Debatt

Aps oppskrift til valgseier 2017 | Mani Hussaini

  • Mani Hussaini, leder AUF

Arbeiderpartiet har alltid evnet å skape politikk for fremtiden, skriver Mani Hussaini. Her stiller partileder Jonas Gahr Støre på valgvake under kommunevalget i 2015. Foto: Ingar Storfjell

Debatt
Dette er et debattinnlegg. Meninger i teksten står for skribentens regning.

For et år siden lå Arbeiderpartiet på 40 prosent på meningsmålingene, nå har tallet stabilisert seg rundt 33 prosent. Målingene fra 2015 viser at Arbeiderpartiet har et stort potensial og at mange støtter partiets fellesskapstanke som en bærebjelke i samfunnet.

Arbeiderpartiet har alltid evnet å skape politikk for fremtiden. Samtidig har behovet for sosialdemokratisk politikk som bidrar til mindre forskjeller og like muligheter aldri vært større enn nå. Så hvorfor er ikke troen på sosialdemokratiet større? Her er noen tanker om grep Arbeiderpartiet bør ta på veien mot stortingsvalget i 2017.

Rettferdig fordeling og arbeid til alle

Arbeiderbevegelsen er tuftet på kampen mot store forskjeller i samfunnet. Vi ser nå at forskjellene mellom folk øker, arbeidsledigheten er rekordhøy og 90 000 av våre barn lever i fattigdom. 10 prosent av Norges rikeste eier omkring halvparten av formuen her i landet, og toppsjefene i de 10 største norske selskapene tjener 15 ganger mer enn de lavest lønnede i selskapet. Arbeiderpartiet må være den fremste motstanderen av at en slik utvikling får fortsette.

Rettferdig fordeling gir like muligheter

Mani Hussaini Foto: Tor G. Stenersen

Små økonomiske forskjeller utgjør et konkurransefortrinn for landet vårt. Prinsippet om rettferdig fordeling har gitt folk fra ulike samfunnslag like muligheter; uansett om du er direktørdatter eller vaktmestersønn skal du kunne utnytte ditt fulle potensial. Nøkkelen til å nå dette målet er arbeid til alle, en utjevnende skattepolitikk og en sterk velferdsstat. Arbeiderpartiet må alltid gå til valg på å bygge velferdsstaten opp, ikke ned slik høyrepartiene har forsøkt i årevis.

Skattekutt er Regjeringens eneste løsning

Slagordet vårt om hele folket i arbeid er like dagsaktuelt i dag som det var i 1933. 129 000 mennesker er i dag arbeidsledige, mange av dem er ungdommer. Erna Solberg skyver arbeidsledige menn og kvinner foran seg i omstillingsretorikken, og den eneste løsningen Regjeringen har er skattekutt. Men regjeringens politikk kan aldri være en målestokk for hva vi gjør. Arbeiderpartiet må gå til valg på landsomfattende prosjekter som bygger landet og som skaper flere arbeidsplasser. Utbygging av infrastruktur, rehabilitering og nye investering i skoler og eldrehjem er noen eksempler på slike prosjekter.

Nei til økte forskjeller

Arbeiderpartiet må også gå i bresjen for en fordelingspolitikk som står i sterk motsetning til Høyre og FrP sin. De prioriterer de aller rikeste ved å ta fra de aller fattigste.

Det er på tide at Arbeiderpartiet går inn for å bygge fremtidens velferdsstat gjennom å øke skattene slik at de som har mest bidrar mest.

Norges tusen rikeste mennesker har i gjennomsnitt fått 768 800 kroner i årlig skattelette av Erna og Siv. De aller fleste i landet vårt støtter sosialdemokratiets fellesskapstanke og ønsker å være med å bygge fremtiden. Derfor bør vi si nei til alle forslag som uthuler formuesskatten, som ikke virker utjevnende og som bidrar til økte forskjeller.

Mer og flere skatter

Vi må aldri slå oss til ro med at dagens løsninger er de beste for morgendagen. Det er på tide at Arbeiderpartiet går inn for å bygge fremtidens velferdsstat gjennom å øke skattene slik at de som har mest bidrar mest. Vi bør beholde formuesskatten, gjeninnføre arveavgiften, innføre en ny nasjonal boligskatt, fjerne momsfritak på finansielle tjenester og øke skatten på kapital – og finansinvesteringer. På denne måten kan vi både sikre og forsterke velferdsstaten for fremtiden – samtidig som det er god, grunnleggende fordelingspolitikk som reduserer forskjeller og gir flere like muligheter.

Et alternativ til Regjeringen

Arbeiderpartiet må føre en tøffere linje mot Regjeringen, som åpenbart ønsker en annen samfunnsretning enn oss og det store flertallet i Norge. Da vi lå på 40 prosent på meningsmålingene, var det store debatter om viktige samfunnsspørsmål som Høyre og Frp frontet mot folkeviljen, og hvor Arbeiderpartiet fremsto som det tydelige alternativet.

