Debatt

Ingen dekkoperasjon | Olemic Thommessen

  • Olemic Thommessen, stortingspresident, på vegne av Stortingets presidentskap
Utvalgsleder Bjørn Solbakken (til høyre) overleverte rapporten om evalueringen av EOS-utvalget til stortingspresident Olemic Thommessen i februar i fjor.

Redaktør Harald Stanghelle beskylder Stortingets presidentskap for å gjennomføre en «dekkoperasjon» for å skjule egne feil, bryte regler og gå ut over sine fullmakter.

Debatt
Dette er et debattinnlegg. Meninger i teksten står for skribentens regning.

Han skriver i en helsides kommentar 7. februar om det han betegner som «husbråk på Stortinget». Fordi saken gjelder EOS-utvalget, som fører kontroll med de hemmelige tjenestene, gis det inntrykk av et alvor det ikke er dekning for.
Stortingets kontroll- og konstitusjonskomité har tatt opp en sak om et evalueringsutvalg opprettet for tre år siden, som skulle se på hvordan EOS-utvalgets virksomhet og rammebetingelser hadde fungert. Kritikken fra komiteen baserer seg på flere misforståelser som presidentskapet grundig har oppklart i et offentlig tilgjengelig brev av 19. januar i år, uten at det er reflektert i Stanghelles kommentar.

Kritikken fra komiteen baserer seg på flere misforståelser

Presidentskapet har ikke ønsket å skjule eller trenere noe i denne saken, og vil peke på noen punkter hvor vi mener at Stanghelles fremstilling bygger på misforståelser.

Stortingspresident Olemic Thommessen.

Utvalget oppnevnt og gitt mandat av presidentskapet

Stanghelle hevder at presidentskapet påla evalueringsutvalget å se bort fra et viktig punkt i mandatet, som en samlet kontrollkomité ønsket å ha med. Det var presidentskapet, ikke kontroll- og konstitusjonskomiteen, som oppnevnte evalueringsutvalget på initiativ fra EOS-utvalget og utformet dets mandat. Begge deler ligger innenfor presidentskapets fullmakter.

Mandatet var allerede gitt da kontroll- og konstitusjonskomiteens merknader kom. Presidentskapet la selvsagt stor vekt på innspillene fra komiteen – disse ble da også meddelt evalueringsutvalget. Merknadene fra komiteen er imidlertid ikke bindende for presidentskapet. Det er Stortinget i plenum som kan pålegge presidentskapet konkrete oppgaver.

Sabotasje er en urimelig påstand

Presidentskapet mente at ett av punktene komiteen ønsket med i mandatet, norsk demokratisk kontroll med fremmede staters overvåking av norske borgere, lå utenfor det som primært var evalueringsutvalgets oppgave. Da spørsmålet ble reist senere hadde man likevel ingen innvendinger mot at utvalget tok opp denne problemstillingen hvis det fant grunn til det.

Utvalget svarte at det ville behandle de aspekter ved dette som naturlig har en tilknytning til EOS-utvalgets mandat og kontrollområde. Utvalget konkluderte i sin rapport med at slik kontroll med fremmede stater hverken kan eller bør være en sentral del av EOS-utvalgets oppgaver. Dette er i tråd med presidentskapets utgangspunkt ved utformingen av mandatet.

Når Stanghelle karakteriserer presidentskapets opptreden som «sabotasje», er det en urimelig påstand.

Når Stanghelle karakteriserer presidentskapets opptreden som «sabotasje», er det en urimelig påstand.

Fritak fra taushetsplikt

Videre hevder Stanghelle at presidentskapet ga EOS-utvalget fritak fra taushetsplikten overfor evalueringsutvalget uten lovhjemmel. Det er ikke riktig. Den påfølgende diskusjonen med EOS-utvalget gjaldt rekkevidden av unntakshjemmelen som står i loven, ikke om den eksisterte. Diskusjonen ble løst ved at presidentskapet foreslo en særlov i tråd med EOS-utvalgets ønsker, som Stortinget vedtok. Detaljene i denne prosessen fremgår av presidentskapets svarbrev.

Det er ikke riktig at presidentskapet brøt med Stortingets formelle prosedyrer da den omtalte særmeldingen fra EOS-utvalget ikke ble sendt videre til kontroll- og konstitusjonskomiteen for behandling. Presidentskapet kan foreslå en annen saksfordeling når praktiske grunner tilsier det. At særmeldingens anliggende bortfalt fordi saken var løst, er en slik praktisk grunn. Særmeldingen gjaldt forholdet mellom EOS-utvalget og evalueringsutvalget som presidentskapet hadde ansvaret for. Den ble derfor behandlet der.

Det er heller ikke riktig slik Stanghelle hevder at Forsvarsdepartementets rolle i diskusjonen ble underslått av presidentskapet, og først gjort kjent gjennom Aftenposten. Det ble grundig omtalt i presidentskapets brev 19. januar.

Presidentskapet redegjorde i sitt svarbrev til komiteen for noen konkrete forhold ved håndteringen av saken som kunne ha vært håndtert annerledes. Ingen av disse forholdene fikk noen konsekvenser for utvalgets arbeid ut over en viss forsinkelse av evalueringsutvalgets rapport, og ingen formelle regler i Stortinget er brutt. Presidentskapet har aldri beskyldt kontroll- og konstitusjonskomiteen for å forårsake den nevnte forsinkelsen. Derimot har presidentskapet ment at fremstillingen av saken, både fra komiteens og Stanghelles side, til dels bygger på misforståelser og feil grunnlag. Disse er grundig redegjort for i nevnte svarbrev fra presidentskapet.

Les også:

Les også

  1. Harald Stanghelle: Husbråk på Stortinget

  2. Olemic Thommessen: – Jeg kan ikke se at vi har gjort noe galt

  3. Presidentskapet forsøkte å stanse ubehagelig dokument fra EOS-utvalget

  4. Regjeringen støttet EOS-utvalget i striden med Stortingets presidentskap: – Oppsiktsvekkende nytt, sier Høyres Michael Tetzschner.

Les mer om

  1. Overvåking
  2. Stortinget