Millioner å spare på språklek for barn | Johan H. Andresen

  • Johan H. Andresen
Ny kunnskap om barns tidlige hjerneutvikling og et bredt forskningsfelt peker ut 0-3-åringene som den viktigste gruppen å jobbe med for å forhindre språkvansker, skriver Johan H. Andresen.

Språklek i barnehagen gir store gevinster for kommuneøkonomien på sikt. Har norske kommuner råd til å la være?

Dette er et debattinnlegg. Eventuelle meninger i teksten står for skribentens regning. Hvis du ønsker å delta i debatten, kan du lese hvordan her.


Nasjonale prøver viser at én av fem elever i femte klasse leser så dårlig at de står i fare for å falle fra i utdanningsløpet. Her har alle kommuner et ansvar for å gripe inn. Språklek i barnehagen er et effektivt tiltak som forebygger lese- og skrivevansker, og gir kommunen mangedoblet avkastning pr. krone de investerer.

Johan H. Andresen, styreleder i Ferd Sosiale Entreprenører.

Det er både enkelt og effektivt å forebygge språkvansker de første 1000 dagene i barnas liv. En ny rapport laget av Vista analyse på oppdrag fra Ferd Sosiale Entreprenører viser at systematisk bruk av språkleken Bravo i barnehagen bidrar til å stimulere barnas språkutvikling. Rapporten viser også at det særlig er barn med det svakeste utgangspunktet som har størst utbytte av språkleken.

Vista analyse har evaluert Bravo-lekens samfunnsøkonomiske verdi og anslår at man får igjen mellom fem til tolv kroner for hver investerte krone. Tallene viser svart på hvitt effekten av å investere i barns tidlige utvikling. Metoden både styrker hvert enkelt barn og kan redusere behovet for spesialundervisning i skolen.

Trenger ekstra hjelp

Statistikken viser at 20 prosent av barn og unge henger etter i språkutviklingen. Mange fagpersoner mener imidlertid fremdeles at tradisjonell hverdagsstimulering er nok, selv om tallene viser at de barna som stiller svakt faller tilbake for de andre barnas utvikling.

Utfordringen med utenforskap er langt fra løst, og vi kan ikke fortsette å lukke øynene for de barna som trenger ekstra hjelp. Disse barna trenger vår vilje til mer målrettet innsats.

Tidlig innsats gir størst effekt

Ny kunnskap om barns tidlige hjerneutvikling og et bredt forskningsfelt peker ut 0-3-åringene som den viktigste gruppen å jobbe med for å forhindre språkvansker. Det er vanskelig å identifisere de rundt 20 prosentene som trenger ekstra språkstimulering før de fyller tre år, så det er enklest og billigst å bruke språkleken på alle barna i en småbarnsavdeling.

Bravo-leken involverer alle barna i 10 minutters aktiv lek og læring daglig med sansestimuli, ordforståelse og bevegelse. Barna får felles opplevelser som de tar med seg videre i leken gjennom dagen.

Både barnehageansatte og førskolelærere i et økende antall barnehager i Norge har lenge visst det evalueringen fra Vista analyse nå slår fast: Det virker! Over 370 barnehager bruker språkleken Bravo som et supplement til alt det andre viktige som skjer i løpet av en barnehagedag.


Språklek gir gevinster

I Ferd støtter vi sosiale entreprenører for å bidra i kampen mot utenforskap, og vi har jobbet med selskapet Intempo siden 2011. Bravo-leken deres er en løsning vi virkelig ser effekt av og som nå er dokumentert. Med ny kunnskap om barns tidlige utvikling kan og bør vi alle gjøre mer for flere.

Vi utfordrer kommune-Norge og barnehagene til å videreutvikle småbarnspedagogikken, slik at vi unngår å «holde igjen» barna som trenger noe ekstra.

Det blir også stadig viktigere å finne effektive tiltak som kan redusere utgiftspostene i allerede trange kommunebudsjetter. Vi vet nå at språklek i barnehagen gir store gevinster for kommuneøkonomien på sikt. Har norske kommuner råd til å la være?