Elevene skal lære mer om psykisk helse og livsmestring i skolen | Jan Tore Sanner

  • Jan Tore Sanner
Debatten om hva elevene skal lære, må være så opplyst og nyansert som mulig, skriver Jan Tore Sanner i sitt svar.

Kjensler og følelser og andre nært relaterte temaer omtales på flere trinn og i flere fag.

Dette er et debattinnlegg. Eventuelle meninger i teksten står for skribentens regning. Hvis du ønsker å delta i debatten, kan du lese hvordan her.

Når nye læreplaner tas i bruk fra 2020, skal elevene selvfølgelig lære om følelser og psykisk helse. Dette er sentralt i det tverrfaglige temaet «folkehelse og livsmestring» i de nye læreplanene.

I en kronikk 13. mai skriver fagpersoner innen psykologifaget at de er bekymret for at elevene ikke skal lære om følelser og psykisk helse i fremtidens skole. «Fordi følelsene og tankene våre avgjør hvordan vi samhandler med andre og navigerer i verden, er dette nødvendig livskunnskap for barn og unge», mener de. Det er jeg enig i!

Men så hevder de i neste setning at «det skal elevene ikke lære om» når nye læreplaner tas i bruk. Dette er feil. Selvfølgelig skal skolen også være et sted der elevene lærer seg å mestre sosiale og følelsesmessige utfordringer i livet.

Mange eksempler fra læreplanen

I innlegget sies det at de nye kompetansemålene ikke omhandler følelser. Det påstås at «kjensler» kun omtales én gang. Leser man alle forslag til nye læreplaner, vil man se at kjensler og følelser og andre nært relaterte temaer omtales på flere trinn og i flere fag.

La meg vise til to eksempler. I samfunnsfag skal elevene etter 2. trinn kunne samtale om følelser og hvordan en kan uttrykke grenser og akseptere andres. Etter 4. trinn skal de kunne samtale om identitet og reflektere over hvordan det kan oppleves ikke å være en del av fellesskapet.

I KRLE finner vi mål som å kunne sette seg inn i og formidle egne og andres tanker og følelser etter 4. trinn, og etter 10. trinn skal de kunne utforske andres perspektiv og håndtere uenighet og meningsbrytning. Og dette er bare noen eksempler.

Skolen skal både danne og utdanne. Den overordnede delen av læreplanverket beskriver hvilke verdier og prinsipper skolen skal styre etter, og er tydelig på at elevenes faglige og sosiale læring henger sammen. Elevene skal kunne sette seg inn i hva andre tenker, føler og erfarer. De skal lære å uttrykke egne meninger og si fra på andres vegne.

Debatten må være opplyst

Alt elevene skal lære om følelser, medmenneskelige relasjoner eller sosial utvikling, skal ikke stå som kompetansemål i fagene. Kompetansemålene må leses og forstås i lys av overordnet del og de andre delene av læreplanene i fag. Kompetansemålene beskriver det elevene skal ha lært, og dermed hva de skal kunne vurderes etter. Elevene skal ikke vurderes i sin evne til å mestre livet.

Læreplanene er nå på høring og skal fastsettes av Kunnskapsdepartementet til høsten. De skal tas i bruk ifra høsten 2020. Det er en stor styrke at så mange engasjerer seg i debatten om fremtidens skole, men debatten om hva elevene skal lære, må være så opplyst og nyansert som mulig.

Livsmestring og grunnlaget for et godt liv legges tidlig. Vi fornyer nå skolens innhold gjennom nye læreplaner, og til høsten kommer stortingsmeldingen om tidlig innsats og inkluderende fellesskap.

Vi skal ha en barnehage og skole som gir like muligheter og løfter alle barn uavhengig av hvilken bakgrunn de har. Nye læreplaner og tidlig innsats vil gi elevene bedre forutsetninger, og folkehelse og livsmestring er en sentral del av dette.

  • Les kronikken: