Ignorerer utdanningsretten

Kristin Halvorsen (SV) har ignorert alle menneskerettslige krav om mål for utdanning i Norge.

Dette er et debattinnlegg. Eventuelle meninger i teksten står for skribentens regning. Hvis du ønsker å delta i debatten, kan du lese hvordan her.

Statsråd Kristin Halvorsen har ansvaret for å oppfylle menneskerettslige krav til utdanning i Norge. Men det finnes ikke et eneste dokument som sier hvordan departementet tolker menneskerettskravene, langt mindre noen planer for å oppfylle kravene.

Hvorfor skal norsk kultur vernes? Fordi nordmenn har en rett til å bevare sin kultur. Men retten til kultur er ikke absolutt hverken for nordmenn eller innvandrere. Christian Tybring-Gjedde (Frp) skrev i 2011 at: "Mitt hovedanliggende i innvandrings— og integreringsdebatten er at samfunnet må ha visse felles ukrenkelige verdier i bunn. (…) Dette er verdier basert på universelle menneskerettigheter." Ja, helt enig! Men hvis vi er enig om disse "felles verdier" som utgangspunkt, hva er ikke-verneverdig med norsk kultur? Det mest kritikkverdige med norsk kultur er troen på dens ufeilbarlighet og intoleransen overfor andre kulturer. Disse holdningene reflekterer alvorlige brudd på retten til utdanning.

Artikkel 13 (1) i FNs konvensjon om økonomiske, sosiale og kulturelle rettigheter og artikkel 29 (1) i FNs barnekonvensjon angir grunnleggende menneskerettslige mål for utdanning. Ifølge de nevnte bestemmelsene skal barn lære å respektere alle menneskers menneskerettigheter. Utdanningen skal også fremme forståelse og bekjempe alle former for intoleranse og fordommer mot minoriteter. Kristin Halvorsen har derimot ignorert alle menneskerettslige krav om mål for utdanning i Norge.

Gjennomtenkt plan

Holdningsmål er svært utfordrende å oppfylle. Det kreves en gjennomtenkt strategi på alle utdanningsnivåer. Et utdanningssystem kan, med de beste intensjoner, ende opp med å forverre fordommer mot minoriteter hvis de gjør ting feil. Det er stor forskjell mellom det å lære «om» en minoritet og det å lære «å respektere» deres rettigheter.

Kristin Halvorsen har ingen plan, langt mindre noen gjennomtenkt strategi. Hennes statssekretær mener likevel at de oppfyller alle menneskerettslige krav. Jeg forstår ikke hvordan hun kan si det. Kristin Halvorsen bør vel i det minste sørge for at det gjøres en liten innsats for å tolke de lovene hun er forpliktet til å følge. Og når hun ignorerer menneskerettighetene, hvordan skal utdanningssystemet for øvrig fremme respekt for dem?

Stortingets standpunkt

Jeg synes Erna Solberg bør våkne. Stortinget har bestemt at de nevnte menneskerettighetsbestemmelser skal ha forrang fremfor annen norsk lov. Problemet er at bestemmelsene om formålet med utdanning ikke ble diskutert i noe særlig grad da de vedtok menneskerettsloven. Bestemmelsene ble heller ikke diskutert da Stortinget vedtok nåværende formålsparagraf. Ønsker Stortinget at Regjeringen skal oppfylle FNs barnekonvensjon artikkel 29 (1)? Hvis ikke bør Stortinget vedta en reservasjon. Stortinget har full anledning til å vedta at internasjonale krav om at retten til utdanning ikke skal gjelde i Norge. Men da må det sies åpent og ærlig.