Vår anbefaling er klokkeklar: Steng Ring 1!

  • Bengt M.S. Carlson
    Byplanlegger, daglig leder, Nomad
  • Kyrre Sundal
    Arkitekt og partner, Mad
Illustrajonen viser Pilestredet i Oslo slik det ser ut i dag (til venstre), kontra en mulig ny løsning hvor bylivet er prioritert.

Slik får utrykningskjøretøy og varelevering prioritet, mens bylivet får blomstre i øst og i vest.

Debatt
Dette er et debattinnlegg. Meninger i teksten står for skribentens regning.

Sikkerhet er vinnerargumentet for alle valg i nytt regjeringskvartal. Det sikreste vi kan gjøre, er å stenge Ring 1, spare milliarder av kroner og skape byutvikling i hver ende av tunnelen.

Debatten om regjeringskvartalet kveles av det altoverskyggende kravet til høyest mulig sikkerhet. Sikkerhet var argumentet for å rive Y-blokken. Sikkerhet er også argumentet for å senke Hammersborgtunnelen 10 meter til en kostnad på minst 5 millioner kroner pr. meter vei. Men nå kan statens hovedargument – sikkerhet – bidra til å bedre bylivet i indre by og samtidig spare penger. Steng Ring 1!

Ring 1 som byutvikler

Noen hevder at biltrafikk er som vann. Men der vannet er organisk, er bilen enkel å dirigere ved bruk av skilt eller sperringer. Eller bare å parkere den.

Rivingen av Bispelokket i 2011 kan sees som et vendepunkt for bilen i byen. Dette ga plass til Bjørvika og Barcode. Etter en formidabel byutvikling langs fjorden er det på tide å vende blikket og gi kjærlighet til indre by.

Pilestredet er i dag en barriere. I mai lanserte vi i Mad arktiekter et forslag til hvordan området kan bli dersom to av fire kjørefelter stenges. Dette gir rom for en trivelig lokalgate, som spiller på lag med alle de positive prosjektene som utvikles ved Tullinløkka.

Vi la vekt på mulighetene i vest, men det vil være et minst like stort potensial for økt byliv nord for Oslo S. Der skal det utvikles områder som trenger attraktive byrom. Dette er vanskelig å kombinere med 15.000 biler kjørende forbi hver dag.

Bruk pengene på noe som fremmer byliv. Da kan vi også nå nullvekstmålet i personbiltrafikken.

Bymiljøetatens konseptvalgutredning for området konkluderer med å prioritere byliv. Det skal oppleves sikkert og attraktivt å ferdes i det offentlige rom.

Vår anbefaling er klokkeklar! I forhandlingene om neste års statsbudsjett: Steng Ring 1 permanent for gjennomfartstrafikk. Bruk pengene på noe som fremmer byliv. Da kan vi også nå nullvekstmålet i personbiltrafikken.

Et komplekst regnestykke

Statsbygg har engasjert Sweco til å se på konsekvensene av en treårig stenging av Ring 1. Ved stengt Ring 1 vil trafikken øke med 1,6 prosent for byen som helhet.

Erfaringer fra ombyggingen av Carl Berners plass viser at det går an. Da krysset ble en firkantrundkjøring og Ring 2 gikk fra fire til to felter, ble biltrafikken redusert med 34 prosent.

I motsetning til det naturlige vannet spredte ikke bilene seg til sidegatene. De ble parkert. Landskapsarkitektene bak prosjektet skriver: «Før så sprang folk over Carl Berner, nå spaserer vi.»

Navnet og systemet Ring 1 er så innarbeidet at ingen reflekterer over at veien bryter med bystrukturen. At den mest sentrale bygaten i Oslo sentrum har et tverrsnitt dobbelt så bredt som deler av strekningen på E18 mellom Stathelle og Kragerø, er i beste fall absurd.

For å oppnå en by der nullvekstmålet i personbiltrafikk nås, og hverdagen for gående, syklende og kollektivreisende bedres, må Ring 1 stenges for gjennomfartstrafikk. På den måten får utrykningskjøretøy og varelevering prioritet, mens bylivet får blomstre i øst og i vest.