Helsedirektoratet vil gjennomgå kunnskapsgrunnlaget ved bruk av antipsykotika ved behandling av førstegangspsykose | Bjørn Guldvog

Vi vil bidra til at pasientene får best mulig behandling, basert på best mulig og oppdatert kunnskap.

Dette er et debattinnlegg. Eventuelle meninger i teksten står for skribentens regning. Hvis du ønsker å delta i debatten, kan du lese hvordan her.

Helsedirektoratet deler Ketil Lunds bekymring for kunnskapsgrunnlaget når det gjelder bruk av antipsykotika ved behandling av førstegangspsykose, slik han gir uttrykk for i sitt innlegg i Aftenposten 13. juni.

Dette er, som vi tidligere har skrevet, bakgrunnen for at vi nå vil gå igjennom kunnskapsgrunnlaget på nytt og vurdere om det er grunnlag for å revidere våre anbefalinger på dette området.

Les også

Les også Trond F. Aarres kronikk: Helsedirektoratet feilinformerer om antipsykotiske medikament

Les også

Bjørn Guldvogs svar til Trond F. Aarre: Reglene for tvangsbehandling er under revidering

God hjelp

Tvangsmedisinering er et av statens mest inngripende tiltak, og pasientenes rettssikkerhet er av avgjørende betydning. For dem som skal behandle pasienter med psykose, er avveiningene vanskelige. Det er derfor viktig at våre anbefalinger gir dem god hjelp i disse situasjonene.

Helsedirektoratet har i flere år jobbet med tiltak for å redusere tvang i psykisk helsevern og har fått delegert ansvar for fortolkning og regelverksutvikling på dette vanskelige feltet.

Sivilombudsmannens uttalelser og øvrige arbeid på feltet er særdeles god og viktig drahjelp for direktoratet i dette arbeidet. Direktoratet har derfor aktivt spredt informasjon om Sivilombudsmannens uttalelser til alle instanser som fatter vedtak i saker om tvangsmedisinering, blant annet til helseforetak og fylkesmenn.

Oppdatert kunnskap

Sivilombudsmannen inviteres til direktoratets årlige konferanser for fylkesmenn og kontrollkommisjoner for å fortelle om sine uttalelser og funn, senest 14. juni i år. Ombudsmannens arbeid brukes også som grunnlag for utvikling og presiseringer i direktoratets veiledere og rundskriv til tjenesten og kontrollinstanser.

Umiddelbart etter Sivilombudsmannens uttalelser fra desember og januar om tvangsmedisinering innhentet direktoratet oppdatert kunnskap for å vurdere om det var grunn til å gi andre anbefalinger enn de som ble gitt i nasjonale retningslinjer i 2013. De første funnene ga ikke grunnlag for endringer.

Våre intensjoner er imidlertid at vi til enhver tid skal bidra til at pasientene får best mulig behandling, basert på best mulig og oppdatert kunnskap.

Gjennomgår grunnlaget

Vi setter nå i gang et omfattende arbeid hvor vi går gjennom kunnskapsgrunnlaget for anbefalingene i den nasjonale retningslinjen på nytt.

Det kommer vi også til å gjøre igjen om noen år, fordi vi må være åpne for at det som fremstår som god medisinsk behandling i dag, ikke nødvendigvis fremstår på samme måte om fem år.

At behandling skjer på grunnlag av oppdatert kunnskap, blir spesielt viktig på et område hvor behandlingen også tidvis gjennomføres uten pasientens samtykke og hvor behandlingen kan ha alvorlige bivirkninger.