Sivilombudet må styrkes

Elin Floberghagen, generalsekretær i Norsk Presseforbund, Arne Jensen, generalsekretær i Norsk Redaktørforening og Ina Lindahl Nyrud, advokat i Norsk Journalistlag.

Det er viktig å ha en uavhengig instans som fullt ut kan ettergå et avslag på innsyn.

Dette er et debattinnlegg. Eventuelle meninger i teksten står for skribentens regning. Hvis du ønsker å delta i debatten, kan du lese hvordan her.

Sivilombudsmannen, som i ny lov vil kalles sivilombudet, stopper ofte forvaltningen fra å hemmeligholde dokumenter. Men ordningen har også svakheter, som medienes mulighet til å kontrollere forvaltningen.

Vi mener ombudet bør gis et videre mandat i innsynssaker og få full kompetanse til å prøve forvaltningens merinnsynsvurdering. Det er her striden ofte står. Det er uheldig at ombudet sjelden overprøver disse vurderingene.

Det må foreligge «en kvalifisert grad av urimelighet» for at ombudet skal ta stilling til skjønnsvurderinger. Det gir lite mening. I saker av allmenn interesse vil det alltid være et behov for at mediene gis mulighet til å fylle sin funksjon.

Skal offentlighetsloven fungere etter intensjonen, er det viktig å ha en uavhengig instans som fullt ut kan ettergå et avslag på innsyn.

Begrunnelsesplikt

Enhver har rett til å klage til ombudet. Men klageren har ikke noe rettskrav på at den realitetsbehandles. Ombudet kan på fritt grunnlag avvise en klage.

Ombudets uavhengige stilling forringes ikke ved at det settes noen tydeligere krav til prioriteringsfriheten. I dag kan etaten sende ut avvisningsbrev med begrenset begrunnelse. Indirekte aksepterer dermed Stortinget at ingen kan overprøve disse avgjørelsene.

Vi foreslår at det innføres en begrunnelsesplikt ved avvisninger. Slike begrunnelser bør inneholde noen forhåndsdefinerte krav, slik at ombudet i større grad kan kontrolleres.

For lang saksbehandlingstid

Saksbehandlingtiden hos ombudet er lang. Det skyldes tidvis trenering fra innklagede instans. Å hale ut tid benyttes som et bevisst virkemiddel for at innklagede sak mister aktualitetet og nyhetsverdi. Vi foreslår at ombudet tilføres mer ressurser, og at det lovfestes klare tidsfrister i klageprosessen.

Sanksjoner må også vurderes. Ombudet har selv tatt opp denne muligheten. I årsmeldingen for 2007 skriver daværende ombudsmann: «Ordninga kan føre til at det offentlege viser borgarane større respekt når det blir gjort urett og feil.»

Ombudet bør kunne anbefale kompensasjon for den som blir utsatt for brudd på saksbehandlingsreglene.