Det kan bli flere godkjente utdanninger som Astrologiskolen Herkules fremover. Vi må følge regelverket. | Terje Mørland

  • Terje Mørland
Astrologi er kvakksalveri på linje med alkymi og frenologi, forlengst utrangert vitenskap, mener Uviten-spaltist Simen Gaure. Her svarer Nasjonalt organ for kvalitet i utdanningen på kritikken.

Nasjonalt organ for kvalitet i utdanningen (NOKUT) må (selvfølgelig) følge gjeldende regelverk.

Dette er et debattinnlegg. Eventuelle meninger i teksten står for skribentens regning. Hvis du ønsker å delta i debatten, kan du lese hvordan her.

I Aftenpostens Uviten-spalte stiller Simen Gaure spørsmål ved Nasjonalt organ for kvalitet i utdanningen (NOKUT)s akkreditering av Astrologiskolen Herkules.

Når vi vurderer om fagskoleutdanninger skal akkrediteres, forholder vi oss til kriterier fastsatt av Kunnskapsdepartementet og NOKUT innen rammen av Fagskoleloven.

Vi behandler alle søkere likt og etter de samme kriteriene.

Administrerende direktør for Nasjonalt organ for kvalitet i utdanningen (NOKUT), Terje Mørland.

Det er mange kriterier som må innfris for å bli akkreditert. Blant annet gjelder det krav til infrastruktur, kvalitetssikring av studier, fagskolens ansvar og plikter og studenters rettigheter. Det er imidlertid få krav til utdanningens yrkesrelevans. Her er det i prinsippet tilstrekkelig at skolen har et samarbeid med aktører i yrkesfeltet, og at utdanningen gir et læringsutbytte som er relevant for det aktuelle yrkesfeltet.

Vi har ingen hjemmel for å avskjære bestemte fagområder og tematikk.

Loven gir heller ikke hjemmel for å vurdere hvorvidt fagskoleutdanninger bygger på et kunnskapsgrunnlag som er forsvarlig med hensyn på faglighet, saklighet og etiske forhold. Å vurdere dette har vi dermed ikke mandat til.

Les også

Bakgrunn for saken: Nå kan du bli astrolog med støtte fra Statens lånekasse

Fagskoleutdanning skiller seg således fra utdanning ved universiteter og høyskoler, som skal være basert på det fremste innen forskning, faglig og kunstnerisk utviklingsarbeid og erfaringskunnskap.

Også når det gjelder videregående opplæring, er relevans og kunnskapsgrunnlaget bedre regulert enn hva det er for fagskoleutdanning. Her vektlegges arbeidslivets behov og at læreplanene er forankret i pedagogisk, didaktisk, faglig og empirisk forskning.

Det er riktig som Gaure skriver, at vi i vårt høringsinnspill foreslo tydeligere krav til fagskolene.

Vi foreslo at fagskoleutdanningene skal knyttes til anerkjente yrker og erverv, samt at utdanningsvirksomheten skal utøves i overensstemmelse med anerkjente faglige, saklige, pedagogiske og etiske prinsipper, slik tilfellet er for høyere utdanning.

Disse forslagene ble ikke tatt inn i loven i fjor.

Les også

Les også denne saken: Alternativ kinesisk medisin er blitt stuerent i FN-systemet

I arbeidet med loven så imidlertid Kunnskapsdepartementet behov for å utrede dette nærmere. Vi ser frem til å bidra med våre råd og erfaringer i arbeidet. Enn så lenge må vi forholde vi oss til regelverket slik det er i dag. Det innebærer at utdanninger med lignede tematikk kan bli akkreditert i fremtiden, dersom de oppfyller akkrediteringskriteriene.

Følg og delta i debattene hos Aftenposten meninger på Facebook og Twitter