Kort sagt, onsdag 13. januar

  • Debattredaksjonen
Vi samler opp avisens kortinnlegg i spalten «Kort sagt». Her er dagens innlegg.

Psykisk helsevern. Hongkongs sikkerhetslov. Koronavaksine. Skredet i Gjerdrum. Parkeringsproblemer. Dette er dagens kortinnlegg.

Dette er et debattinnlegg. Eventuelle meninger i teksten står for skribentens regning. Hvis du ønsker å delta i debatten, kan du lese hvordan her.

Høy prioritet til psykisk helsevern

Lars-Andreas Kvisle hevder i Aftenposten 6. januar at Helse sør-øst RHF og Oslo universitetssykehus ikke følger den gylne regel når vi planlegger fremtidens sykehus i Oslo. Den gylne regel sier at psykisk helse skal prioriteres høyere enn somatikk. Ventetider, kostnader og polikliniske konsultasjoner inngår i vurderingen av måloppnåelse. Vår kronikk omhandlet sengeplasser i nye sykehusbygg.

Vi planlegger for en vekst innen psykisk helse og for desentraliserte tjenester, polikliniske tilbud og dagbasert behandling. Vi venter også at det digitale tilbudet vil styrkes. Helse sør-øst RHF og Oslo universitetssykehus gir høy prioritet til psykisk helsevern og sykehustilbudet innen psykisk helse for Groruddalen samles på Aker alt fra første byggetrinn.

Bjørn Atle Bjørnbeth, administrerende direktør, Oslo universitetssykehus, Jan Frich, viseadministrerende direktør, Helse sør-øst RHF


Skredet i Gjerdrum, kontroll og tilsyn

Aftenposten skriver at private aktører kontrollerte seg selv. Underforstått som det passet det enkelte foretak, samt at det ikke var kommunalt tilsyn. Og at bygningsloven (Plan- og bygningsloven 97, som gjaldt til 2010) tillot det.

Men det stemmer ikke. I Plan- og bygningsloven paragraf 97 under ledd 1 står det nemlig:

  1. Kommunen skal påse at det blir foretatt nødvendig kontroll.
  2. Kontrollen utføres ved dokumentert egenkontroll eller av uavhengig kontrollforetak.
  3. Ansvarlig søker skal påse at det blir utarbeidet kontrollplan.

Kontrollplanen skulle vise hva, hvordan og når man kontrollerte. Kontrollen er også beskrevet i forskriften Saksbehandling og kontroll (SAK 97) paragraf 24 til 30. Kontrollerklæringen skulle kun bekrefte at kontrollen var avsluttet.

Det kan se ut som både aktørene og kommunen har brutt loven, og at det har bidratt til at kvikkleireskredet kunne skje. Dette må klarlegges nærmere. Ikke minst for å hindre at det skjer igjen. For kravet til kontroll og tilsyn i dag er ikke bedre enn før, kun forskjellig.

Esben Jonsson, dr.ing. og spesialrådgiver


Åpent brev til ambassadør Yi Xianliang

I et innlegg i sommer presenterte Kinas ambassadør Aftenpostens lesere for en rekke villedende påstander om Hongkongs sikkerhetslov. Utrenskningen av samtlige opposisjonspolitikere gjennom en sjokkerende massearrestasjon har avslørt regimets sanne ansikt: uten tillit i sitt folk, redd for å tape valg, og som med totalitære midler vil tvinge motstand i kne gjennom å skape frykt.

Her er en faktasjekk av noen av ambassadørens påstander:

• «Sikkerhetsloven for Hongkong er en lov som sikrer Hongkongs stabilitet og velstand», skrev Yi. Etter høstens mange overgrep mot byens lovfestede friheter er denne stabiliteten av typen man oppnår ved å erstatte frie mennesker med zombier.

• «Loven er kun rettet mot kriminelle handlinger (...) [som] forsøk på å undergrave statsmakten (...). Slike handlinger er også straffbare i Norge.» 6. januar ble 50 opposisjonspolitikere arrestert for brudd mot denne lovformuleringen fordi de ville prøve å få flertall i et lovlig valg. Yi vil ha avisens lesere til å tro at å vinne valg er en kriminell handling i Norge.

• «Den største bekymringen fra omverdenen er at [sikkerhets]loven kan forringe menneskerettigheter og borgernes frihet. Dette skyldes en feiltolkning.» Bøker er blitt fjernet fra biblioteker, studenter arrestert for å synge protestsanger, en lærer er blitt sagt opp for å undervise om ytringsfrihet. Verden forsto, feiltolkningen kom fra ambassadørens penn.

