Dette er Venstres svar på de store spørsmålene

Det frie mennesket er målet, og det må være en frihet alle skal oppleve, skriver Iselin Nybø og Odd Einar Dørum.

Venstres kamp er en kamp mot isolasjonisme og snever nasjonalisme.

Dette er et debattinnlegg. Eventuelle meninger i teksten står for skribentens regning. Hvis du ønsker å delta i debatten, kan du lese hvordan her.

Bernt Hagtvet etterlyser i en kronikk i Aftenposten 20. august det opplyste ordskiftet om store samfunnsproblemer og de liberale løsningene. Hagtvet utfordrer Venstre spesielt og skriver at «venstrefolk må fortelle oss hvem de er».

De fire første prinsippene i Venstres prinsipprogram er frihet, ansvar, fellesskap og rettferdighet.

1. Klima og naturmangfold

Dersom vi skal få til grønn omstilling, kreves det langt sterkere virkemidler enn i dag. Det må koste mer å forurense, og natur må vernes sterkere. Når natur og miljø står i konflikt med andre interesser, må samfunnet prioritere naturen.

Samarbeid og handel er med på å bygge tillit mellom land, slik at det er lettere å påta seg mer ambisiøse klimamål, og gjennom teknologioverføring blir det lettere for alle land å nå klimamålene sine.

2. Redusere forskjellene

Venstre vil ha et skattesystem som sørger for at folk velger grønt, som bidrar til nødvendig omfordeling og som ikke unødig hemmer verdiskapning. Arbeidslivet er i stor endring drevet av teknologiske nyvinninger, digitalisering og globalisering.

Vi er positive til disse endringene. Samtidig er det nødvendig med tiltak for å unngå at nye måter å organisere bedrifter og arbeid på fører til sosial dumping, svart arbeid og annen arbeidskriminalitet.

3. Maktspredning

Demokrati og frihet kan aldri tas som en selvfølge, men må kjempes for på nytt og på nytt. Det liberale samfunnssystem er det beste grunnlaget for denne kampen, fordi det bygger på den enkeltes frihet og ansvar, og på maktbalanse og maktspredning som sentrale prinsipper.

4. Grenseløs

De liberale ideene kjenner ingen landegrenser. Markedsøkonomien og tilhørende institusjoner er en nødvendig forutsetning for bærekraftig og grønn utvikling for alle.

Autoritære regimer, illiberale og antidemokratiske bevegelser er en trussel mot menneskenes frihet og verdighet. Venstres kamp er en kamp mot isolasjonisme og snever nasjonalisme.

Hagtvet etterlyser en bred samfunnsdebatt om demokratiets krise. En slik debatt er viktig. For Venstre, Norges sosialliberale parti, er fundamentet både det sosiale og det liberale. Det frie mennesket er målet, og det må være en frihet alle skal oppleve.

Følg og delta i debattene hos Aftenposten meninger på Facebook og Twitter