn. Kontroll- og konstitusjonskomiteen er forankret i Grunnloven § 75 f. Komiteen skal gjennomgå regjeringens «protokoller» og ellers kontrollere at regjeringen faktisk gjennomfører det som Stortinget har bestemt. Stortingskomiteen er den eneste som kan foreta undersøkelser på egen hånd.

Hindre at forvaltningen utøver urett

Sivilombudsmannen har også en forankring i Grunnloven, nemlig i § 75 l, som pålegger Stortinget å oppnevne en slik ombudsmann som skal rapportere til Stortinget. En av de fremste oppgavene til Sivilombudsmannen er å hindre at forvaltningen utøver urett, og etter en egen lov skal han rapportere til Stortinget både årlig og når det ellers er formålstjenlig.

Han er altså et av de redskapene Stortinget har utstyrt seg med for å passe på at regjeringen følger de lovene som Stortinget har gitt.

Nekter forvaltningen å følge det Sivilombudsmannen som Stortingets kontrollør påpeker, er en hovedfunksjon å rapportere dette til Stortinget. Det var dette Sivilombudsmannen bedrev på møtet.

Selsom mottagelse i komiteen

Den mottagelsen Sivilombudsmannen ble gitt av komitémedlem Michael Tetzschner (H), var selsom. Sivilombudsmannen ble først, som han var en fersk jusstudent, forsøkt eksaminert i forfatningsrett, og fikk blant annet spørsmål om Stortinget var statens høyeste forvaltningsmyndighet. Han ble så spurt hva Sivilombudsmannen egentlig ville «med å bringe saken inn hit».

Det kunne virke som om Tetzschner var ukjent med at Sivilombudsmannen rapporterer til Stortinget.

Sivilombudsmannen måtte forklare at han ikke rapporterte fordi det var en aktivitet han selv hadde funnet på; hans oppdrag var faktisk gitt av Stortinget.

Tetzschner fulgte opp med spørsmål om hvordan Stortinget skulle kunne behandle en slik sak, var det ikke bedre om de involverte hadde gått til domstolene? Og hvor var den lille mann i dette bildet, spurte Tetzschner, det er vel dem Sivilombudsmannen skal befatte seg med.

Tetzschner kritiserer Stortingets egen tillitsmann for å gjøre den jobben Stortinget selv har pålagt ham ved lov

Ombudsmannen måtte gjenta det han hadde åpnet med å redegjøre for, at saken var foranlediget av en klager – en «liten mann» – og at forvaltningen etter Sivilombudsmannens oppfatning hadde behandlet denne lille mannen med grunnlag i en rettsoppfatning Sivilombudsmannen fant ikke bare tvilsom, men åpenbart uriktig.

Kontrollorganer er avhengig av tillit. Det får de bare dersom de blir tatt seriøst.

En sentral bekymring for Sivilombudsmannen i denne rapporteringsrunden, var at Kommunal- og moderniseringsdepartementet i to saker nektet å følge Sivilombudsmannens vurdering. Ombudsmannen har ingen sanksjonsmulighet, og hans – og Stortingets – kontrollfunksjon er avhengig av at forvaltningen frivillig følger opp det Sivilombudsmannen kommer til.

Signaleffekten av departementets gjenstridighet er ødeleggende for hele ombudsmannsordningen – hvorfor skal kommuner eller underliggende etater rette seg etter Sivilombudsmannens råd hvis ikke departementet gidder?

Mistenkeliggjør Sivilombudsmannen

Signaleffekten av at Tetzschner mistenkeliggjør Sivilombudsmannen, bedrer virkelig ikke saken.

Også kontroll- og konstitusjonskomiteen er et kontrollorgan avhengig av tillit. Dersom Tetzschners uttalelser og spørsmål på møtet skal tas seriøst, kan de ikke forstås som annet enn utslag av en oppfatning om at Sivilombudsmannen bør avskaffes.

Sivilombudsmann Aage Thor Falkanger.

Når Tetzschner kritiserer Stortingets egen tillitsmann for å gjøre den jobben Stortinget selv har pålagt ham ved lov, har han ved sin opptreden klart det kunststykke å svekke både komiteens og ombudsmannens anseelse på en gang. Det er godt gjort. Forfatterne er alle styremedlemmer Den internasjonale juristkommisjon – norsk avdeling (ICJ-Norge)

Følg og delta i debattene med Aftenposten meninger på Facebook og Twitter

Les også

 1. Embetsmenn kan delta aktivt i samfunnsdebatten – bare de ikke blir for politiske | Kristin Clemet

 2. Regjeringen Solberg endrer i praksis vår konstitusjon! | Carl I. Hagen

 3. Domstolene er blitt en avhengig statsmakt. Politikerne har sviktet oss | Tor Langbach

Les mer om

 1. Debatt
 2. Jon Wessel-Aas