Opprop: Vi frykter at offentligheten går glipp av viktige bøker

  • 13 formidlere
13 formidlere har signert «Formidleroppropet». De tar til orde for å bedre forfatternes vilkår.

Vi foreslår tre konkrete tiltak.

Dette er et debattinnlegg. Eventuelle meninger i teksten står for skribentens regning. Hvis du ønsker å delta i debatten, kan du lese hvordan her.
  • Se alle som har signert oppropet, nederst

Akademisk formidling demokratiserer kunnskap, øker ytringsrommet og opplyser allmennheten. Når ansatte i universitets- og høyskolesektoren bruker tiden sin på å formidle kunnskap, ivaretar de en av akademias kjernevirksomheter.

På tross av dette er formidling i stor grad nedprioritert ved institusjonene. Spesielt utsatt er sakprosa-boken. Den krever stor tidsinvestering og gir lite økonomisk utbytte.

Bokformen tillater utforskningen av lengre resonnementer og mer komplekse problemstillinger. Den er viktig for opplyst debatt, rekrutterer til fagområdene og er en hjørnestein i undervisningsarbeidet, som pensum og lærebøker.

Dette oppropet er en bevisstgjøring fra oss – formidlere i sektoren – om at vilkårene for mange forfattere er for dårlige. Siden forholdene for mange er så lite attraktive, frykter vi at offentligheten går glipp av viktige bøker skrevet av fagpersoner i feltet.

Vi ønsker å bedre situasjonen i sektoren og tilrettelegge for at forskere skal fortsette å skrive viktige sakprosabøker. Derfor foreslår vi tre konkrete tiltak:

1) Solid kunnskapsgrunnlag

De 13 formidlerne som har skrevet under oppropet, har ulike vilkår og tilrettelegging for å skrive bøker ved sine arbeidsplasser. Vi er bekymret for de miljøene som har lite eller ingen tilrettelegging for bokskriving.

Offentligheten trenger sårt bøker fra hele sektoren – inkludert de miljøene som har lite tradisjon for slik skriving.

Vi etterspør et solid kunnskapsgrunnlag som kartlegger hvordan situasjonen er for forfattere i akademia. Dette legger fundamentet for videre diskusjon og utformingen av tiltak for å sikre likere tilrettelegging over sektoren.

2) Sektoren må ta ansvar

Det er bred enighet i sektoren om at formidling er viktig, men akkurat hvem som skal være ansvarlig for at formidlingen tilrettelegges for og beskyttes, er i dag uklart.

I mange tilfeller flyttes ansvaret opp og ned i systemet, fra enhetene til fakultetene. Dette er ansvarsfraskrivelse. Vi mener at ansvaret må ligge på overordnet nivå, og at tiden er inne for at ansvaret tydelig forankres.

3) Boken må telle!

Vi foreslår at forfattere som har avtale med et forlag for utgivelse, får godskrevet en del av sin undervisningsplikt (der det gjelder) til skrivearbeidet. Det vil gjøre det mulig å skrive relevant fagprosa og synliggjøre at sektoren verdsetter denne aktiviteten.

Det kan også være aktuelt å godskrive tid satt av til forskning. Dersom det ikke er mulig, bør det som et minimum være tilrettelagt for ubetalt skrivepermisjon.

Disse har signert oppropet:

Alexander H. Sandtorv – Førsteamanuensis – Kjemi – Universitetet i Oslo

Anne Tjønndal – Førsteamanuensis – Idrett – Nord universitet & NTNU

Lene Liebe Delsett – Postdoktor – Paleontologi – National Museum of Natural History Smithsonian.

Ole Martin Moen – Professor – Etikk – Oslo Met

Marte Blikstad-Balas – Professor – Norskdidaktikk – Universitetet i Oslo

Anja Røyne – Førstelektor – Fysikk – Universitetet i Oslo

Gaute T. Einevoll – Professor – Fysikk – NMBU & Universitetet i Oslo

Morten Goodwin – Professor – Informatikk – Universitet i Agder & Oslo Met

Katharina Vestre – Stipendiat – Cellebiologi – Universitetet i Oslo

Kristin Bech – Professor – Engelsk – Universitetet i Oslo

Unni Eikeseth – Universitetslektor – Naturfagdidaktikk – NTNU

Ylva Østby – Førsteamanuensis – Psykologi – Universitetet i Oslo

Aike P. Rots – Førsteamanuensis – Asia-studier – Universitetet i Oslo