Bosted er ikke avgjørende for politiets prioriteringer i saker om vold mot barn | Terje Nybøe

  • Terje Nybøe, visepolitimester, politiet i Asker og Bærum
Hittil i år er vi nesten på fjorårets resultat med 94 avhør. Det viser tydelig prioritering, skriver debattanten. Bildet viser et dukkehus på avhørsrommet i Barnehuset i Oslo.

Jeg kan forsikre om at det blir tatt på største alvor over hele landet.

Debatt
Dette er et debattinnlegg. Meninger i teksten står for skribentens regning.

I Aftenposten 7. juli presenteres en undersøkelse i regi av UNICEF hvor organisasjonen har undersøkt antall tilrettelagte avhør pr. 1000 i barn.

I likhet med UNICEF har politiet også stor oppmerksomhet på dette, og ingen politimester eller politileder som arbeider med fagfeltet, har unnlatt å ta innover seg at bekjempelse av vold og overgrep mot barn er blant de aller viktigste politioppgaver.

Riksadvokaten har gjennom sine prioriteringsrundskriv til statsadvokatene og politiet vært svært tydelig om dette i flere år nå. Styringssignalene fra statsråd Anundsen og Politidirektoratet er like klare.

Stor økning på få år

I Aftenpostens artikkel hevdes det at andelen barneavhør kan gi en pekepinn på hvor høyt politiet prioriterer etterforskning av familievoldssaker, og at bosted kan avgjøre om vold mot barn blir tatt på alvor av politiet.

Det er et standpunkt som krever noen nyanser, og jeg tror at våre gode kolleger som har høyt antall tilrettelagte avhør pr. 1000 barn, også kan nikke gjenkjennende til mine refleksjoner.

Statistikken som nå presenteres, sier ikke noe om det antall saker vi har. Den sier intet om kvaliteten. Ei heller om hvor mange som blir tiltalt eller dømt.

Det vil også ligge en naturlig variasjon i disse tallene, fordi noen saker kan inneholde mange avhør, mens andre kan ha få. I møtet med virkeligheten blir derfor denne statistikken etter mitt syn ikke så verdifull.

Sammen med antall saker, siktelser, tiltaler og domfellelser kan imidlertid denne statistikk gi en pekepinn på politiets oppmerksomhet over tid på feltet.

Politiet i Asker og Bærum er fremhevet som lav på antall tilrettelagte avhør, men i 2013 hadde vi 63 slike avhør, i 2014 var tallet 95 og i 2015 gjennomførte vi 103 avhør.

Hittil i år er vi nesten på fjorårets resultat med 94 avhør.

Det viser en stor økning og tydelig prioritering, selv om antall avhør ikke gir det fulle bildet av politiets innsats på området.

Ulike skjebner og saker

Etterforskning av overgrep og vold mot barn kan ikke sammenlignes med arbeid som skjer i en ren produksjonsbedrift. Sakene og skjebnene som avdekkes er så forskjellige.

Sakene skal tilskjærers fornuftig, og noen saker krever flere avhør enn andre. Dessuten skal det gjøres en grundig faktisk og rettslig vurdering av behovet for avhør, en prosess som tross alt også er krevende for barna og familien. Jeg håper vi ikke kommer dit at det skal settes mål på antall tilrettelagte avhør pr. tusen barn.

Jeg håper vi ikke kommer dit at det skal settes mål på antall tilrettelagte avhør pr. tusen barn

Det er utfordrende for politiet å få avdekket flest mulig saker. Skoler, omgivelser, barnevern, andre offentlige institusjoner og alle som har mulighet, må bidra for å trygge barns oppvekstvilkår.

Det er viktig for politiet å få opp anmeldelsesraten fra andre aktører og særlig gjøre bestemmelsen i straffeloven § 196 kjent. Bestemmelsen går foran lovbestemt taushetsplikt og setter straff for den som unnlater gjennom anmeldelse eller på annen måte å søke å avverge nærmere bestemte straffbare handlinger, blant annet vold og overgrep mot barn.

Ingen god indikasjon

Mitt hovedsynspunkt er derfor at den statistikken som nå ble presentert, ikke gir noen god indikasjon på at bosted avgjør om vold mot barn blir tatt på alvor av politiet eller ikke.

Disse sakene blir virkelig tatt på største alvor over hele landet.

Jeg kan forsikre beboere i Oslo, Asker og Bærum at deres politi har den aller største oppmerksomhet på å forebygge, avdekke og iretteføre saker som gjelder vold og overgrep mot barn.

Vi samarbeider tett med våre naturlige samarbeidspartnere og arbeider kontinuerlig for å forbedre oss. Til barnas beste.