Eksamen i matematikk er på ville veier

Innleggsforfatterne ber utdanningsminister Guri Melby (bildet) sørge for en eksamensform som inneholder en del uten hjelpemidler.

En del av eksamen bør løses uten hjelpemidler.

Dette er et debattinnlegg. Eventuelle meninger i teksten står for skribentens regning. Hvis du ønsker å delta i debatten, kan du lese hvordan her.

Se innleggsforfatternes navn i bunnen av artikkelen.

Forslag til ny eksamensordning i matematikk for ungdomsskolen og Vg1 i videregående skole er blitt møtt med massiv motstand fra sektoren. Grunnen er at Utdanningsdirektoratet (Udir) ønsker å tillate bruk av alle hjelpemidler under hele eksamen.

Vi henvender oss nå direkte til statsråd Guri Melby (V). Hvorfor? Fordi vi på det sterkeste vil fraråde at eksamen utformes slik Udir foreslår. Etter vår mening er det nødvendig at en del av eksamen skal løses uten hjelpemidler.

Liten vilje til å lytte

Ordningen ble debattert i Stortingets spørretime 20. januar i år. Da uttalte statsråden: «Jeg følger også situasjonen tett og vil vurdere de innspillene som kommer fra skoler og lærere, og jeg er opptatt av at de skal følges opp og at det drøftes med både organisasjoner, universiteter og høgskoler.»

Vår erfaring er dessverre at Udir i liten grad har vist vilje til å lytte til de mange faglige argumentene som har kommet om å beholde en eksamensdel uten hjelpemidler.

Det virker som de ikke forstår hvorfor det å kunne regne innenfor algebra har en helt annen grad av betydning enn det å kunne regne effektivt innenfor aritmetikk (tallregning).

Mangler man kompetanse i transformativ algebra, blir man henvist til instrumentell læring innenfor nesten alle deler av matematikken (og fag som fysikk, kjemi, informatikk og økonomi), fordi man avskjæres fra relevante bevis og matematiske begrunnelser.

Elevene trenger forståelse

I mange tilfeller kan man nok få en datamaskin til å kontrollere regnestykker i læreboken. Men det gir bare elevene en bekreftelse på at regnestykket er riktig, ikke en forståelse av hvorfor det er riktig.

Denne forståelsen er en forutsetning for å mestre faget og for å kunne arbeide selvstendig med det. Vi trenger derfor en eksamen med en del uten hjelpemidler. På den måten kan vi få testet om elevene har tilegnet seg de tekniske ferdighetene som er nødvendige for å kunne tenke matematisk.

Udir har ved flere anledninger hevdet at deres nyinnkjøpte datasystem ikke har mulighet til å støtte en eksamen med en del uten hjelpemidler. Det må imidlertid være fagets egenart som bestemmer hvordan eksamen utformes, ikke hvilket datasystem Udir har kjøpt.

Eksamen uten hjelpemidler

Merk at Eksamensgruppen (et utvalg nedsatt av Udir) i 2019 anbefalte dette: «Å vurdere om enkelte eksamener, eller deler av eksamener i enkelte fag, har behov for mer begrenset eller økt tilgang til hjelpemidler, eller bør besvares uten hjelpemidler. Fagets egenart og kompetansemål i læreplanen bør tillegges vekt når dette skal vurderes.»

Vi etterlyser en eksamensform som inneholder en del uten hjelpemidler. Slik får elevene mulighet til å vise frem matematiske resonnementer i form av algebraiske regnestykker, figurer, matematiske forklaringer og bevis.

I spørretimen 20. januar i år uttalte også statsråden: «Det er viktig for meg at eksamen og eksamensgjennomføring har tillit både i sektoren og i samfunnet for øvrig.»

Skal vi ha denne tilliten, må eksamen inneholde en del uten hjelpemidler.

Innlegget signeres av:

Geir Dahl, instituttleder, Matematisk institutt, UiO

Antonella Zanna Munthe-Kaas, instituttleder, Matematisk institutt, UiB

Einar Rønquist, instituttleder, Inst. for matematiske fag, NTNU

Instituttleder Martin Rypdal, Inst. for matematikk og statistikk, UiT

Ingvald Erfjord, instituttleder, Inst. for matematiske fag, UiA

Heidi Strømskag, Norsk matematikkråd

Rita Helgesen, leder, Norsk Lektorlag

Steffen Handal, leder, Utdanningsforbundet

Lise L. Randeberg, president, Tekna

Håkon M. Raustøl, lektor, Kristiansand Katedralskole Gimle

  • Følg og delta i debattene hos Aftenposten meninger på Facebook og Twitter