Debatt

Kort sagt, torsdag 23. april

  • Debattredaksjonen

Forslaget om Elgsletta i Gamle Oslo som «friomåde» for gatenarkomane. Langtidsplanen for Forsvaret. Dette er dagens kortinnlegg.

Debatt
Dette er et debattinnlegg. Meninger i teksten står for skribentens regning.

Barna i Gamle Oslo og Elgsletta

7. mars kunne vi lese i Aftenposten at Foreningen for human narkotikapolitikk har lansert Elgsletta som et alternativ til et prøveprosjekt med et avgrenset «friområde». Videre kunne vi lese at Velferdsetaten i Oslo kommune utreder et utendørs værested for byens gatenarkomane, og at flertallet i bystyret har vedtatt å undersøke mulighetene og effektene ved å etablere et såkalt friområde.

Hvordan kan Elgsletta bli sett på som et velegnet sted? Som Gunnar Thorenfeldt påpeker i Dagbladet 15. april, ligger vår skole 300 meter fra sletten, og det er også flere andre tilbud til byens barn og unge i umiddelbar nærhet. Vi finner det derfor underlig at det argumenteres for at sletten «ligger langt fra næringsliv, boliger og skoler».

Barna i Gamle Oslo fortjener et trygt og godt nærmiljø. De skal kunne bevege seg ute uten å være redde, og de få grønne områdene som er i bydelen, skal brukes som friområde av bydelens beboere. Vi finner oss ikke i at en feilslått ruspolitikk og langvarig unnfallenhet medfører at vi nå har Oslos tyngste rusmiljø rett ved skolen vår. Her må myndigheter og etater gjøre en bedre innsats både for Oslos rusmiljø og for ungene i Gamle Oslo. De fortjener bedre alle sammen.

Farhiya Wacdan, driftsstyreleder, Amira Zantouti, FAU-leder og
Janne Thon Rehn, rektor, Vahl skole


Gambling med Norges sikkerhet

Ny langtidsplan for Forsvaret innebærer fortsatt gambling med Norges sikkerhet.

Ved fremleggelsen av ny langtidsplan for Forsvaret påpekte regjeringen viktigheten av et forsvar som sikrer nasjonal suverenitet, og som gjør Norge relevant som alliansepartner i Nato. Det skal anskaffes sårt tiltrengte stridsvogner til Hæren, det skal satses sterkere på luftvern og levetiden på kystkorvettene skal forlenges.

Regjeringen har imidlertid lagt seg på et betydelig lavere ambisjonsnivå enn det forsvarssjefen anbefalte i sitt militærfaglige råd i 2019. Her angir han fire alternativer, hvorav alternativ A er det eneste han mener møter sikkerhetssituasjonen, og som på sikt gjør Forsvaret i stand til å løse de pålagte oppgavene. Alternativ A innebærer en budsjettmessig økning på 25 milliarder kroner innen 2028.

Regjeringen ønsker en tilnærmet videreføring av den strukturen som ble vedtatt i gjeldende langtidsplan, men har ikke prioritert de strukturelementene som ifølge forsvarssjefen vil gi Norge et relevant forsvar, for eksempel en ekstra brigade, helikoptre til Hæren, flere ubåter og flere HV-soldater. Ifølge forsvarssjefen ønsker regjeringen en struktur som i hovedsak er i tråd med det laveste ambisjonsnivået i hans fagmilitære råd, men der oppbyggingen kommer senere enn ønskelig fra et fagmilitært ståsted.

Det gjenstår å se hvilken struktur Stortinget beslutter i behandlingen av langtidsplanen. Sannsynligvis ender det med et kompromiss, der noen elementer tilføyes på bekostning av andre, men uten at det samlede ambisjonsnivået endres. Å basere langtidsplanen på et lavere ambisjonsnivå enn alternativ A gir dessuten en høy risiko for fremtidige politiske omkamper og begrenset mulighet for å utvikle Forsvaret på en helhetlig og langsiktig måte.

Vi som gjennom flere år har kjempet for forsvarssaken innad i Høyre, konstaterer at politikernes evne til å erkjenne risiko ikke nødvendigvis utvikler seg i samsvar med utviklingen i trusselbildet, og at Norge neppe vil få et relevant forsvar før det eventuelt inntreffer sikkerhetspolitiske hendelser som fremtvinger andre prioriteringer. Da kan det være for sent!

Albert Bolstad, Espen Fiskebeck, Claus Hoff, Nordan Helland, Marit Høie, Jo Daniel Liseth, Jan Kristian Mardal, Arvid Gunnar Moltubakk og Per Lykke, Høyre-medlemmer

  • Følg og delta i debattene hos Aftenposten meninger på Facebook og Twitter.

Les mer om

  1. Kort sagt
  2. Narkotikapolitikk
  3. Oslo
  4. Rusomsorg
  5. Debatt
  6. Langtidsplan
  7. Forsvaret