Pasientsikkerhet krever ikke lovbrudd | Bent Høie

  • Bent Høie
Helseministeren svarer på kritikk som går ut på at hensynet til personvernet går ut over pasientsikkerheten i helsevesenet.

Bildet er langt fra så mørkt som det bildet Torkel Steen maler av pasientsikkerheten.

Dette er et debattinnlegg. Eventuelle meninger i teksten står for skribentens regning. Hvis du ønsker å delta i debatten, kan du lese hvordan her.

Helsepersonell trenger ikke å bryte loven for å utøve sitt yrke. Det er ikke riktig når overlege Torkel Steen i Aftenposten 19. desember skriver at han må kontakte pasienten og be om tillatelse til journalinnsyn dersom han ønsker å se hvordan det har gått med en pasient han har vært involvert i behandlingen av.

Les også

Dødelig personvern | Torkel Steen

Av helsepersonelloven § 29 c følger at helsepersonell som i en tidligere fase har tatt del i undersøkelse eller behandling av en pasient, kan få innsyn i pasientens journal i ettertid.

Opplysninger fra andre sykehus

Et slikt innsyn er viktig fordi helsepersonell da kan få bekreftet eller avkreftet om de vurderinger som ble gjort, eller de råd som ble gitt tidligere i behandlingen, har vist seg å være korrekte eller ikke. Dette er viktig for læring og for kvalitetssikring av helsehjelpen.

Med mindre pasienten eksplisitt har motsatt seg dette, kan opplysningene gjøres tilgjengelig for behandlende helsepersonell uten at det først innhentes samtykke fra pasienten. I pasientens journal skal det da bare dokumenteres hvem opplysninger er blitt gjort tilgjengelige for, og hvilke opplysninger som er blitt gjort tilgjengelige.

Vår helselovgivning legger til rette for at helsepersonell skal få tilgang til helseopplysninger om en pasient fra andre sykehus når dette er nødvendig i den videre helsehjelpen. Så lenge opplysningene sendes på en sikker måte, kan dette selvsagt gjøres elektronisk. Derfor har vi etablert Statens helsenett som brukes til formidling av helseopplysninger mellom sykehus og mellom helsepersonell.

Elektronisk samhandling

I 2017 ble det sendt 214 millioner meldinger i helsenettet, og antall meldinger øker hvert år.

Som en oppfølging av forskrift om IKT-standarder i helse- og omsorgssektoren ba vi i 2018 de regionale helseforetakene i samarbeid med Direktoratet for e-helse om å ferdigstille og ta i bruk nødvendige standarder for elektronisk samhandling. Dette arbeidet skal fortsette neste år og vil bidra til bedre samhandling av helseopplysninger mellom sykehusene.

Helse Sør-Øst uten felles journal

Det er spesielt i Helse Sør-Øst at behovet for bedre samhandling mellom sykehusene er stort. Årsaken er at de ikke har felles journal i regionen, slik som det er i resten av landet. Det er viktig at dette arbeidet prioriteres, slik at vi får mer effektiv informasjonsutveksling også mellom sykehusene i Helse-Sør-Øst RHF, og mellom de fire helseregionene.

Det er også feil at man ikke kan bruke anonyme eksempler i undervisningen. Hverken helselovgivningen eller EUs personvernforordning legger begrensninger på å formidle anonyme opplysninger.

Les også

Register-utsettelse kan true pasienters liv og helse | Jan L. Svennevig

Ikke så mørkt som Steens bilde

Jeg ser også at det er utfordringer i spennet mellom det å gi pasientbehandling på en arbeidseffektiv, helsefaglig fornuftig og sikker måte og ivaretagelse av personvern, men det er langt fra så mørkt som det bildet Torkel Steen maler.