• «(....) dagens Hongkong styres med hjemmel i Kinas grunnlov og Basic Law», påsto Yi. Artikkel 26 i Basic Law lyder: «Permanent residents of the Hong Kong SAR shall have the right to vote and the right to stand for election in accordance with law.» Regjeringen har avlyst valget, ekskludert opposisjonskandidater og nå arrestert alle fra den politiske opposisjonen. Byen styres ikke lenger etter Basic Law.

• «Tiden vil vise at irrasjonell kritikk ikke holder vann», avsluttet ambassadør Yi. Hans irrasjonelle kritikk av Hongkongs demokratibevegelse var fullstendig malplassert. Vi har vært vitner til at vannet har rent ut av ambassadørens fornuftsmagasin. Tilbake står et trist basseng, tømt for rasjonalitet.

Jessica KaYi Chiu, leder for Hongkongkomiteen i Norge


Kunnskap fremfor bekymring

Utdanningsforbundet har bedt Folkehelseinstituttet (FHI) om en ny faglig vurdering av hvordan lærere kan prioriteres for vaksinasjon mot covid-19.

Det har vi gjort fordi smitten nå øker mest blant barn og unge, og fordi det er så viktig å kunne opprettholde tilbudet i barnehager og skoler. NRK fremstilte dette lørdag som at vi krevde å komme foran eldre og syke. Det er ikke sant.

Aftenposten påpeker i sin lederartikkel 11. januar at vi må respektere kunnskapen om smitte. Vi er helt enige. Nettopp det tilsier også at kunnskapen oppdateres når smittebildet endrer seg. Det er det vi har bedt om.

Det er vel egentlig det motsatte av å skape «unødig bekymring blant egne medlemmer», som Aftenposten beskylder oss for.

Steffen Handal, leder, Utdanningsforbundet


Misvisende om årsaker til Gjerdrum-skredet

Som tidligere rådgivende ingeniør i geoteknikk har jeg med forundring lest Aftenpostens artikler siste uke (4.-9. januar) om mulige årsaker til kvikkleireskredet i Gjerdrum. Fokus har vært på utbyggingen av boligfeltet i Nystulia med lokale sikringstiltak, hvilket er irrelevant.

Ut fra skredets form og lengde, samt skredgropens utseende, er dette åpenbart et såkalt «retrogressivt skalkskred». Det er den vanligste typen kvikkleireskred. Det starter med et lokalt initialskred i skredgropens nederste ende og utvikler seg hurtig bakover, og til dels sideveis, med suksessive utrasinger av leirskalker. For å finne årsaken til skredet må man se på forholdene der det startet i skredgropens sørende, og ikke der det sluttet, i Nystulia ca. 700m lenger nord.

Det fremgår at stabilitetsforholdene lokalt ved Nystulia har vært vurdert og ivaretatt. Spørsmålet er om noen har vurdert risikoen for et større områdeskred som det vi fikk her, med et startpunkt langt sør for boligfeltet. Videre om det har vært menneskelig aktivitet i utløsningsområdet, i form av grave-, fyllings- eller sprengningsarbeider. Eller om bekkeerosjon eller andre naturlige årsaker kan ha utløst et initialskred her.

Dette må vurderes av uavhengig geoteknisk ekspertise, det vil si ekspertise uten tidligere engasjement i det aktuelle området. Mediene gjør klokt i å avholde seg fra amatørmessige spekulasjoner om årsaker til skredet før en slik vurdering foreligger.

Dagfinn Moe, siv.ing


Timeshare i utfartsparkering

Det var absurde køer og parkeringsproblemer ved Oslos utfartssteder på den flotte skisøndagen 2. januar, og også senere. Problemene henger sammen med koronaen, men de er kjent fra flotte dager i normale tider.

Turglade kan gjøre som jobbreisende og spre seg i tid. Men det er en viktig forskjell på de to situasjonene. Jobbreisende som kjører før rushet, finner parkering og er lite til hinder for dem som kommer etter. Skiløpernes biler, derimot, blir stående i timevis og hindrer at andre får plass. Forgjeves leting etter plasser forsterker køproblemene langt bakover.

En del restauranter praktiserer «time sharing». Noen får bord kl. 19 og sitter til kl. 21. Da overtar andre. Dette småsure eplet bør Tur-Oslo vurdere å bite i: Kom når du vil, men på dager med stor trafikk har du parkering bare i for eksempel tre timer. Vil du gå en lengre tur enn det, må du ta buss eller bane eller finne et mindre etterspurt utgangspunkt.

Oslo kommune kan enkelt lage nettstedet www.utfartsparkering.oslo.no der interesserte holdes løpende orientert.

Tiltaket vil som bonus gi mindre overfylte løyper på flotte dager.

Erik Nord, pensjonist, Kringsjå

  • Følg og delta i debattene hos Aftenposten meninger på Facebook og Twitter.