Oslo trenger nye og bedre sykehus. Ikke nok en omkamp.

Oslo universitetssykehus (OUS) har de eldste og dårligste byggene i Norge. Det er behov for økt kapasitet fordi befolkningen vokser, skriver Ingvild Kjerkol. Bildet viser Ullevål sykehus.

Gaustad er bedre egnet som sted enn Ullevål.

Dette er et debattinnlegg. Eventuelle meninger i teksten står for skribentens regning. Hvis du ønsker å delta i debatten, kan du lese hvordan her.

Årsaken til den planlagte sykehusutbyggingen i Oslo er at Oslo universitetssykehus (OUS) har de eldste og dårligste byggene i Norge. Det er behov for økt kapasitet fordi befolkningen vokser.

Sykehusutbygging er kompliserte prosesser med mange hensyn som skal ivaretas, og planene har så langt tatt over ti år. I en kronikk i Aftenposten 21. april fremmes påstander som må besvares.

Planene vil gi bedre sykehuskapasitet

Realiteten er at Oslo har to regionsykehus med få kilometers avstand. Det innebærer doble vaktlag, dobbelt opp med utstyr og unødig stor bruk av fagfolk. Derfor vil OUS samle de spesialiserte funksjonene på ett sted. Flere utredninger viser tydelig at Gaustad er bedre egnet som sted enn Ullevål, blant annet fordi bygningsmassen på Gaustad er nyere og mer funksjonell.

Oslo har en befolkningsvekst som gir et behov for økt sykehuskapasitet. Den planlagte utbyggingen vil gi bedre kapasitet med 517 nye senger, og samtidig gi bedre kapasitet ved Ahus ved at ansvaret for bydeler i Oslo tilbakeføres til Nye Aker sykehus, i tråd med Oslo ønsker.

Gaustad og Aker den beste løsningen

Aker vil bli lokalsykehus for store deler av Oslo. Beslutningen om å bygge ut Aker som et akuttsykehus på bekostning av Ullevål er tatt nettopp på bakgrunn av innspill fra Oslo kommune. Når sykehusene på Aker og Gaustad er ferdig i 2030, vil sengetallet øke fra dagens 1550 til 1900 somatiske senger. Innen psykisk helsevern og rusbehandling økes det fra 359 til 426.

Planene for videreutvikling av OUS har skjedd i tett dialog med kommunen. I 2016 ble det vedtatt at OUS skal utvikles med sykehus på Aker, Gaustad og Radiumhospitalet. Som grunnlag for vedtaket var en rekke alternativer og løsninger utredet og vurdert.

Blant disse utredningene var en lokalsykehusutredning hvor man så på ulik plassering av et lokalsykehus, herunder også på Ullevål-tomten og løsninger med drift på fire steder (Radiumhospitalet, Rikshospitalet, Ullevål og Aker). Byrådets tilbakemelding i 2016 var at en løsning med Gaustad og Aker ville være den beste løsningen.

Vil koste 12,8 milliarder mer

I 2019 ble Ullevål utredet som et alternativ til Gaustad. Kostnadene ved å bygge ut på Ullevål ble anslått å koste 12,8 milliarder kroner mer og ta sju år lenger å gjennomføre. Rapporten var også gjenstand for ekstern kvalitetssikring som konkluderte med at Ullevål-alternativet ikke er økonomisk bærekraftig. Da så man ingen grunn til å gå videre med det alternativet.

Selv om det skal bygges på to steder i Oslo, er dette et utbyggingsprosjekt. Noe av aktiviteten ved Ullevål skal flyttes til Gaustad, og noe skal flyttes til Aker.

Å sette i gang utbygging på Aker uten å ha klare planer for resten av prosjektet, er uansvarlig.

I Hurdalsplattformen står det klart at regjeringen ønsker nye og moderne sykehus og økt sykehuskapasitet i Oslo.

Oslo kommune har sagt ja til planene ved flere anledninger og senest i 2018. Stortinget sa ja til planene i 2019. Utbyggingsplanene er komplekse og kostnadskrevende. Det er viktig med forutsigbarhet for å realisere planene. Omkamper og utsettelser koster. Ressursene må brukes på å gjennomføre planene.