Helsedirektoratet svarer om ny retningslinje om kjønnsinkongruens: Vi har lyttet til fagfolk

Helsedirektoratet er godt kjent med utviklingen og kompleksiteten ved kjønnsinkongruens, skriver Bjørn Guldvog (bildet), Brit Roland, Morten Græsli og Torunn Janbu.

Innleggene fra Harry Benjamin ressurssenter er egnet til å misforstå en viktig satsing.

Dette er et debattinnlegg. Eventuelle meninger i teksten står for skribentens regning. Hvis du ønsker å delta i debatten, kan du lese hvordan her.

Helsedirektoratet har i et bredt samarbeid med helsetjenesten, fagmiljøer og seks bruker- og interesseorganisasjoner laget en retningslinje som legger grunnlag for likeverdig og forsvarlig organisering av helsetjenesten til personer med kjønnsinkongruens.

Dette er ikke en retningslinje om behandlingstiltak.

Det er positivt at representanter fra Harry Benjamin ressurssenter i et debattinnlegg i Aftenposten 29. juli og i Dagens Medisin 28. juli støtter opprettelse av regionale sentre og mer forskning om kjønnsinkongruens.

Dessverre inneholder innleggene også utsagn om retningslinjen som er feil og egnet til misforståelse. Dette har helsedirektoratet behov for å korrigere.

Faglig forankret

Innleggsforfatterne mener at Helsedirektoratet ikke har lyttet til fagfolk. Det er feil.

Direktoratet har hatt en svært bredt sammensatt referansegruppe, inkludert en rekke fagmiljøer, brukere og interesseorganisasjoner. Offentlig høring har gitt alle mulighet til å komme med støtte, innsigelser og forslag. Relevante forslag er hensyntatt. Retningslinjen vil revideres når kunnskapsgrunnlaget økes.

Retningslinjen innfører ikke endringer i de behandlingsformene som allerede i dag er tilgjengelig i Norge. Det gjelder både til barn og til voksne. Men retningslinjene legger et grunnlag for at helsetjenestene skal kunne vurdere og tilby riktig behandling i tråd med ordinære rutiner for helsehjelp.

Desentralisering krever kompetanse

Harry Benjamin ressurssenters representanter skriver i Dagens Medisin at «retningslinjene er tydelige på at livsendrende behandling med hormoner og brystkirurgi skal avvikles på Nasjonal behandlingstjeneste for kjønnsinkongruens og overlates til blant andre fastleger og private leger». De skriver videre at «hormonbehandling overlater han (helsedirektøren, vår tilføyelse) til fastleger og private, som selv skal avklare om de er spesialister.»

Dette er feil.

Helsedirektoratet vil først bemerke at spesialistutdanning for leger i Norge er regulert i forskrift. Hva Harry Benjamin ressurssenter mener med at «fastleger og private» selv skal avklare om de er spesialister, er derfor uforståelig.

Grunnlaget for hele retningslinjen er at kompetanse må bygges opp før deler av utredning eller behandling desentraliseres.

Retningslinjen har en sterk anbefaling om dette: «Kompetanse til helsepersonell som yter helsehjelp til personer med kjønnsinkongruens, bør styrkes på alle tjenestenivåer.»

Fastlegen skal samarbeide

Angående hormonbehandling står det i retningslinjen at «hormonell behandling av voksne utføres i hovedsak i spesialisthelsetjenesten etter henvisning fra pasientens fastlege. Det kan vurderes oppstart hos fastlege, avtalespesialist eller privat aktør. Dette forutsetter kompetanse på feltet og skjer i et samarbeid/faglig nettverk med regionale sentre i spesialisthelsetjenesten».

I en avklarings- og utredningsfase kan fastlegen starte kartlegging og utredning om behovet for helsehjelp, da i samarbeid og etter veiledning fra de regionale sentrene som samarbeider med alle tjenestenivåer og med brukerinvolvering.

Fastlegen henviser til spesialisthelsetjenesten ved behov og følger opp pasienter som har fått behandling i spesialisthelsetjenesten.

Lite forskning, men lang klinisk erfaring

Helsedirektoratet er enig i at det finnes for lite forskning. Retningslinjen har derfor en sterk anbefaling om at «kunnskapsnivået og forskningen om kjønnsinkongruens bør oppdateres og styrkes». Det er likevel korrekt å si at det er lang klinisk erfaring blant annet fra Nasjonal behandlingstjeneste for transseksualisme og andre behandlere både nasjonalt og internasjonalt.

Retningslinjen vektlegger en dreining i synet på psykisk uhelse og kjønnsinkongruens og anbefaler ikke at alle som opplever kjønnsinkongruens, må utredes eller behandles i psykiatrien før annen helsehjelp kan tilbys.

Dette er i tråd med internasjonale retningslinjer og flytting av kjønnsinkongruens fra psykiatrikapittelet til et nytt kapittel i diagnosekodeverket ICD 11, kalt «Conditions related to sexual health».

Tilbudet for psykisk helse må styrkes

Helsedirektoratet er godt kjent med utviklingen og kompleksiteten i fagområdet. Gjennom retningslinjen vil direktoratet legge grunnlag for best mulig tilbud til de som trenger det, også innen psykisk helse. Retningslinjen anbefaler derfor å styrke tilbudet innen psykisk helsevern for dem som har behov for det.

Nettverk skal bygge og vedlikeholde tverrfaglig spisskompetanse om kjønnsinkongruens og nettverket skal samarbeide med de regionale sentrene. Tilbudet innen psykisk helsevern kan eventuelt samles på et eller få steder i hver region.

Innleggene fra Harry Benjamin ressurssenter er egnet til å misforstå denne viktige satsingen.

Følg og delta i debattene hos Aftenposten meninger på Facebook og Twitter