Forurenset overvann skader Oslofjorden

  • Sondre Meland
Spesielt tre ting er viktige for å redusere problemet med forurenset overvann. Én er å kjøre mindre bil, ifølge innleggsforfatteren.

Næringssalter, bildekkpartikler, metaller og miljøgifter skylles ut i Oslofjorden i stort omfang sammen med regn og smeltevann.

Dette er et debattinnlegg. Eventuelle meninger i teksten står for skribentens regning. Hvis du ønsker å delta i debatten, kan du lese hvordan her.

Det snakkes mye om utslipp av næringssalter fra landbruk og kloakk. Samtidig er det viktig å peke på forurenset overvann som en årsak til at Oslofjorden er økologisk syk.

Overvann er regn og smeltet snø som renner av veier og andre tette flater. Flere miljøgifter som er påvist i økosystemene i fjorden og i by-elvene, er trolig vasket ut med overvannet. Konsekvensene vet vi for lite om.

Klimaendringer og menneskelig aktivitet

Overvannets innhold av forurensninger skyldes flere faktorer. Arealbruk, tak og husfasader, industriutslipp og menneskelig aktivitet som bilkjøring spiller alle en rolle.

Elektrifiseringen av bilparken vil gi mindre utslipp av eksos, men vil bidra til mer bildekkpartikler ut i miljøet. Dette fordi elbiler generelt er tyngre.

Vær og klima betyr også mye. Mer nedbør betyr mer forurenset overvann.

Overvannets «hovedveier»

Overvann følger som regel én av tre hovedveier.

For det første vil mye av overvannet havne i rørene sammen med kloakken og ledes til renseanleggene. Ved styrtregn kan rørene gå fulle, og overvann og kloakk havner direkte i elvene eller fjorden.

Den andre transportveien er at overvannet går i egne rør som ledes ut til elvene og fjorden. Her skjer det ingen rensing av overvannet.

Tilsvarende er det for den siste transportveien: direkte avrenning fra de tette flatene. Beregninger gjort av blant andre Norsk institutt for vannforskning (Niva) har vist at urenset overvann er en stor kilde til spredning av mange forurensningsstoffer – faktisk større enn kloakkrenseanleggene.

Nytt regnbed til å rense overvann fra Uelands gate i Oslo.

Rimeligere å stoppe utslipp enn å rense

For å redusere problemet med forurenset overvann er det spesielt tre ting som er viktige:

  • Vi bør redusere kildene. Her kan vi alle bidra gjennom miljøvennlige valg som å kjøre mindre bil.
  • Det er viktig å håndtere overvannet før det havner i elvene og fjorden. Her vil naturbaserte renseløsninger spille en viktig rolle. I slike løsninger håndteres og renses overvannet lokalt ved bruk av for eksempel infiltrasjon i regnbed eller bruk av åpne rensedammer der det er plass. På denne måten belastes også avløpssystemet mindre.
  • Vi må øke kunnskapen om forurenset overvann. Det bør derfor settes i gang et nasjonalt overvåkingsprogram som inkluderer de største byene våre.

Et slikt måleprogram må ta i bruk den nyeste teknologien innen vannkvalitetssensorer, vannprøvetagning og dataanalyse. På den måten kan vi fange opp hva som faktisk skjer med forurensningene når snøen smelter og nedbøren kommer.

Summen av tiltak for en renere fjord

I kampen for en renere Oslofjord er det viktig at vi setter inn tiltak på flere fronter.

Vi vet allerede at utslipp av næringssalter fra landbruk og kloakk må reduseres for å redde Oslofjorden fra den økologiske krisen.

Fremover blir det viktig at vi også jobber for å redusere utslipp fra forurenset snø og overvann.