Høyesteretts Fosen-dom må gjenåpnes

Gjenåpning av Høyesteretts dom vil være det riktige, skriver innleggsforfatteren. Avbildet her er en rekke vindturbiner på Fosen i Trøndelag.

Ingen er tjent med at det blir stor usikkerhet ved om dommen er avsagt på et riktig grunnlag.

Dette er et debattinnlegg. Eventuelle meninger i teksten står for skribentens regning. Hvis du ønsker å delta i debatten, kan du lese hvordan her.

Et sakkyndig vitne for reinbeitedistriktet i skjønnssakene om utbygging av vindkraftverkene Storheia og Roan på Fosen i Trøndelag er siktet for grovt bedrageri. Det kunne Aftenposten berette om på tirsdag.

Spørsmålet som nå må stilles, er hvilke konsekvenser dette bør få for Høyesteretts dom i Fosen-saken. For Høyesterett lente seg i stor grad på utredninger og forklaringer fra nettopp dette vitnet. Gjenåpning av Høyesteretts dom vil være det riktige.

Fosen-saken

Vitnet utarbeidet i mai 2017 rapporten «Fosen-utbygging av vindkraft – konsekvenser for reindriften». Rapporten ble brukt av reinbeitedistriktet under skjønnssaken i tingretten. Til overskjønnssaken i lagmannsretten i 2020 hadde vitnet laget en ny rapport.

Han forklarte seg som sakkyndig vitne for begge retter.

Budskapet i rapportene og forklaringene var at vindkraftutbyggingen ville ødelegge reinbeitene i en slik grad at det ikke var grunnlag for fortsatt reindrift.

Vitnet har produsert falske prosjektregnskaper

Vitnet fikk gjennomslag for sitt syn i lagmannsretten. Det faktum som lagmannsretten hadde funnet bevist, ble lagt til grunn av Høyesterett. I sammendraget til Høyesterettsdommen er dette uttrykt slik:

«Ved den konkrete vurderingen tok Høyesterett utgangspunkt i lagmannsrettens konklusjon om at vinterbeiteområdene ved de to vindkraftverkene i praksis var tapt for reindriften, og at utbyggingen derfor ville true reindriftsnæringens eksistens på Fosen hvis ikke kompenserende tiltak ble satt inn.»

Ifølge Økokrims siktelse har vitnet produsert falske prosjektregnskaper gjennom mange år. Det gir grunn til å stille spørsmål ved troverdigheten til rapportene og forklaringene vitnet har avgitt i Fosen-saken.

Gjenåpning av dommen

Det er adgang til å gjenåpne Høyesteretts dom. Gjenåpning kan begjæres hvis opplysninger om faktiske forhold som var ukjent da saken ble avgjort, tilsier at dommen høyst sannsynlig ville blitt en annen. Det er Høyesterett selv som må avgjøre om vilkårene for gjenåpning er til stede, hvis dette blir begjært.

Ingen er tjent med at det blir heftende usikkerhet ved om dommen er avsagt på et riktig faktisk grunnlag. Det tilsier at Statnett og Fosen Vind bør vurdere å begjære gjenåpning.