Helseforskere: Bryr Bent Høie seg mindre om røykernes liv enn om andres liv?

E-sigaretter har bare fem prosent av faregraden til vanlig røyk.
Likevel skal de reguleres som om de var tobakkssigaretter.

Dette er et debattinnlegg. Eventuelle meninger i teksten står for skribentens regning. Hvis du ønsker å delta i debatten, kan du lese hvordan her.

E-sigaretter med nikotin vil snart bli tillatt solgt i Norge. Fagfolk er enige om at e-sigaretter er langt mindre farlige enn tobakkssigaretter.

Damp fra e-sigaretter forurenser dessuten i svært liten grad omgivelsene. Likevel har helseministeren, med støtte fra vårt eget Folkehelseinstitutt, foreslått at e-sigaretter skal reguleres som om de var tobakkssigaretter.

8000 unngåtte tidlige dødsfall blant røykere

I et innlegg i Dagsavisen 2. mars i år belyste vi hva som kan vinnes dersom myndighetene innvilger e-sigaretter konkurransefortrinn sammenlignet med tobakkssigaretter.

Karl Erik Lund

Vi brukte erfaringer fra England, der e-sigaretter ikke har vært regulert som tobakk. Vi la til grunn at dersom e-sigaretter holdes utenfor tobakksskadeloven, vil i størrelsesorden 40.000 flere dagligrøykere helt skifte til e-sigaretter i løpet av «noen år». Gevinsten vil i så fall være anslagsvis 8000 unngåtte tidlige dødsfall blant røykere.

Erik Nord

Minimale negative konsekvenser

Negative konsekvenser ved at flere «hittil ikke-røykere» begynner å dampe og siden kanskje også begynner å røyke, vil være minimale sammenlignet med denne gevinsten – igjen ut fra engelske erfaringer. På bakgrunn av disse tallene skrev vi at en streng regulering av e-sigaretter vil være kontraproduktiv, og stilte spørsmål om forsvarligheten av en slik politikk.

Etter at vi presenterte vårt regnestykke, er det nå kommet nytt materiale fra England.

Ti prosent av røykerne skiftet til E-sigaretter

For det første viser en fersk rapport fra den velrenommerte anti-tobakksorganisasjonen «ASH» at ca. ti prosent av røykerne i England hadde foretatt en fullstendig overgang til e-sigaretter i perioden 2013 til 2016. Omregnet til norske forhold ville det tilsvare ca. 40.000 personer.

En del røykere vil skifte selv om e-sigaretter skulle bli regulert like strengt som tobakk. Likevel tyder de engelske tallene på at vårt gevinstanslag ovenfor bygger på en forutsetning som er av rimelig størrelsesorden.

E-sigaretter har bare fem prosent av faregraden til vanlig røyk

For det andre er det blitt publisert en 200 siders kunnskapsoppsummering om e-sigaretter fra det prestisjetunge Royal College of Physicians (RCP) i London. Det er de regelmessige rapportene om tobakk derfra som siden 1962 har dannet grunnlaget for mye av den internasjonale tobakkspreventive politikken – også i Norge.

RCP stadfester at e-sigaretter har høyst fem prosent av faregraden til tobakkssigaretter, at brukerne i all hovedsak er røykere som slutter eller vil redusere sin røyking og at det ikke finnes grunnlag for å hevde at ungdom bruker e-sigaretter som inngangsport til røyking.

RCP mener styrken på reguleringene må reflektere produktenes skadepotensial, og anbefaler engelske helsemyndigheter å legge forholdene til rette for at røykere kan skifte ut sine livsfarlige tobakkssigaretter med e-sigaretter.

Er helseministeren informert?

Våre spørsmål til helseminister Bent Høie (H) blir:

  • Er han informert om materialet fra England?
  • Vil han i tilfelle revurdere hensiktsmessigheten av å regulere e-sigaretter som om de var tobakksprodukter?
  • Hvis ikke, hvordan skal man da la være å tro at helseministeren bryr seg mindre om røykernes liv enn om andres liv?

Karl Erik Lund er forskningsleder ved Folkehelseinstituttet, avdeling for rusmiddelbruk. Erik Nord er seniorforsker ved Folkehelseinstituttet og professor i helseøkonomi ved Universitet i Oslo.