Hvorfor dør kvinner av graviditet i Norge i dag?

Ett av tre dødsfall kunne muligens vært unngått med en annen behandling, skriver innleggsforfatterne.

I en ny rapport har vi identifisert 13 mødredødsfall i Norge i perioden 2012–2018. Kun fire av disse var registrert i offisielle statistikker.

Dette er et debattinnlegg. Eventuelle meninger i teksten står for skribentens regning. Hvis du ønsker å delta i debatten, kan du lese hvordan her.

Mødredødsfall er heldigvis sjeldne i Norge, men hvert år dør det kvinner i forbindelse med graviditet og fødsel også her i landet. I dag har vi ikke et offentlig system for registrering og gjennomgang av disse dødsfallene.

Det har medført en betydelig underrapportering. Mer enn halvparten av dødsfallene relatert til graviditet og fødsel mangler i offisielle statistikker.

Liv kunne vært spart

Død er det verst tenkelige utfallet når en mor blir syk i svangerskapet eller i forbindelse med fødselen. Hvert enkelt mødredødsfall er en så alvorlig hendelse at det fortjener en grundig gjennomgang med et fremtidsrettet læringsfokus. Vi skylder også de etterlatte å lære av dødsfallene.

Nasjonalt senter for kvinnehelseforskning har fra 2010 identifisert og systematisk gjennomgått mødredødsfall i Norge. Vi har gitt ut to rapporter (2014 og 2021) med læringspunkter og faglige anbefalinger.

Vi skylder de etterlatte å lære av dødsfallene

Gjennomgangene har avdekket at liv kunne vært spart, eller at forløpet kunne vært mer skånsomt med en annen behandling.

Det ble påvist mangler i behandlingen i nesten 70 prosent av dødsfallene. Ett av tre dødsfall kunne muligens vært unngått med en annen behandling.

Dette viser at vi trenger å vite hvorfor kvinner dør i forbindelse med svangerskap og fødsel, hvilken behandling som ble gitt, og om noe kunne vært gjort annerledes. Dette for å kunne tilby best mulig oppfølging av gravide i fremtiden.

Innleggsforfatterne (f.v.) er: Lill Trine Nyfløt, Liv Ellingsen og Siri Vangen.

Økning i antall mødredødsfall

I enkelte vestlige land er det påvist en økning i antall mødredødsfall de seneste årene. Det settes i sammenheng med at flere gravide lider av overvekt, hjertesykdom, diabetes og høyt blodtrykk enn tidligere.

Det er derfor viktig at vi fortsetter å overvåke mødredødsfall i Norge, for tidlig å kunne avdekke en økning.

For hver kvinne som dør, er det minst 100 kvinner som får alvorlige komplikasjoner. Erfaringer fra gjennomganger av dødsfall kan også bidra til en reduksjon i antall kvinner som får alvorlige komplikasjoner i forbindelse med graviditet og fødsel.

Bør prioriteres

Registrering av fødsel og død er et grunnleggende folkehelseanliggende. Det bør være en prioritert offentlig oppgave.

Forskningssenteret, som i dag gjør denne jobben, har midler fra Helse sør-øst frem til 2025. Dette arbeidet bør inn som en del av de offentlige helseoppgavene for å sikre at mødredødsfall registreres og analyseres også etter 2025.

Dette er en viktig del av det kontinuerlige forbedringsarbeidet som gjøres innen norsk fødselshjelp. Det kan bidra til å redde liv.