Effekten av psykoterapi er trolig overdrevet

Debatten står ikke ved om psykoterapi har effekt, men hvor stor effekt psykoterapi har, skriver innleggsforfatteren.
Dette er et debattinnlegg. Eventuelle meninger i teksten står for skribentens regning. Hvis du ønsker å delta i debatten, kan du lese hvordan her.

I et debattinnlegg i Aftenposten 6. oktober skriver professor Marit Råbu at psykoterapi virker og har svært god effekt. Innlegget er et godt eksempel på hvordan psykologer underkommuniserer den betydelige usikkerheten som er forbundet med effekten av psykoterapi. Debatten står ikke ved om psykoterapi har effekt, men hvor stor effekt psykoterapi har.

Gode kliniske studier er den beste metoden vi har for å etablere effektiv behandling. Psykoterapiforskning gir estimat på den faktiske eller sanne behandlingseffekten.

Kvaliteten på disse estimatene, og således i hvilken grad vi kan stole på dem, avhenger av kvaliteten til behandlingsstudiene. Jo bedre kvalitet, jo mer kan vi stole på estimatene av behandlingseffekt.

En betydelig andel av psykoterapiforskningen er kjennetegnet av lav kvalitet som medfører at det er betydelig usikkerhet forbundet med estimatene. Råbu viser til en metaanalyse som finner en effektstørrelse på 0,7 mellom psykoterapi og venteliste.

Vi har i dag klare indikasjoner på at pasienter som blir plassert på venteliste i kliniske studier, har mindre bedring enn pasienter som ikke mottar noen behandling.

Venteliste som kontrollbetingelse bidrar således til kunstig oppblåste effektestimater. I tillegg tar ikke metaanalysen hensyn til studienes kvalitet. Det er et gjennomgående funn i all behandlingsforskning at studier med lav kvalitet finner større effekter enn studier av høy kvalitet. Sagt annerledes: Studier av lav kvalitet overestimerer effekten av behandling.

I det perspektivet Råbu legger til grunn, hvor man sammenligner psykoterapi med venteliste og ikke tar hensyn til studienes kvalitet, vil tilnærmet enhver form for behandling tilsynelatende virke å være effektiv.

De mest informative psykoterapistudiene – altså de studiene med høy kvalitet – indikerer at den ofte påberopte effekten av psykoterapi er betydelig overdrevet, og at den sanne effekten er vesentlig mindre enn det som ofte påstås.

Joar Øveraas Halvorsen, førsteamanuensis ved NTNU og psykologspesialist