Hva Oslo-skolen trenger | Aina Skjefstad Andersen

Elever og ansatte i Oslo-skolen fortjener at konflikten som i dag utspiller seg mellom byrådet og ledelsen i utdanningsetaten, raskt kommer inn i et konstruktivt spor, skriver Aina Skjefstad Andersen i Utdanningsforbundet.

Gjentatt fremheving av «flaggskipbildet» kan fungere negativt for ytringskulturen i Oslo-skolen.

Dette er et debattinnlegg. Eventuelle meninger i teksten står for skribentens regning. Hvis du ønsker å delta i debatten, kan du lese hvordan her.

Oslo-skolen trenger en tillitsreform. Det må ikke tapes av syne i konflikten som i dag utspiller seg mellom byrådet og ledelsen i utdanningsetaten.

Den konflikten kan bare løses ved konstruktive prosesser mellom de involverte. Utdanningsforbundet bidrar gjerne i så måte. Elever og ansatte i Oslo-skolen fortjener at dette raskt kommer inn i et slikt spor.

Tillitsbasert ledelse

For Utdanningsforbundet er det viktig å minne om hva som ble forespeilet da det sittende byrådet tiltrådte. I byrådsplattformen sies blant annet dette:

  • Et nært samarbeid med medarbeidere og tillit til medarbeideres fagkompetanse og vurderinger ligger til grunn for styring av kommunen.
  • Økt tillit til ledere og medarbeidere, overføring av faglig myndighet og ansvar, tilstrekkelig bemanning, åpenhet, dialog, kompetansetiltak, samhandling på tvers og forankring.

Utdanningsforbundet har aktivt støttet dreiningen mot tillitsbasert ledelse. Oslo-skolen har i mange år vært underlagt et målstyringsregime som i for liten grad har gitt rom for lærernes egen skjønnsutøvelse og for kritikk. Dette har vi dokumentert gjennom egne undersøkelser, senest i 2015, der lærerne i Oslo skiller seg vesentlig fra landsgjennomsnittet med hensyn til opplevd verdsetting og tillit.

Behovet for endring på dette området ble også kommentert av etatens direktør Astrid Søgnen, da hun på et møte om ytringskultur 14. mai i år uttalte dette:

– Ansatte i Utdanningsetaten skal erfare en positiv og sunn ytringskultur. Når noen opplever at de ikke har det, har vi et problem som vi tar på det største alvor.

– Når det nå fremkommer at vi ikke har et så godt ytringsklima som vi ønsker, erkjenner vi at vi har et problem, og vi tar ansvar.

Flaggskipbildet

I dagens debatt ser noen ut til å mene at jo flere gode plasseringer på ulike rankinger og sammenligninger man kan skaffe frem, jo større sjanse er det for at ytringskulturen er god. Slik er det ikke.

Tvert imot kan det være slik at gjentatt fremheving av «flaggskipbildet» kan fungere negativt for ytringskulturen, fordi kritikk blir oppfattet som underkjenning av gode resultater.

En god ytringskultur er en verdi i seg selv, den skal sikre at alle kan bli hørt og at ingen skal drukne i statistikken.

Utdatert målstyringsregime

Utdanning er et sammensatt og komplekst langtidsprosjekt, der vi skal gi kommende generasjoner dannelsesmuligheter og kunnskaper som gjør dem best mulig i stand til å håndtere en usikker fremtid. Slike prosjekter er avhengige av godt rom for profesjonell skjønnsutøvelse og kritisk tenkning.

Nettopp derfor er det nødvendig at utdanningsetaten i Oslo viser større gjennomføringskraft i arbeidet med byrådets tillitsreform.

En tillitsreform og en styrket ytringskultur handler ikke om å underkjenne det gode arbeidet som gjøres av lærere og ledere i Oslo-skolen. Det handler om å endre et utdatert målstyringsregime og sikre best mulige vilkår for videre utvikling av skoletilbudet for alle Oslos elever.

Les også: