På rett spor med EUs fjerde jernbanepakke

  • Knut Arild Hareide
EUs fjerde jernbanepakke vil bidra til å styrke norsk jernbane, mener samferdselsminister Knut Arild Hareide (KrF).

Kravet om konkurranse er ikke hugget i stein, slik kritikere hevder.

Dette er et debattinnlegg. Eventuelle meninger i teksten står for skribentens regning. Hvis du ønsker å delta i debatten, kan du lese hvordan her.

Norge har deltatt i det europeiske samarbeidet om jernbanen i mange år. Dette er positivt, blant annet for anskaffelse av nye tog, innfasing av nytt signalsystem og tilrettelegging for en mer kunderettet sektor. Med et mer harmonisert regelverk, flere felles standarder for jernbaneindustrien, og nytenking og besparelser ved mer bruk av konkurranse, vil EUs fjerde jernbanepakke bidra til å styrke norsk jernbane.

Konkurranse har vi allerede gode erfaringer med. Togselskapene tar nå mindre betalt av staten for å kjøre de samme togene og utvikler tilbudet for å få flere til reise. Men kravet om konkurranse er ikke hugget i stein, slik kritikere hevder.

Det vil i gitte situasjoner være mulig å direktetildele kontrakter, slik vi gjorde med NSB, for eksempel hvis dette kan gi bedre kvalitet på tjenesten eller høyere kostnadseffektivitet.

Les også

Jernbanedirektoratet utsetter konkurranse om toglinjene rundt Oslo

Som følge av mangeårig samarbeid med EU om harmonisering på det sikkerhetsmessige og tekniske området, har vi nå ganske få nasjonale regler. Disse, som blant annet er knyttet til klimatiske forhold, kan vi beholde så lenge det er behov for det.

Vi har også enkelte sikkerhetsregler som EU ønsker å ta inn i den felleseuropeiske lovgivningen. Harmoniseringen slår positivt ut begge veier!

Den myndighetsoverføringen som det legges opp til ved at EUs jernbanebyrå European Union Agency for Railways (ERA) skal treffe vedtak som får virkning for Norge, har det vært nødvendig å vurdere opp mot Grunnloven. Lovavdelingen i Justis- og beredskapsdepartementet har nå kommet frem til samme konklusjon som oss, nemlig at myndighetsoverføringen er lite inngripende.

Les også

Jernbanekonkurransene i Norge skulle legge mer vekt på kvalitet enn pris. Aftenpostens gjennomgang viser hvordan det gikk.

Norske myndigheter vil fortsatt treffe de fleste avgjørelsene i jernbanesektoren, og er involvert i saksbehandlingen når ERA skal treffe vedtak.

Dersom Stortinget slutter seg til jernbanepakken gjennom EØS-avtalen, vil Norge bevare friheten til å styre og kontrollere jernbanesektoren, og det er ingen krav om privatisering. Vi skal fortsatt satse på jernbanen i Norge. Med jernbanepakken blir denne satsingen bedre.

Følg og delta i debattene hos Aftenposten meninger på Facebook og Twitter