Debatt

Likevektsledighet

  • Sjeføkonom I Unio
  • Forf>
  • <forf>erik Orskaug<
Debatt
Dette er et debattinnlegg. Meninger i teksten står for skribentens regning.

Per Østvold tar i spalten Ukeslutt sist fredag et oppgjør med oppfatningen om at arbeidsledigheten må være på et visst nivå for at økonomien ikke skal gå over styr. En slik oppfatning er nyliberalistisk ideologi og ikke uttrykk for noen naturlov. Det kan jeg selvfølgelig slutte meg til.

Ledighet og pris.

Debatten om "likevektsledighet" og "naturlig arbeidsledighet" er komplisert og følelsesladet. Sysselsettingsutvalget fra 1992, som ble ledet av Per Kleppe, anslo likevektsledigheten i Norge den gang til å være 3-3,5 prosent av arbeidsstyrken. Utvalget sa derimot ikke, som antydet av Østvold, at ledigheten ikke burde under dette nivået. De påpekte derimot at en lavere ledighet kunne gi høyere prisvekst, som igjen kunne presse frem en utvikling med høyere ledighet. Det engelske ordet for likevektsledighet er i så måte mer presist, non-accelerating-inflation-rate-of-unemployment (NAIRU), det vil si det nivå på ledigheten som er forenlig med stabil prisvekt."Likevektsledigheten" er forskjellig fra land til land, og den endrer seg over tid. Det Sysselsettingsutvalget også påpekte, men kanskje ikke godt nok, var muligheten for å presse dette "likevektsnivået" nedover. Kort sagt, en politikk som gjør at økonomien tåler å gå fortere rundt. En aktiv arbeidsmarkedspolitikk som formidler og kvalifiserer må støttes av tiltak i et omfang som er langt høyere enn i dag. Med Bondevik har vi hatt stigende arbeidsledighet, vi har fortsatt over 100 000 arbeidsledige, men et historisk lavt tiltaksnivå. Videre må alle markeder og politikkområder stadig gjennomgås for å få økonomien til å fungere bedre. Inntektspolitikken må også spille på lag med den øvrige økonomiske politikken. Samfunnets ressurser må brukes på en best mulig måte. Effektive private markeder vil frigjøre ressurser til offentlig tjenesteproduksjon og velferd. Samlet vil dette gi lavere ledighet uten at det trenger å øke presset på priser og kostnader.

Sløseri.

Arbeidsløshet er sløsing med ressurser og politisk uakseptabelt. I så måte har Unio, som Østvolds LO, store forventninger til en rødgrønn regjering. Arbeidsledigheten må settes øverst på den politiske dagsorden, offentlig sektor må brukes mer aktivt og arbeidstagers rettigheter og medvirkning må ivaretas på en langt bedre måte enn under Bondevik-regjeringen.

Les også

  1. Den "unaturlige" arbeidsledigheten

Les mer om

  1. Debatt