Ullevål sykehus må bevares

Ullevål sykehus har flere nyere bygninger som kan fungere godt i lang tid fremover, skriver innleggsforfatterne.

Det er best og billigst å bygge ut Ullevål.

Dette er et debattinnlegg. Eventuelle meninger i teksten står for skribentens regning. Hvis du ønsker å delta i debatten, kan du lese hvordan her.
  • Se navn på alle debattantene nederst i artikkelen.

Det pågår for tiden avgjørende runder om planlegging av sykehusutbygging i Oslo. Vi er en gruppe leger med samlet lang erfaring med planlegging, drift, forskning og medisinsk undervisning ved de store sykehusene i Oslo, Trondheim, Tromsø og på Ahus. Vi har bred klinisk erfaring.

Vi støtter bevaring og utbygging på Ullevål fremfor utbygging på Gaustad.

Dårlig planlagt

Styret og ledelsen i Helse sør-øst og ved Oslo universitetssykehus har ikke gjort en god jobb med utredning i denne saken. Vi har derfor ikke tillit til deres konklusjoner. Utbyggingen er dårlig planlagt.

Ullevål-alternativet er ikke tilfredsstillende utredet. De medisinskfaglige miljøene som har uttalt seg, har nokså entydig pekt på Ullevål som det beste alternativet.

Politikerne bør lytte til det.

Sykehusene i Oslo må dimensjoneres slik at de dekker behovene i mange tiår fremover. Tomtearealene på Ullevål er langt større enn på Gaustad, og dekker derfor bedre fremtidige behov for sykehusplasser.

Den medisinske utvikling vil fortsette. En stor tomt letter mulighetene for fleksibel utbygging ved endringer i behov.

Gaustadtomten er trang og uegnet. Utbygging av Ullevål bør være langsiktig.

Det nåværende Rikshospitalet bør lenge ivareta planlagt pasientbehandling (elektive funksjoner) som nå.

Helse må komme først

Planene for utbyggingen på Gaustad innebærer ikke bare en utvikling med for liten plass. De innebærer også en uhensiktsmessig fordeling av oppgaver mellom Gaustad og Aker sykehus.

Regionale beredskapsfunksjoner bør holdes samlet, som på Ullevål i dag. Nært tverrfaglig samarbeid er nødvendig i akutte krisesituasjoner som hendelser med mange skadede eller med farlig smitte, og en rekke andre med behov for avansert beredskap og intensivmedisin.

Toppkompetansen på alle felter som er nødvendige ved akutte kriser, må samles. Smittevernhensyn ved pandemier og importsmitte av infeksjoner med resistente bakterier veier tungt.

Ullevåltomten er langt bedre egnet til isolering av smitte enn Gaustadtomten. De foreliggende planer for langtidspsykiatri er heller ikke gode.

Næringsinteresser som vil ta i bruk Ullevål til andre formål, må ikke gis prioritet fremfor best mulig sykehusdekning.

Tomtesalg til eiendomsutvikling skal ikke styre dette.

Helse må komme først.

Svært kostbar

Gaustadplanen vil gi et dårlig medisinsk tilbud. Den er svært kostbar og tar ressurser fra sykehusutbygging ellers i landet. Det er fremført vektige argumenter til fordel for Ullevål sykehus. Det dreier seg både om økonomi, reguleringsplaner, adkomstproblemer og fredede områder.

Det foreligger en grundig analyse fra erfarne utbyggere og arkitekter som konkluderer med at utbygging på Ullevål er best og billigst. Den bør vurderes som del av en ny offentlig utredning. Ullevål sykehus har flere nyere bygninger som kan fungere godt i lang tid fremover.

De må brukes i stedet for å bygge nytt på Gaustad.

De trange forhold på Gaustad vil, ved utbygging der, gi store vansker for driften i det nåværende Rikshospitalet i hele byggeperioden.

De følgende har signert innlegget:

Ivar Følling

Otto M. Orning

Knut Rasmussen

Helge Schirmer

Per Vaglum

Bodvar Vandvik

Bjørn Østberg