Rusmisbrukere skal få behandling. Spenningssøkere kan få bot. | Hadia Tajik

Individuell vurdering må til — men alle som trenger hjelp, skal få hjelp.

Dette er et debattinnlegg. Eventuelle meninger i teksten står for skribentens regning. Hvis du ønsker å delta i debatten, kan du lese hvordan her.

23. februar i år hadde Torgeir Micaelsen, Kari Henriksen, Ruth Grung og jeg et innlegg i Dagbladet. Justispolitikere og helsepolitikere hadde sammen forfattet en tekst med tittelen «Syke rusavhengige hører hjemme i helsevesenet».

Fengsel eller bøter gir hverken mindre kriminalitet for samfunnet eller mindre rusavhengighet for rusmisbrukere. Derfor vil vi reformere måten rusavhengige møtes på: Ikke med fengsel, men behandling.

Dette har vi foreslått inn i Arbeiderpartiets programarbeid. Vi har vist til den portugisiske modellen, der slike saker ikke havner i rettsvesenet men i en nemnd med en jurist og to med helsefaglig bakgrunn. Nemnda kan idømme folk behandling, prøvetid eller bot. Selv om modellen ikke kan kopieres ukritisk, er det mye lærdom og erfaring å hente fra den.
Vi opplever stor gehør for dette forslaget.

Når Bent Høie (H) nå også sier at han ønsker det samme for Høyres programarbeid, er det gledelig. Det betyr at det kanskje endelig er mulig å få til forandring, når de to statsbærende partiene signaliserer noe av det samme.

Spenningssøkere har ikke et rusproblem

Sturla Haugsgjerd i Foreningen for en tryggere ruspolitikk skriver i et innlegg i Aftenposten (09.10) at han er kritisk til særlig to forhold: Han ønsker ikke bøter som sanksjonsform, og han synes ikke at justispolitikere som meg skal befatte seg med denne saken.

Herman Dreyer

Til det siste først: Jeg kan berolige ham med at ønsket om rusreform er forankret på tvers av helse- og justispolitikerne, og at det er i rollen som leder for programarbeidet til Arbeiderpartiet at jeg har bidratt til å ta opp denne saken.

Til det andre: Her skiller vi lag. Hvis bøter er totalt utelukket, i alle sammenhenger, så har vi i realiteten fått en de facto legalisering av ulovlige narkotiske stoffer. Det mener jeg ikke er hensiktsmessig.

Særlig uhensiktsmessig er det overfor unge førstegangsbrukere som ikke prøver narkotika for å bøte på andre problemer, men for spenningens skyld.

De har ikke et rusproblem. De trenger ikke behandling. De trenger å oppleve at straffbare handlinger faktisk medfører en reaksjon.

Det innebærer ikke at de skal få bot automatisk, eller i alle tilfeller. Men at den reaksjonsformen skal være et mulig alternativ.

Målet er at alle som trenger hjelp skal få hjelp

Haugsgjerd har en legitim påpekning: At mange tilsynelatende ressurssterke brukere som insisterer på at de ikke har et problem, likevel kan ha bakenforliggende årsaker som tilsier at det er behandling de bør få, og ikke bot. Det har han rett i. Derfor er det en individuell vurdering som må til.

Det er heldigvis ikke jeg eller Haugsgjerd som skal avgjøre de ulike sakene. Det vil uavhengige fagpersoner med særlig helsefaglig bakgrunn gjøre, ut ifra den enkeltes situasjon. Da forutsetter jeg at de går inn i hva som er forholdene til den enkelte, for å fastslå om det er behandling, prøvetid eller bot som rett virkemiddel å bruke i det enkelte tilfellet.

Målet må likevel være tydelig: At alle som trenger hjelp, skal få hjelp.