Debatt

Kort sagt mandag 5. august

  • Debattredaksjonen

Uenighet om tvangsmedisinering. Utleie av elektriske sykler. Graviditet og LAR. Her er dagens kortinnlegg.

Debatt
Dette er et debattinnlegg. Meninger i teksten står for skribentens regning.

Urovekkende om tvangsmedisinering

Det er forvirrende og urovekkende å debattere tvangsmedisinering med Ulrik F. Malt. Han har ment at lovkravet om stor sannsynlighet for kvalifisert positiv effekt er til hinder for slik tvang, at antipsykotika øker effekten av annen behandling og samlet effekt kan bli over 50 prosent.

I Aftenposten 17. juli skriver han at denne effekten er 73 prosent, altså at 3 av 4 profitterer. Han viser til en studie fra 2012 som viser redusert tilbakefall innen ett år. Placebogruppen på 36 prosent – de som bedres av uklare grunner, av seg selv, i møte med omsorgsfullhet, tro på narrepillene – mener han det ikke skal gjøres fradrag for. Dette, som betyr at lovkravet her i realiteten er opphevet, er feil og i strid med gjeldende oppfatning, jf. NOU 2019:14 s 241–42. Der sies det at studien fra 2012 viser at tre pasienter må behandles i ett år for å hindre ett tilbakefall, og om effekten ved akuttbehandling at bare 1 av 10 profitterer.

Lovens vilkår om stor sannsynlighet gjelder bare mereffekten av antipsykotika. Vilkåret er satt for å redusere feilbehandling og risikoen for alvorlige bivirkninger. Torturforbudet i Den europeiske menneskerettskonvensjon inngår i begrunnelsen.

Ketil Lund, Den internasjonale juristkommisjon ICJ Norge


Vy burde tilby utleie av elektriske sykler

I Oslo har Vy begynt å tilby utleie av elektriske biler for å kunne brukes fra og til Oslo S for dem som skal til og fra Oslo. Flott ordning! Men det er dessverre bare i Oslo denne ordningen kan benyttes. Flere byer burde kunne ta del. I påvente av det kan Vy tilby seg å leie ut elektriske sykler på stasjonene sine. Det er bra for miljøet, for økonomien og, ikke minst, for helsen. Dessuten slipper Vy med dette forslaget å ta med sykler på toget.

Sverre Hind Fagerlund, Oslo


Reell uenighet om graviditet og LAR

I et debattinnlegg i Aftenposten 22. juli hevdes det at oppslag om legemiddelassistert rehabilitering-behandling (LAR) av gravide skaper en kunstig polarisering. Men dette er ingen medieskapt konflikt. Uenigheten mellom fagfolk som behandler rusavhengige kvinner og fagmiljø med barnehelse som fokus, er reell. Hva skal veie tyngst, hensynet til barnet eller unge kvinners ønske om å få barn?

Abstinenser som kan kreve nedtrappende doser av morfin, gir en skjev start på livet, men går over etter noen uker. Konsekvenser på lang sikt gir størst grunn til bekymring.

En fersk metaanalyse i tidsskriftet JAMA omfatter nesten 1500 barn født etter svangerskap der mor hadde brukt opiater. Artikkelen sammenstiller resultater fra 26 små studier, inkludert én norsk, og peker alle i samme retning: Barna har klart lavere score på kognitive og motoriske tester, og forskjellene vedvarer i skolealder. Analysen finner heller ingen vesentlig forskjeller mellom metadon eller heroin.

Slike observasjonsstudier har noen metodeproblemer: Det kan ikke utelukkes at andre faktorer spiller inn enn stoffene fosteret har vært i kontakt med. Mors bruk av andre rusmidler eller sykdommer hos mor kan tenkes å bidra negativt. Perfekte kontrollgrupper er vanskelige å finne, men sammenhengene mellom opiater og barnets hjernefunksjon var ikke svekket når man korrigerte for sosioøkonomiske forskjeller. Slike studier gir den beste kunnskapen vi kan få, kontrollerte studier med tilfeldig uttrekk til behandling vil være uetiske av hensyn til barnet.

Med den kunnskapen som foreligger, mener vi langtidsprevensjon bør være en del av behandlingen i LAR. Kvinner som ønsker å få barn, har krav på å få vite om risikoen for barnet, uten at abstinenser og langtidsskader underspilles. Rusavhengige bør få nødvendig oppfølging over tid, slik at det blir mulig å trappe ned før man planlegger å bli gravid. Så vil det være situasjoner der bruk av LAR-medikamenter i svangerskap må velges som den nest beste løsningen. I slike krevende avveininger bør barnets beste veie tyngst.

Ketil Størdal, leder, Norsk barnelegeforening

Astri Lang, nestleder, Norsk barnelegeforening


  • Følg og delta i debattene hos Aftenposten meninger på Facebook og Twitter

Les mer om

  1. Kort sagt
  2. Vy
  3. Tvangsbehandling
  4. Legemiddelassistert rehabilitering (LAR)