Mangelfullt lovverk truer pasientsikkerheten | Erik Fosse

  • Erik Fosse
Oslo universitetssykehus har lagt seg på en svært forsiktig linje, der personvernforskriftene trumfer de fleste andre vurderinger, skriver innleggsforfatteren.

Vi trenger nå nasjonale retningslinjer for hvordan de ulike lovene som gjelder for helsetjenesten, skal tolkes.

Dette er et debattinnlegg. Eventuelle meninger i teksten står for skribentens regning. Hvis du ønsker å delta i debatten, kan du lese hvordan her.

Meldingene om at norske pasienter ikke får tilgang til overvåking ved hjelp av sensorer og apper og mangelen på registre, er alvorlig. Det er en fare for at pasienter som har fått mindre gode implantater, ikke blir fanget opp og varslet.

Les også

Les artikkelen som startet hele personverndebatten: Norske leger må gjøre detektivarbeid for å finne pasienter med risikoimplantater. I Danmark får de oversikt med noen tastetrykk.

Flere artikler peker på at personvernombudet ved Oslo universitetssykehus og Datatilsynet har for stor makt, og viser til at tiltak som kunne gitt pasientene en bedre og sikrere behandling, ikke er gjennomført.

Erik Fosse

Det er også vist at det er forskjell i praksis ved de ulike helseforetakene. Det som er «lov» ved Haukeland universitetssjukehus er «ulovlig» ved Oslo universitetssykehus.

Vi trenger nå nasjonale retningslinjer for hvordan de ulike lovene som gjelder for helsetjenesten, skal tolkes.

Les også

32 leger gjør opprør: Strengt personvern rammer pasientene

Betydningen av digitale data

Digital informasjon og utviklingen av nett- og skyløsninger for utveksling av store datamengder er et teknologigjennombrudd som savner sidestykke i historien. Det nærmeste vi kommer, er kanskje da samfunnet gikk fra hest til bil som transportløsning.

Bruk av digitale data har et stort potensial for å gjøre pasientbehandling både tryggere og billigere. Pasientene kan få mer kontroll og medbestemmelse. Samtidig er potensielle skadevirkninger og muligheten for at data kommer på avveie, store.

Det er betryggende at personvernlovgivningen blir ivaretatt når nye digitale løsninger tas i bruk. Men samtidig er helsetjenesten underlagt en rekke andre lover som pålegger oss å sørge for at pasientene får den beste behandlingen.

Når vi tar i bruk nye digitale løsninger, må vi vurdere både den teknologiske sikkerheten, personvernutfordringene, pasientrettighetsperspektivet og forsvarligheten i behandlingen.

Ulik praksis

Siden ny teknologi og digitale løsninger har en relativt kort historie, finnes det liten rettspraksis der slike avveininger har vært prøvet. Det er heller ikke laget noe nytt lovverk og retningslinjer som presiserer hvordan slike avveininger skal foretas.

Derfor er det opp til det enkelte helseforetak å gjøre disse avveiningene. Dette fører til forskjeller i praksis mellom helseforetakene i Norge. Det fører også til forskjeller i vurdering mellom ulike skandinaviske land om hvordan samme teknologi skal innføres, selv om vi er underlagt det samme EU-direktivet.

Les også

Anne Kjersti Befring: Beskyttelse av pasientsikkerhet er overordnet andre hensyn!

Myndighetene må på banen

Oslo universitetssykehus har lagt seg på en svært forsiktig linje, der personvernforskriftene trumfer de fleste andre vurderinger. Andre helseforetak har vektet personvernlovgivningen og de andre lovene på en annen måte. Historiene fra OUS og frustrasjonen over personvernombudet, er derfor et symptom på mangelfullt lovverk og manglende retningslinjer fra myndighetene.

Da bilen i sin tid erstattet hesten, krevde det både utbygging av en sikker infrastruktur og en ny veitrafikklov. Det ble til og med opprettet en egen politietat – trafikkpolitiet.

Myndighetene må nå på banen og vedta kjøreregler for bruk av digitale pasientdata for utvikling av trygg og presis behandling. Bare slik kan pasientene sikres lik behandling i Norge.

  • Følg og delta i debattene hos Aftenposten meninger på Facebook og Twitter