Gjør noe med problemene

Her er tre grep som kan gjøre norsk forskningspolitikk bedre.

Dette er et debattinnlegg. Eventuelle meninger i teksten står for skribentens regning. Hvis du ønsker å delta i debatten, kan du lese hvordan her.

Regjeringen la frem ny forskningsmelding 8. mars. Stortinget har frist for å avgi innstilling om meldingen 3. juni. Meldingen lider av manglende vilje til å snakke om problemene ved organiseringen av norsk forskningsfinansiering, og Regjeringen har i stedet trukket medienes oppmerksomhet mot nye og populære tiltak, som innstegsstillinger.

Torkel Brekke

Utfordringene som skapes av sektorprinsippet — kortsiktighet, manglende koordinering, og mangel på helhetlig tenkning - har vært anerkjent i lang tid, og det er blitt en sentral del av debatten om organiseringen av offentlig finansiert forskning. Sektorprinsippet innebærer at hvert enkelt departement har et overordnet ansvar for forskning i sin sektor. Kunnskapsdepartementets (KD) koordinerende rolle skal være den avgjørende motvekten mot sektorprinsippets fragmenterende krefter. KD har ansvaret for å koordinere Regjeringens overordnede forskningspolitikk nasjonalt og internasjonalt, men ofte klarer ikke KD denne oppgaven, slik Riksrevisjonen påpekte høsten 2012.Tre grep kunne bidratt til å gjøre norsk forskningspolitikk mer helhetlig og langsiktig.

  1. En bedre dialog mellom Norges forskningsråd og sektordepartementene om bruk av både ny forskning og eksisterende kunnskap i politikkutforming. Forskningsrådet bør få en tydeligere rådgivningsrolle for å ta ut potensialet i sektorprinsippet.
  2. Opprett et forskningsfond. Som et grep for å styrke Forskningsrådets evne til å satse på forskning som faller utenfor departementenes interessesfærer, opprettet man i 1999 Fondet for forskning og nyskaping. Midlene ble i stor grad brukt på målrettede tiltak som Sentre for fremragende forskning (SFF) og store programmer. Fondet ble avviklet fra 2012 på grunn av svak avkastning. Opposisjonspartiene reagerte negativt på nedleggelsen, og mange oppfattet dette som en fallitterklæring for Stoltenberg-regjeringens forskningspolitikk.
  3. Det bør ansettes vitenskapsrådgivere på to forskjellige nivåer: på Statsministerens kontor (SMK) og i hvert av de viktigste sektordepartementene. Vitenskapsrådgiveren på SMK bør ha en sentral rolle i koordinering av norsk forskningspolitikk og bør også medvirke til at Regjeringens forskningsutvalg (RFU) fungerer slik det skal. RFU er det eneste forskningspolitiske organet man har på nivå over departementene. For ofte viser norske regjeringer at de kun er interessert i forskning i festtaler. En vitenskapsrådgiver kan ikke lede RFU, men kan bidra til å løfte RFU og utvalgets saker ved SMK hvis man har rett person i stillingen. Samtidig kan en slik rådgiver bidra til den allmenne forståelsen av forskningens roller i samfunnet.

Vitenskapsrådgivere i departementene bør ha en rolle både i koordinering og dialog mellom departementene, de bør revitalisere Departementenes forskningsutvalg, som i dag fungerer dårlig, og de bør fungere som et kontaktpunkt til Norges forskningsråd. På begge nivåene er det nødvendig at vitenskapsrådgivere ikke identifiserer seg for sterkt med interessene til én sektor, men har evnen til å tenke helhetlig.

Dette er kortversjon av et notat som finnes på civita.no