Debatt

Kort sagt, onsdag 22. mars

Thomas Hylland Eriksen, Ringeriksbanen, to bye innlegg om normering av nynorsk og bokmål. Dette er dagens kortinnlegg.

Debatt
Dette er et debattinnlegg. Meninger i teksten står for skribentens regning.

Langdistansenasjonalisme igjen

Nei, Mona Levin, jeg tror ikke at alle jøder er israelere. Båndene mellom en del amerikanske jøder og Israel ble nevnt som ett av flere eksempler på politisk engasjement i et land der man ikke bor selv, og jeg kunne like gjerne ha brukt palestinere i Europa som eksempel. For øvrig har jeg aldri anmodet deg om å innta noen politisk posisjon, hverken i 2006 eller på noe annet tidspunkt.

Janne Haaland Matlary påpeker i sin kommentar til meg at det var juridisk forsvarlig av Nederland å nekte tyrkiske regjeringsmedlemmer å drive valgkamp blant tyrkiske statsborgere bosatt i Nederland. Ja, for all del. Men slike tiltak vil ikke hindre fenomenet langdistansenasjonalisme, altså tendensen til å ville påvirke politikken direkte i land der man ikke bor selv. Som jeg viser i min kronikk, kan denne typen politisk engasjement ha destabiliserende virkninger på begge sider. Samtidig er det liten tvil om at i en tid der stadig flere har doble, blandede og bindestreksidentiteter, er denne typen politisk aktivitet på fremmarsj, enten man liker det eller ikke.

Thomas Hylland Eriksen, Oslo

Klokt å utsette Ringeriksbanen

I forbindelse med Nasjonal transportplan 2018–2029 opplyser stortingsrepresentant Abid Q. Raja i Aftenposten 3. mars at Ringeriksbanen vil koste 20,6 milliarder kroner. Dette er nær det overslaget som Jernbaneverket presenterte i Silingsrapporten 3. januar 2015.
Tallet er påviselig galt. Arbeidet gjennom Sandvika og omlegging til seks spor blir så tidkrevende og kostbart at Bane Nor har valgt å ta hele posten ut av prosjektet. På side 18 i Silingsrapporten står: «Løsningen for Sandvika stasjon inngår derfor ikke i utredningene om Ringeriksbanen».

En stor post som Bane Nor også har gått utenom, er behandlingen av tunnelmassene. I Silingsrapporten står det på side 28: «Handtering og plassering av massene er ikke vurdert i denne fase, men vil være et viktig tema i neste fase med utarbeiding av plan for aktuelt alternativ». I «Planprogram av 07.10.2016» finnes ingen støtte for uttalelsen. Vi snakker her om mer enn 6 millioner kubikkmeter.

Pris for Ringeriksbanen er basert kun på prissatte forhold. Follobanen og Ringeriksbanen har mye til felles. Foreløpige enhetspriser for Follobanen kan overføres til deler av Ringeriksbanen. For Follobanen gjelder en pris pr. kilometer på 1,5 milliarder kroner i 2016 – 5 år før ferdigstillelse. Strekningen Sandvika-Hønefoss er 40 kilometer, hvilket for Ringeriksbanen gir 60 milliarder kroner + uforutsett på 40 %, tilsammen 84 milliarder kroner. At Ringeriksbanen slik den er planlagt, er utsatt i tid, var en klok avgjørelse.

Kåre Bech, Krokkleiva, Hole kommune


Det politiske språkakademiet

Like sidan Det norske Akademi for sprog og litteratur blei skipa i 1953, har det arbeidd politisk for eitt bestemt og snevert syn på språk generelt og normering spesielt, med sterke meiningar om både bokmål, samnorsk og nynorsk. Difor bør Torbjørn Nordgård og Helene Uri spare avislesarane for narraktige utsegner som at «vi trenger ikke en politisk styrt normering av bokmålet» (Aftenposten 9. mars).

No kan akademiet feire landsmøtevedtaket i Høgre om at partiet skal «vurdere om språknormeringen for bokmål og nynorsk skal flyttes ut av Språkrådet». Høgre har tenkt seg Nynorsk kultursentrum som normeringsinstans for nynorsk og akademiet for bokmål. Styret i Nynorsk kultursentrum takkar for tilliten og har gjort eit samrøystes vedtak:
«I tråd med jamstillingsvedtaket av 1885 legg Nynorsk kultursentrum til grunn prinsippet om at nynorsk og bokmål skal bli verande to demokratisk styrte språk.

Nynorsk kultursentrum legg også stor vekt på at Språkrådet blir verande eit sterkt fagorgan for språk.

På dette grunnlaget kan ingen instans forvalte rettskrivinga av dei to norske språka nynorsk og bokmål betre enn Språkrådet alt gjer. Difor takkar Nynorsk kultursentrum nei til eventuelle framlegg om å overta normering av nynorsk frå Språkrådet.»

Då Høgre opna landsmøtet sitt, var partiet informert om denne røynda.

Ottar Grepstad, direktør Nynorsk kultursentrum

Språklig valgfrihet er ikke et demokratisk problem

I sitt innlegg i Aftenposten 17. mars fortsetter Helene Uri og Torbjørn Nordgård å villede om Språkrådets fullmakter på normeringsområdet. Som tidligere styremedlem i Språkrådet burde Uri være godt kjent med at rådets fullmakter gjelder justeringer av normen for de to skriftspråkene våre. Stortinget ønsker at hovedtrekkene i dagens normering skal ligge fast, og det må den institusjonen som forvalter rettskrivningen, holde seg til. Språkrådet er altså feil adressat dersom Akademiet ønsker å argumentere mot den gjeldende språkpolitikken. Språkrådets normeringsarbeid er basert på normeringsprinsippene som springer ut av Stortingets vedtatte språkpolitikk. I dette arbeidet er enkelhet viktig. Det betyr blant annet at vi må se ord som inngår i samme grupper i sammenheng når vi bestemmer skrivemåte. Bakgrunnen for dette er at en enkel norm både er lett å lære og lett å håndheve. Et slikt systemhensyn fører med seg at noen former som er lite i bruk, likevel er normerte. I praksis burde ikke dette være et demokratisk problem, så lenge ingen pålegger noen å skrive f.eks. sakne istedenfor savne på bokmål.

Det Norske Akademi for Språk og Litteratur er en interesseorganisasjon som arbeider for én bestemt linje i normeringen av bokmålet, og de representerer slik sett ikke alle bokmålsbrukere. Men i sitt svar 17. mars konkretiserer de ønsket sitt om å slippe til folkemålet i bokmålsnormen. Dette skal skje gjennom å snevre inn valgfriheten i normen ut fra bruksfrekvensen for enkeltord. Det er vanskelig å se hvordan det skal være demokratiserende.

Torbjørn Nordgård, styreleder for Det Norske Akademis Store Ordbok

Helene Uri, visepreses i Det Norske Akademi for Språk og Litteratur


Følg og delta i debattene hos Aftenposten meninger påFacebook og Twitter

Relevante artikler

 1. DEBATT

  Festningen til Folket

 2. DEBATT

  Valgfriheten i kommunene ser ut til å ha stagnert under regjeringen Solberg | Anne Siri Koksrud Bekkelund

 3. DEBATT

  Psykiatridebatten: Uten diagnoser går vi totalt i blinde | Møller og Skinnemoen

 4. DEBATT

  Trodde du euroen var trygg?

 5. DEBATT

  Skivebom om hjelp til Utøya-rammede

 6. DEBATT

  Det politiske Oslo må ta en tenkepause for å ta sin egen byhistorie på alvor.