Regjeringen har avlyst klimapolitikken, det har ikke fremtiden råd til.

Regjeringen ivret etter å privatisere fellesskapets verdier, lukket øynene for den stadig økende arbeidsledigheten, fremmet en usosial skatteprofil ved å ta fra dem som har minst og gi til dem som har mest, kuttet i skole og eldreomsorg gjennom mindre penger til kommunene, angrep arbeidstagernes rettigheter og førte likestillingen mange tiår tilbake.

Sosialdemokratiet har de beste løsningene

Regjeringens politikk har ikke forandret seg siden i fjor, og situasjonen er dessverre den samme, om ikke verre. Arbeiderpartiet må i 2017 presentere alternativ politikk til Regjeringens i disse og i mange andre politiske spørsmål dersom valget skal vinnes. Velgerne er sultne på politikk som løser den økende byråkratiseringen av velferdsstaten og tidspresset for familier og som bekjemper økte sosiale forskjeller, et råere arbeidsliv med sosial dumping, svart økonomi og tøffere kår for arbeidstagere. Vi er overbevist om at sosialdemokratiet har de beste løsningene på disse utfordringene.

Et fremtidsrettet parti som løser klimakrisen

Med Parisavtalen bak oss, en brutal oljekrise og et uendelig behov for å stanse menneskeskapte klimaendringer trenger vi et Arbeiderparti som ser mot fremtiden med optimisme og grønne løsninger. Regjeringen har avlyst klimapolitikken, det har ikke fremtiden råd til. Norge på sitt beste er når vi kommer sammen og skulder ved skulder bygger landet. Det er i dette fellesskapet vi skaper verdier og legger grunnlaget for et godt og inkluderende samfunn.

Omstillingen til lavutslippsamfunnet er mer enn en politisk ambisjon, det er en nødvendighet. Klimaendringer vil få store konsekvenser, og for å begrense dem må vi ta en del vanskelige valg. Det må også Arbeiderpartiet ta på alvor. Dette innebærer å legge en langsiktig omstillingsplan for Vestlandet som ikke innebærer oljevirksomhet.

Nei til oljeboring i nord

Det innebærer også et klart og kontant nei til oljeboring utenfor sårbare områder som Lofoten, Vesterålen og Senja. I stedet må vi beholde de gode vilkårene og konkurransekraften i de næringene og industriene vi skal fortsette med inn i fremtiden. Dette handler om landbasert industri, havindustri, fisken, skogen og kunnskapen. I tillegg må vi skape nye næringer som kan gi arbeidsplasser og verdiskapning uten store klimautslipp.

Den nye oljen finner vi i mange små og store prosjekter.

I Norge har vi en viktig tradisjon for at statseide selskaper spiller en sentral rolle i å drive norsk industri og næringsliv fremover. Vi må ha et aktivt statlig eierskap og bruke kompetansen, tyngden og merkevaren disse selskapene har for å drive utviklingen fremover. Selskaper som Statoil og Statkraft er viktige motorer i norsk økonomi, og de må brukes for det de er verdt. Når Regjeringen med et pennestrøk halverer Statkrafts investeringsramme, gjør den akkurat det motsatte. Her må Arbeiderpartiet være garantisten for økte investeringer i fornybar energi.

Små og store prosjekter må erstatte oljen

Oljen vil ikke erstattes med bare en ny industri. Den nye oljen finner vi i mange små og store prosjekter. Også her må staten spille en rolle, og et steg i riktig retning vil være en helhetlig oppdatering av det norske jernbanen. Dette vil både knytte folk tettere sammen, gi arbeidsplasser og en solid miljøeffekt. Men det krever at Arbeiderpartiet tør å fremme en ambisiøs jernbanepolitikk som innebærer både en oppgradering av det eksisterende tilbudet, en utvidelse av jernbanenettet nordover og mer enn bare vage hentydninger om høyhastighetsbane. Opprustningen av infrastrukturen vil være liten med viktig del av en målrettet strategi på veien ut mot lavutslippsamfunnet.

Dette er våre beskjedne råd til Arbeiderpartiet om hvordan vi mener troen på det sosialdemokratiske prosjektet i Norge kan øke – og legge grunnlaget for Arbeiderparti-seier i 2017.

Debattinnleggets tittel er blitt endret i ettertid.

Les mer om Arbeiderpartiet:

Les også

Etterlysning: Har noen sett vårt kjære Arbeiderparti? | Ingebrigt Steen Jensen, Trude Solheim

Trine Eilertsen:

Les også

En tåkefyrste vinner ikke valg

Les også

Medierevisjonen: Tåkefyrste-tåkeleggerne Aftenposten

Her kan du lese andre utspill fra AUF-lederen:

Les også

AUF vil forby matkasting

Lyst til å skrive? Slik kommer du lettere på trykk:

Les også

Seks tips til en Aftenposten-debattant | Ingvild Berg

Få med deg debattene hos Aftenposten meninger på Facebook og Twitter.

Les mer om

  1. Debatt