Ledende leger i Sverige, Danmark, Finland og England tar avstand fra tvillingreduksjon | Ola Didrik Saugstad

  • Ola Didrik Saugstad
    Professor i barnesykdommer
Tvillingers sterke sosiale samhold er kanskje en fordel i dagens konkurransesamfunn? spør Ola Didrik Saugstad.

Det er ikke bare norske fagfolk som tar avstand fra en slik abortpraksis.

Debatt
Dette er et debattinnlegg. Meninger i teksten står for skribentens regning.

Mathias Barra har 28. oktober en følelseladet kommentarmin artikkel i Aftenposten 24. oktober om fosterreduksjon av tvillinger og hevder: «Det grenser til grov faglig uaktsomhet når professoren viser til at fosterreduksjon bare gir en svært begrenset gevinst for de gjenværende fostre.»

Barra blander sammen to forhold.

Den ene er en eventuell gevinst ved å redusere trilling- eller firlingfostre til tvillinger. Det andre er det jeg tok opp i min artikkel, reduksjonen av friske tvillingfostre til ett foster. Her er det vanskelig å finne gode medisinske argumenter, men det finnes selvfølgelig unntak.

Barra hevder det «foreligger utvetydig vitenskapelig evidens for at fosterreduksjon medfører betydelige medisinske gevinster for gjenværende fostre». Det hadde vært fint om Barra hadde lagt frem denne evidensen.

Etter å ha fulgt med på dette feltet i mange år er det etter mitt syn vanskelig å finne gode medisinske argumenter selv for fosterreduksjon av firlinger og trillinger.

Det er imidlertid riktig at metoden kan redusere prematur fødsel. En studie viste at reduksjon av trillinger til tvillinger reduserte frekvensen av for tidlig fødte fra 27 prosent til 10 prosent. Dette har ikke særlig stor effekt på sykeligheten fordi den er lav ved den grad av prematuritet man snakker om.

Det er beregnet at denne reduksjonen reduserer cerebral parese frekvensen fra 1.6 til 0.6 prosent. Hvorvidt dette er en betydelig eller liten reduksjon, kan selvfølgelig diskuteres. Samtidig økte risikoen for spontabort fra 4,5 til 8 prosent. Barra kan ha rett i at tallet på sponantabort på 10-15 prosent, som er oppgitt fra Nasjonalt senter for fostermedisin, er for høyt.

Feilen Mark Evans og andre som har arbeidet med fosterreduksjon har gjort, er at de aldri har utprøvet metoden i en randomisert studie med en oppfølging av barna. Dette er en alvorlig svikt, og jeg har påpekt det i flere år.

Artikkelen min av 24. oktober handler ikke om fosterreduksjon generelt, men om tvillingreduksjon.

Det er ikke bare norske fagfolk som tar avstand fra en slik praksis. Ledende leger i Sverige, Danmark, Finland og England svarer alle at en slik praksis er uetisk. Barra må gjerne trekke inn Trump, men det viser kanskje at han ikke ønsker debatt om dette viktige emnet?

Den norske abortloven var ikke tenkt som en sorteringslov. Det er en forskjell på å velge abort fordi man er i en vanskelig livsituasjon og det at man ikke vil ha et barn med visse egenskaper.

Det grenser til uærlighet når Barra fortier dette. Jeg er enig med Morgenbladets lederskribent som 26. februar 2016 skriver at Helseministeren i spørsmålet om fosterreduksjon skyver prinsippet om kvinnens selvbestemmelse foran seg og at «abortloven i humanismens navn må oppdateres og justeres i tråd med dagens realiteter».

En studie fra Sverige viser at tvillinger gjør det bedre på skolen enn enlinger. De hadde også oftere tatt høyere utdanning.

Moderne medisin kan ha bidratt til at tvillinger i dag får bedre prognose.

Tvillingers sterke sosiale samhold er kanskje en fordel i dagens konkurransesamfunn?

Delta i debattene hos Aftenposten meninger
Facebook og Twitter

Engasjert i abortsaken? Da vil kanskje disse sakene være noe for deg: