Debatt

Oljefondet bør forlate Norges Bank | Jon A. Solheim og Asbjørn Fidjestøl

  • Jon A. Solheim, tidligere direktør i Norges Bank Finansiell Stabilitet, og Asbjørn Fidjestøl, tidligere direktør i Norges Bank
Artikkelforfatterne begrunner hvorfor Oljefondet og Norges bank bør skille lag.

Bortsett fra Norges Banks styre og tre toppledere er det knapt noen fellesflater mellom sentralbankvirksomheten og Oljefondet.

Debatt
Dette er et debattinnlegg. Meninger i teksten står for skribentens regning.

Sentralbanklovutvalget, ledet av tidligere finansråd og sentralbanksjef Svein Gjedrem, leverte i sommer en grundig utredning om ny sentralbanklov og organisering av Norges Bank og Statens pensjonsfond utland, populært kalt Oljefondet.

Eget selskap med eget styre

Utvalget tilrår at Oljefondet skilles ut i et særlovsselskap med et eget styre. Subsidiært foreslås at Oljefondet fortsatt skal være en del av Norges Bank, men med tydeligere adskillelse enn i dagens modell med ett felles styre.

Jon A. Solheim

Vi vil nedenfor trekke frem forhold som taler for at Oljefondet flyttes ut av Norges Bank.

Da Oljefondet ble opprettet, var Norges Bank et naturlig valg som forvalter. Fra 1. januar 1998 ble det opprettet en egen enhet i Norges Bank med ansvar for Oljefondet.

Denne organiseringen har i hovedsak vært vellykket for utviklingen av Oljefondet. De første årene var den også positiv for utviklingen av sentralbankvirksomheten. Etter hvert har motargumentene fått sterkere tyngde.

Les også:

Asbjørn Fidjestøl

Ulik utvikling

Etter 1998 er Norges Banks sentralbankvirksomhet blitt konsentrert om pengepolitikk og finansiell stabilitet, og antall ansatte i sentralbankvirksomheten er blitt redusert fra 1128 fast ansatte til 355.

Samtidig er antall fast ansatte i Oljefondet økt fra 37 til 568, og de to delene av banken har utviklet en helt adskilt og ulik personalpolitikk og styringsstruktur. Bortsett fra Norges Banks styre og tre toppledere er det knapt noen fellesflater mellom sentralbankvirksomheten og Oljefondet.

To meget viktige, men svært ulike oppgaver

De betydelige, men svært ulike oppgavene og lederutfordringene til sentralbankvirksomheten med omkring 350 ansatte og Oljefondet med nærmere 600 ansatte, tilsier at de to oppgavene nå bør skilles. Ikke minst hensynet til sentralbankvirksomheten tilsier at Oljefondet nå bør skilles ut.

Vårt inntrykk er at mange av de som arbeider på sentralbankområdet, i økende grad vurderer organiseringen med Oljefondet i banken som en ulempe for videreutvikling av Norges Bank som sentralbank.

Den sterke veksten i Oljefondets kapital under forvaltning og i antall ansatte medfører en sterk utfordring, ikke minst for bankens toppledelse som har fått et svært bredt kontrollspenn. Gjedrem-utvalgets forslag om å etablere et særlovsselskap vil gjøre Oljefondet enda bedre rustet til å møte utfordringene fremover.

Innsideinformasjon og habilitet?

Spørsmålet om innsideinformasjon og habilitet er i liten grad påpekt av Gjedrem-utvalget og i høringene. Gjennom kontaktene med internasjonale organisasjoner og andre sentralbanker får Norges Banks toppledelse innsideinformasjon om andre sentralbankers penge- og valutapolitikk og om internasjonale økonomiske utviklingstendenser.

Dette kan være nyttig informasjon også for utformingen av Oljefondets forvaltningspolitikk, og kan representere et habilitetsproblem.

Styrket lovgrunnlag for sentralbankvirksomheten

Gjedrem-utvalget presenterer en rekke lovforslag som vil klargjøre og styrke Norges Banks rolle både når det gjelder pengepolitikken og finansiell stabilitet.

Innen finansiell stabilitet foreslås at Norges Bank skal få et klarere ansvar for makrotilsyn, herunder beslutningsmyndighet for den delen av bankens kapitalkrav som avledes av situasjonen i økonomien (motsyklisk kapitalbuffer) og krav til nye utlån med pant i bolig.

Norges Banks arbeid med finansiell stabilitet har fått stadig større betydning etter bankkrisen i perioden 1987–93 og finanskrisen i perioden 2007–09. Erfaringene fra disse krisene har understreket behovet for at sentralbanken bidrar til å forebygge og rydde opp i finanskriser.

Delt ansvar for finansiell stablitet

Mens Norges Bank har ansvaret for gjennomføringen av pengepolitikken, er ansvaret for finansiell stabilitet delt mellom Finansdepartementet, Finanstilsynet og Norges Bank.

I høringssvarene er det ulike oppfatninger om i hvilken grad Norges Bank eller Finanstilsynet – eller Finansdepartementet som overordnet myndighet – bør ha ansvar for blant annet vedtak om motsyklisk kapitalbuffer og krav til nye utlån med pant i bolig.

Finanstilsynet argumenterer for at en del av oppgavene bør legges til Finanstilsynet. Uenigheten om ansvarsfordelingen mellom Norges Banks sentralbankvirksomhet og Finanstilsynet illustrerer at det på flere områder er til dels betydelig og økende overlapping av oppgavene til de to institusjonene.

Samling av ansvaret for finansiell stabilitet og tilsyn

Etter 1945 har spørsmålet om samling av sentralbankvirksomheten og tilsynsvirksomheten i én institusjon vært reist flere ganger, også i Norge.

I 1992 foreslo flertallet i en arbeidsgruppe nedsatt av Finansdepartementet sammenslåing av Norges Bank og daværende Kredittilsynet, men forslaget fikk ikke tilslutning i Stortinget. Forslaget ble tatt opp igjen i 1997 av Stortingets granskingsutvalg av den norske bankkrisen, men det ble ikke fulgt opp av Finansdepartementet.

Ifølge utredningene vil en sammenslåing gi en mer effektiv institusjon for overvåking, tilsyn og krisehåndtering av finanssektoren enn det som er tilfelle med to enheter.

Bank of England - en nyttig modell

Dersom det blir vedtatt å flytte Oljefondet ut av Norges Bank, bør spørsmålet om sammenslåing av de to institusjonene tas opp på nytt. En samlet institusjon på omkring 600 ansatte vil dessuten kunne tilby mer varierte oppgaver og større karrièrefleksibilitet enn to adskilte og svært spesialiserte institusjoner.

Bank of England har i mange år vært en viktig modell for Norges Banks valg av organisasjonsstruktur og for arbeidet med pengepolitikk og finansiell stabilitet. I 2012 ble Prudential Regulation Authority og Bank of England slått sammen til en institusjon. Opplegget for sammenslåingen mellom sentralbank og tilsynsenhet i Storbritannia kan være en nyttig modell.

  • Følg og delta i debattene hos Aftenposten meninger på Facebook og Twitter

Les også:

Les også

  1. Forvaltningen av Oljefondet bør ikke tukles med | Arne Jon Isachsen

  2. Oljefondet vil selge oljeaksjene. Men klimautslipp er ikke grunnen.

  3. Oljefondet kjøper for første gang eiendommer i Asia

Les mer om

  1. Økonomi
  2. Norges Bank
  3. Statens pensjonsfond utland
  4. Sentralbanklovutvalget