Oljefondets røde tråd er at vi støtter styret i sitt arbeid for lønnsomhet og ansvarlig drift | Carine Smith Ihenacho

  • Carine Smith Ihenacho
Oljefondets sjef Yngve Slyngstad under fremleggelsen av resultatet for 3. kvartal i 2018.

Vi stemmer imot forslag som undergraver styrets ansvar og prinsipper for god selskapsstyring.

Dette er et debattinnlegg. Eventuelle meninger i teksten står for skribentens regning. Hvis du ønsker å delta i debatten, kan du lese hvordan her.

Tinius-stiftelsens direktør Kjersti Løken Stavrum tar i et debattinnlegg i Aftenposten 2. august tak i et viktig tema: Oljefondets stemmegivning. Hun hevder at Oljefondet stemmer uten en rød tråd. Vi er enig med Stavrum i at det er viktig å være en tydelig eier. Vårt utgangspunkt og vår røde tråd er at vi støtter styret i sitt arbeid for lønnsomhet og ansvarlig drift.

Carine Smith Ihenacho er eierskapsdirektør i Norges Bank Investment Management


Vår oppgave er å ivareta og utvikle finansielle verdier for fremtidige generasjoner. Det gjelder også når vi stemmer. Styret har ansvar for å sette selskapets strategi, følge opp ledelsen og representere eiernes interesser. Vi har offentlige stemmeretningslinjer som beskriver de viktigste prinsippene.

Årlig stemmer vi på rundt 110.000 forslag som legges frem på selskapenes generalforsamlinger. Rundt 45.000 av disse gjelder valg av styremedlemmer. For oss er dette de viktigste forslagene. Gode styrer er avgjørende for selskapenes verdiskapning og fondets langsiktige avkastning. Vi har uttalt oss tydelig om hva vi mener gjør selskapsstyrer effektive.

Innlegget er et svar til administrerende direktør i Stiftelsen Tinius, Kjersti Løken Stavrum (bildet).

Ikke et politisk virkemiddel

På enkelte generalforsamlinger kan også aksjonærer fremme forslag. Aksjonærforslag om bærekraft utgjør rundt 0,1 prosent av alle forslag vi stemmer på årlig. Forslagsstillerne kan være langsiktige investorer eller aktivister med særinteresser. Det er bred politisk enighet om at fondet ikke skal være et politisk virkemiddel.

I sitt debattinnlegg tar Stavrum tak i vår stemmegivning på enkelte av disse forslagene og hevder at det er vanskelig å forstå vår stemmegivning. Alle aksjonærforslag er forskjellige, og selskapene har ulike utgangspunkt. Forslagene må derfor vurderes enkeltvis. Dette er en krevende og utfordrende jobb, og Stavrum har rett i at vi ikke konsekvent stemmer likt på alle forslag. Vi vurderer i hovedsak tre forhold.

Les også

Oljefondet stemmer helt uten en rød tråd | Kjersti Løken Stavrum

1) Er forslaget vesentlig for selskapets drift og lønnsomhet? Forslaget må rette seg mot en reell trussel mot selskapets evne til å skape langsiktige verdier.

2) Går forslaget for langt i å detaljstyre selskapene? Vi ønsker å støtte styrenes innsats, men ikke å detaljstyre dem. Selskapet har best forutsetninger for å løse utfordringene de står overfor.

3) I tillegg vil vi vurdere hva selskapet allerede har gjort og sagt. Som eier i 9000 selskaper har vi tydelige forventninger til selskapene vi er investert i. Effektiv eierstyring innebærer dialog med selskapene om hvordan de håndterer ulike problemstillinger. Dialogen kan påvirke hvordan vi stemmer.

Styrets ansvar skal ikke undergraves

La meg gi ett eksempel. I 2018 stemte vi for et aksjonærforslag i Facebook som ba om en rapport om lønnsforskjeller mellom kvinner og menn. I 2019 ble det lagt frem et annet aksjonærforslag på samme tema. Denne gang gikk forslaget mye lengre ved å detaljstyre hvordan styret skulle rapportere.

Vi stemmer imot forslag som undergraver styrets ansvar og prinsipper for god selskapsstyring. Det er full åpenhet om fondets stemmegivning. Det gir forutsigbarhet for selskapene og andre om våre prioriteringer. Vi imøtekommer engasjement og arbeider kontinuerlig med å være en tydelig eier.

  • Les også:

  • Følg og delta i debattene hos Aftenposten meninger på Facebook og Twitter.