Det varsles om lange køer i helsevesenet. Samtidig legges det ned døgnplasser. Det er dramatisk.

  • Lasse Engebretsen
  • Hanna Solberg Eriksen
  • Charlotte Lyse
  • Anette Ramm Stulen
Mennesker med psykoselidelse er ikke den pasientgruppen som roper høyest eller stiller store krav, skriver fire ansatte ved Seksjon for tidlig psykosebehandling. Avdelingen holder til ved Gaustad sykehus i Oslo.

Behandlingstilbudet til unge mennesker med psykoselidelse står i fare.

Dette er et debattinnlegg. Eventuelle meninger i teksten står for skribentens regning. Hvis du ønsker å delta i debatten, kan du lese hvordan her.

Snart kan vi legge en pandemi bak oss. Det er varslet om lange køer i helsevesenet for unge som trenger psykisk helsehjelp. «Politikerne må begynne å prioritere psykisk helsehjelp», ropes det.

Samtidig foregår det bak lukkede dører en prosess med potensielt store konsekvenser for behandlingstilbudet til unge voksne med alvorlige psykoselidelser.

En mangelvare

Helse sør-øst har begynt å utrede muligheten for å legge ned døgnplasser. Det skjer ti år før det nye sykehuset på Aker står klart. Behandlingstilbudet til unge mennesker med psykoselidelse står i fare.

I dag behandles deler av denne pasientgruppen på Seksjon for tidlig psykosebehandling på Gaustad sykehus enten ved døgnavdelingen eller poliklinikk.

Helse sør-øst setter spørsmålstegn ved om det er behov for en høyspesialisert psykosebehandling. De mener denne behandlingen kan foregå på et av de fire lokalsykehusene i Oslo.

Vi jobber selv i fagfeltet. Det er vanskelig for oss å tolke Helse sør-østs signal annerledes enn at unge med psykoselidelse og deres pårørende ikke fortjener behandling på en spesialseksjon.

Vi lever i en tid hvor tilbudet for unge med psykoselidelse er en mangelvare. Det fremstår noe paradoksalt og på grensen til det komiske at Helse sør-øst peker på at det er lange ventelister ved vår seksjon.

De mener det er urettferdig at noen får spesialisert behandling, mens andre ikke får det.

Krever spesialisert kompetanse

Mennesker med psykoselidelse er ikke den pasientgruppen som roper høyest eller stiller store krav. Internasjonal forskning viser at spesialisert behandling over tid er helt avgjørende for at disse pasientene skal bli bedre.

Vi er glade for at tilbudene bygges opp i bydelene, og at flere kan få hjelp der de bor. Vi mener likevel at et spesialisert behandlingstilbud med mulighet for døgninnleggelse eller oppmøte på poliklinikk, er et viktig tilbud for mange.

Et stort flertall av pasientene som henvises til Seksjon for tidlig psykosebehandling, har tilleggsutfordringer som omfattende rusmiddelbruk, utviklingsforstyrrelser og personlighetsforstyrrelser. Dette er kompliserte tilstander.

Det krever høy faglig kompetanse.

Faller utenfor arbeidslivet

Psykoselidelsene innebærer store påkjenninger både for dem som rammes og deres pårørende. Det har også stor samfunnsøkonomisk betydning. Svært mange med alvorlig psykoselidelse faller utenfor arbeidslivet.

Dette fordi lidelsene debuterer tidlig, ofte varer lenge, og for mange medfører et langvarig funksjonstap.

På Seksjon for tidlig psykosebehandling bistår vi pasienter med å oppnå sine mål innen utdanning og jobb gjennom IPS+. IPS er et individualisert jobbstøtteprogram.

Siden januar 2018 har opp mot 50 prosent fullført utdanning eller kommet seg ut i lønnet arbeid. Vi bidrar til at pasienter ikke føler seg som en utgiftspost, men som bidragsytere i samfunnet.

Dette er dyre behandlingstiltak, dyrere enn medisiner og andre behandlingsformer. Men alle økonomiske beregninger viser at samfunnet sparer store midler på sikt.

Samtidig vet vi at jobb og skole er viktige arenaer for tilfriskning.