Debatt

Småhusplanen: Bildet som er skapt om en uvarslet og udemokratisk prosess, er ikke riktig

 • Hanne Høybach
  Hanne Høybach
  Avdelingsdirektør for byggeprosjekter, Plan- og bygningsetaten
Småhusplanen revideres nå med sikte på å ta bedre vare på grønne verdier og småhusområdenes karakter, skriver innleggsforfatteren.

Vi har pr. i dag ikke vedtatt et midlertidig forbud mot tiltak. Men vi har varslet at vi vurderer å gjøre det.

Debatt
Dette er et debattinnlegg. Meninger i teksten står for skribentens regning.

Det er et behov for en klargjøring av prosessen frem til et vedtak om midlertidig forbud mot tiltak fattes og hvorfor Plan- og bygningsetaten har sendt ut et varsel. Det ser vi ut fra det som har kommet frem i mediene den siste tiden, gjennom både artikler og kommentarinnlegg.

Vi har pr. i dag ikke vedtatt et midlertidig forbud mot tiltak. Men vi har varslet at vi vurderer å gjøre det.

Før etaten tar endelig stilling til om det skal vedtas et midlertidig forbud mot tiltak og hvordan forbudet eventuelt skal være, har vi nå en høringsperiode frem til 4. mai.

I denne høringsperioden ønsker vi at alle som har innspill til et eventuelt midlertidig forbud, sender det til oss. På den måten kan alle som har en mening, bli hørt, før vi tar en endelig beslutning.

Bildet som delvis er skapt i mediene, om at dette er en uvarslet og udemokratisk prosess, er derfor ikke riktig.

Ta bedre vare på grønne verdier

Fra tid til annen vil gjeldende reguleringsplaner vise seg ikke å være tilstrekkelige med tanke på å sikre de overordnede målene som er satt for utviklingen av kommunen.

Det kan også være at man ønsker å endre hva et område skal brukes til.

I disse tilfellene har plan- og bygningsloven verktøyet «midlertidig forbud mot tiltak». Det kan benyttes for å sikre at kommunen får tid til å revidere de eksisterende planene eller utarbeide nye planer uten at det i mellomtiden kan gjennomføres tiltak i området som kan komme i konflikt med den endringen man ønsker å gjennomføre.

Småhusplanen revideres nå med sikte på å ta bedre vare på grønne verdier, som trær og vegetasjon, og småhusområdenes karakter.

Dette er verdier som ikke blir sikret godt nok gjennom eksisterende plan, og som det i de fleste tilfeller er irreversibelt om vi mister.

Ved å fortsette å behandle søknader etter eksisterende plan vil vi fortsette å miste disse verdiene.

Virkning fra dagen det varsles

Så er det sånn at et varsel om midlertidig forbud mot tiltak får betydning for søknadspliktige tiltak. Utgangspunktet er at et midlertidig forbud får virkning fra dagen det varsles.

Dette er nødvendig for å kunne oppnå hensikten med et forbud, nettopp ved at det ikke blir anledning til å innrette seg etter opplysningene i varselet.

Et midlertidig forbud mot tiltak vil derfor alltid kunne ramme personer som går med planer om å søke om et byggetiltak, men som ikke har gjort det ennå når kommunen sender ut et varsel.

Dette skaper uforutsigbarhet og kan oppleves som urimelig, men er altså en forutsetning for at forbudet skal fungere etter hensikten.

Relativt vide unntak

Det er likevel ikke sånn at det vil bli full byggestopp dersom det blir vedtatt et midlertidig forbud mot tiltak. Vi åpner i varselet for relativt vide unntak. Flesteparten av sakene vi behandler innenfor småhusplanen i dag, faller inn under nettopp disse unntakene.

Med dette håper vi at forbudet i minst mulig grad vil ramme de tiltakene som handler om en videreutvikling av eksisterende boligmasse, og som i begrenset grad påvirker de forholdene som den reviderte planen skal ivareta.

Her ønsker vi imidlertid innspill til hvilke typer tiltak som bør og ikke bør unntas fra et eventuelt forbud, slik at vi i et eventuelt vedtak kan treffe best mulig med tanke på å oppnå hensikten med et midlertidig forbud mot tiltak i denne saken.

Les også

 1. Innfører byggeforbud over natten

 2. Debatt: Vi vil bygge sammen med våre egne barn. Byggeforbudet satte stopp for planene.

 3. Erling Dokk Holm: Byen trenger ikke flere småhus


 • Følg debattene hos Aftenposten meninger på Facebook og Twitter.

Les mer om

 1. Oslo-byutvikling
 2. Boligpolitikk