Sykehusutbygging i Oslo: Alternative løsninger må utredes, ikke bare «belyses» | 16 overleger og professorer

Faglig vil det være klokt å videreutvikle tre omtrent like store lokalsykehus med akuttkirurgi i Oslo, skriver innleggsforfatterne og peker blant annet på Ullevål sykehus.

Den manglende begeistringen i fagmiljøene dreier seg ikke om faglig uenighet. Den er en reell bekymring for fremtidig pasientbehandling.

Dette er et debattinnlegg. Eventuelle meninger i teksten står for skribentens regning. Hvis du ønsker å delta i debatten, kan du lese hvordan her.

Det haster med å bygge ut kapasitet for sykehusdrift i Oslo. Det kan derfor virke overraskende at den planlagte utbyggingen møtes med liten entusiasme i fagmiljøene.

Den manglende begeistringen dreier seg ikke om faglig uenighet eller ønske om å bevare gamle tomter, men er en reell bekymring for fremtidig pasientbehandling.

Sykehuset trenger en plan for hvordan pasientene skal få best mulig behandling før man dimensjonerer og tegner byggene.

Slike planer må utgå fra fagmiljøene.

Innspill fra fagmiljøene er det ikke blitt tatt hensyn til, noe som gir manglende tillit til prosjektet.

Les også

Høie under press: Sykehusstriden i Oslo til Stortinget

For liten totalkapasitet

Mottak av akutt syke pasienter er en vesentlig del av all sykehusdrift. I Oslo er det bestemt at det skal bygges et forholdsvis lite akuttsykehus på Gaustad og et stort på Aker.

For akuttkirurgi blir pasientgrunnlaget for sykehuset på Gaustad for lite. Det vil gi et dårlig pasienttilbud, ikke minst til de alvorligst skadede.

På Aker planlegges derimot et så stort pasientgrunnlag at man risikerer utfordringer med å håndtere pasientstrømmene til akuttmottaket på en tilfredsstillende måte.

Viktigst er at den samlede kapasiteten blir for liten, og beredskapsfunksjonen i Oslo universitetssykehus (OUS) og for Helse Sør-Øst blir truet.

Disse planene er bestemt uten deltagelse fra fagmiljøene. Det er uklokt.

Den foreløpige skissen av nytt sykehus på Gaustad.

Kommer for sent

Befolkningsveksten utfordrer allerede kapasiteten ved sykehusene våre. Med aldrende befolkning og ytterligere befolkningsvekst i årene som kommer, trenger vi nye bygg med større kapasitet til å håndtere oppgavene vi skal ivareta i fremtiden.

Akuttvirksomheten i Oslo har allerede i dag store kapasitetsutfordringer.

Pasienter flyttes ofte mellom sykehus for å finne operasjonskapasitet. Det må gjøres tøffe prioriteringer på intensivavdelingene for å finne plass til de sykeste pasientene, noe som går ut over andre pasienter.

I foreliggende planer vil det fremdeles ta om lag ti år før ny kapasitet er tilgjengelig. I den perioden øker befolkningen i Oslo og Akershus med 150.000 personer, noe som vil aktualisere behovet for ytterligere ett sykehus i Oslo-regionen.

Les også

Gigantsykehuset på Gaustad blir for lite | Olav Søvik Eken

Pasientforløp og fag først

Faglig vil det være klokt å videreutvikle tre omtrent like store lokalsykehus med akuttkirurgi i Oslo.

Det ville gitt 200.000-300.000 innbyggere som sogner til hvert sykehus. Det er en robust modell hvor de kan avlaste hverandre og skaleres opp for å håndtere befolkningsvekst.

Diakonhjemmet og Aker vil utgjøre to av disse sykehusene, mens det regionale akutt-, traume- og beredskapssykehuset må utgjøre det tredje.

Kravene til dette akuttsenteret overskrider mulighetene på Gaustad-tomten, noe som medfører risiko for at både eksisterende funksjoner på Rikshospitalet og tilflyttende akuttfunksjoner vil bli skadelidende.

Ullevål peker seg ut som et tryggere og mer fremtidsrettet alternativ.

De planlagte/elektive regionale og nasjonale funksjonene som i dag er lokalisert på Radium- og Rikshospitalet, bør videreutvikles på disse lokalisasjonene.

På denne bakgrunn mener vi at Helse Sør-Østs vedtak ikke bør gjennomføres, men at alternative løsninger må utredes, ikke bare «belyses».

De følgende har skrevet under på innlegget:

Dag Jacobsen, professor og avdelingsleder, Akuttmedisinsk Avdeling, OUS, Ullevål,
Nils Oddvar Skaga, fagansvarlig overlege i traumatologi, Avdeling for Anestesi, OUS, Ullevål,
Gunnar Sandbæk, overlege dr.med. og avdelingsleder, Avdeling for radiologi Ullevål/Aker,
Pål Dag Line, professor og avdelingsleder, Avdeling for Transplantasjonsmedisin, OUS Rikshospitalet,
Anne Flem Jacobsen, professor og overlege, Fødeavdelingen, OUS Ullevål,
Joakim Jørgensen, overlege, Karavdelingen og Avdeling for Traumatologi, OUS Ullevål og Aker,
Steinar Solberg, overlege dr.med., Thoraxkirurgisk avdeling, OUS Rikshospitalet,
Peter Wiel Monrad-Hansen, overlege, Gastrokirurgisk Avdeling, OUS Ullevål,
Jon-Terje Ramm Pettersen, overlege PhD, Nevrokirurgisk Avdeling, OUS Ullevål,
Magne Røkkum, professor og avdelingsleder, Ortopedisk Avdeling, OUS Rikshospitalet,
Jan Erik Madsen, professor og overlege, Ortopedisk Avdeling, OUS Ullevål,
Bjørn Atle Bjørnbeth, seksjonsoverlege, Gastrokirurgisk Avdeling, OUS Rikshospitalet,
Kristoffer Lassen, professor og overlege, Gastrokirurgisk Avdeling, OUS Rikshospitalet,
Christian Buskop, avdelingsleder, LA-avdelingen, OUS,
Tina Gaarder, professor og avdelingsleder, Avdeling for Traumatologi, OUS, Ullevål,
Pål Aksel Næss, professor og overlege, Avdeling for Traumatologi, OUS, Ullevål.


Få med deg debattene hos Aftenposten meninger på Facebook og Twitter.