Debatt

Sykehus skal dimensjoneres riktig | Jan Frich og Cathrine M. Lofthus

  • Jan Frich
    Viseadministrerende direktør, Helse sør-øst RHF
  • Cathrine M. Lofthus
    Administrerende direktør, Helse-sør-øst RHF

Utvidelse av akuttmottaket ved Sykehuset Østfolds enhet på Kalnes er nå godkjent. Foto: Cornelius Poppe / NTB scanpix

Sykehusbygget på Kalnes kan ikke vurderes isolert, men arbeidet med å øke kapasiteten er i gang.

Debatt
Dette er et debattinnlegg. Meninger i teksten står for skribentens regning.

Norske sykehus bygges for små, skriver Anne Karin Rime og Kristin Kornelia Utne fra Legeforeningen i en kronikk 27. juli. De mener vi må lære av erfaringene fra Sykehuset Østfold (SØ) og Akershus universitetssykehus (Ahus), og at nye sykehus må legge til rette for god og effektiv drift. Vi er enige i dette.

Nettopp derfor har Helse sør-øst RHF i samarbeid med SØ og Sykehusbygg gjennomført en evaluering av det nye sykehuset. Rapporten ble presentert for styret i Helse sør-øst RHF 25. juni og inneholder 13 læringspunkter som vil bidra til en kunnskapsbasert og fremtidsrettet utvikling av sykehus, til beste for pasienter og ansatte.

Kan ikke vurderes isolert

Evalueringsrapporten viser at det samlet sett er færre liggedøgn i SØ enn det ble estimert ved planlegging av nytt sykehusbygg på Kalnes. Dette skulle tilsi at det er nok sengeplasser i SØ. Da nytt sykehus på Kalnes ble dimensjonert, ble det lagt til grunn bruk av senger i Moss sykehus.

Endringer i driften i Moss, med reduksjon i antall senger, har ført til flere liggedøgn og høyt belegg på Kalnes. Vi kan altså ikke vurdere Kalnes isolert sett. Ahus ble dimensjonert for en befolkning på 340.000 mennesker. 12 år etter åpningen er opptaksområdet om lag 500.000 mennesker, noe som gir utfordringer med høyt belegg.

Rime og Utne påpeker med rette at manglende areal er krevende både for pasienter og ansatte. Dette tar vi på alvor. Vi har gitt SØ i oppdrag å utarbeide en plan for å øke kapasiteten. Arbeidet er i gang. Utvidelse av akuttmottaket ved sykehuset i Kalnes er godkjent. Pågående byggeprosjekter ved Ahus og Oslo universitetssykehus skal bidra til økt kapasitet og avlastning for Ahus.

Les også

For små norske sykehus er ikke et nytt fenomen, skriver Mikal Jacob Hole

Innleggsforfatterne: Cathrine M. Lofthus, administrerende direktør, og Jan Frich, viseadministrerende direktør, Helse sør-øst RHF. Foto: Terje Pedersen / NTB scanpix og Dan P. Neegaard

Beregning av kapasitet

Enkelte sykehus er planlagt med en forutsetning om at 90 prosent av sengene til enhver tid skal være i bruk. Styret i Helse sør-øst RHF har gjennom Regional utviklingsplan 2035 besluttet at det for fremtidige sykehus skal legges til grunn en utnyttelsesgrad på 85 prosent. Dette gir større kapasitet og fleksibilitet.

Modellen for å beregne kapasitet er også endret for å fange opp en større økning i poliklinisk aktivitet, og den videreutvikles kontinuerlig.

Stortinget bevilger midler til spesialisthelsetjenesten. Disse midlene skal dekke både sykehusdrift og investeringer i bygg og utstyr. Ulike hensyn må derfor balanseres. Befolkningsveksten tilsier nybygging og utvidelser av sykehus med relativt korte tidsintervaller, og disse må også romme endringer i arbeidsmåter og driftsformer.

Vi ønsker dialog

Det pågår eller planlegges byggeprosjekter i alle helseforetak i Helse sør-øst for å møte dette. Vi har ikke ønske om å bygge for små sykehus. Sykehus må dimensjoneres riktig. En viktig lærdom er at opprinnelige planer bør følges. Er det behov for justeringer og endringer underveis, må konsekvensene vurderes og tiltak iverksettes.

Vi ønsker Legeforeningen og andre tillitsvalgte velkommen til dialog og samarbeid om alle læringspunktene i evalueringsrapporten som nå foreligger.


Følg og delta i debattene hos Aftenposten meninger på Facebook og Twitter

Les også

  1. Ingen koronapust i bakken for sykehusansatte

  2. Uetiske forhold på Rikshospitalets nyfødtavdeling | Atle Moen

Les mer om

  1. Sykehus