Debatt

Det er grunn til bekymring om Oslo-skolens resultatfokus | Cecilie R. Haugen og Ingvil Bjordal

  • Cecilie R. Haugen
    Professor i pedagogikk, Institutt for lærerutdanning, NTNU
  • Ingvil Bjordal
    Førsteamanuensis i pedagogikk, Institutt for lærerutdanning, NTNU
Det er mye som tyder på at Oslo-skolen har et sterkere resultatfokus enn andre steder i landet, skriver innleggsforfatterene.

Vi forventer at en utdanningsforsker forholder seg til forskningsfellesskapets normer for tolkning av resultater.

Debatt
Dette er et debattinnlegg. Meninger i teksten står for skribentens regning.

Førsteamanuensis Lasse Skogvold Isaksen ber Utdanningsetatens leder Astrid Søgnen om å tilgi sine kritikere «for de vet ikke hva de gjør», siden «hun har lykkes med å etablere en mer sosialt rettferdig skole».

Når en utdanningsforsker uttaler seg forventer man at han forholder seg til forskningsfellesskapets normer for tolkning av resultater. Her er det mange svakt dokumenterte påstander og uvanlig og tendensiøs bruk av kilder.

Skolebidragsindikatorer som mål på sosial utjevning

Isaksen bygger på forskning om skolebidragsindikatorer for å underbygge sine påstander om Oslo-skolens bidrag til en sosialt rettferdig skole. I rapportene han refererer til, understrekes det imidlertid at det er mange måle- og tolkningsproblemer knyttet til behandling av resultater. Dette er også i tråd med internasjonal forskning, som advarer mot å bygge generelle konklusjoner om læreres eller skolers bidrag til elevers læring på slike indikatorer alene.

Cecilie R. Haugen, professor i pedagogikk, Institutt for lærerutdanning, NTNU
Ingvil Bjordal, førsteamanuensis i pedagogikk, Institutt for lærerutdanning, NTNU

Dette viser seg om man trekker inn annen statistikk for å belyse utviklingen av sosial ulikhet i Oslo-skolen. Professor Marianne Nordli Hansen (2017) sier at «når vi studerer utvikling over tid, har ulikheter i karakterer etter sosial bakgrunn ikke avtatt i Oslo, og karakternivået i Oslo er ikke høyere enn det man finner andre steder når man sammenligner elever med samme sosiale bakgrunn». I tillegg finner hun at elevenes prestasjonsnivå har hatt en langvarig nedgang, og at frafallet i både yrkesfaglige og studiespesialiserende linjer er noe høyere i Oslo enn i resten av landet.

Hvordan forklarer Isaksen resultater?

Isaksen forklarer resultatene på skolebidragsindikatorene med Søgnens styring av skolen. Å trekke konklusjoner om årsak-virkning-forhold eller den generelle kvaliteten uten å undersøke saken nærmere, strider også mot normer i internasjonal forskning. Rapporten Isaksen bruker maner også til forsiktighet, siden indikatorene «i seg selv ikke sier noe om hvilke faktorer ved skolen eller kommunen som ligger bak et høyt eller lavt bidrag.»

Les også

Politisk redaktør Trine Eilertsen: Vi får de byråkratene vi fortjener

Å stille spørsmål om årsaker er imidlertid viktig, siden de kan belyse forhold som ikke fanges opp gjennom skolebidragsindikatorer. Relevante forhold kan være «teaching to testing», innsnevring av læringserfaringer, juks, å holde elever unna prøven, eller å strategisk rette mest oppmerksomhet mot elever en kan vente mest økning i resultater fra. Slike forhold finner en typisk i skoler med sterk resultatstyring.

Det er mye som tyder på at Oslo-skolen har et sterkere resultatfokus enn andre steder i landet. Bekymringer knyttet til konsekvenser av dette har kommet frem gjennom undertegnedes studier, gjennom konferansen om ytringskultur i Oslo-skolen og mange debattinnlegg fra lærere og foreldre. Det kan med andre ord være god grunn til å se nærmere på hvordan ovennevnte forhold er en del av bildet, før man konkluderer om Oslo-skolens kvalitet og dens bidrag til økt sosial rettferdighet.

Følg og delta i debattene hos Aftenposten meninger på Facebook og Twitter.

Les mer om

  1. Skole og utdanning