Avgangskarakterer er viktige for sosial utjevning | Marianne Nordli Hansen og Jørn Ljunggren

Vi står fast ved at påstanden om at Oslo-skolen er best på sosial utjevning mellom ungdom med høyt og lavt utdannede foreldre, ikke støttes når elevenes avgangskarakterer legges til grunn, skriver innleggsforfatterne.

Avgangskarakterene har betydning for elevenes grunnskolepoeng og dermed for deres fremtidige muligheter.

Dette er et debattinnlegg. Eventuelle meninger i teksten står for skribentens regning. Hvis du ønsker å delta i debatten, kan du lese hvordan her.

Vårt innlegg om Oslo-skolen og sosial utjevning har engasjert flere.

Dette er viktige spørsmål, så vi er glade for at temaet nå er oppe til diskusjon og belyses fra flere vinkler.

Selv om noen av svarene inneholder til dels krasse karakteristikker av oss og hevder at våre analyser er fulle av «metodiske svakheter», så er det ingen av innvendingene som rokker ved vår opprinnelige konklusjon og det vi ser som et viktig faktum:

Forskjellen mellom avgangskarakterene til barn av høyt og lavt utdannede foreldre er ikke blitt mindre i Oslo over tid, og denne forskjellen er heller ikke mindre i Oslo enn i landet som helhet.

Det er på bakgrunn av dette vi hevder at det ikke er grunnlag for å hevde at Oslo-skolen fungerer mer sosialt utjevnende enn skoler andre steder eller er blitt bedre over tid.

Betydningen av avgangskarakterene

I samtlige svar vises det til andre studier på området – av nasjonale prøver, kun eksamenskarakterer, skolebidragsindikatorer – som viser andre trekk ved Oslo-skolen enn dem vi har fremhevet.

Vi har aldri hevdet at analyser av slike forhold ikke kan bidra med verdifull kunnskap, men disse studiene baseres altså på noe annet enn avgangskarakterer og endrer dermed ikke på våre konklusjoner.

I Hansens forskningsartikkel, og i vårt innlegg, argumenteres det for at avgangskarakterer er særdeles viktige for elevenes muligheter til sosial mobilitet.

Det at samtlige avgangskarakterer inkluderes, er viktig. Ikke minst fordi det tidligere er vist at sosial bakgrunn slår ulikt ut for forskjellige fag og eksamensformer.

Betydningen av sosial bakgrunn er sterkere for muntlig og standpunkt enn for skriftlig eksamen.

Viktigst er likevel at alle avgangskarakterene har betydning for elevenes grunnskolepoeng og dermed for deres fremtidige muligheter.

Marianne Nordli Hansen og Jørn Ljunggren.

I Oslo måles de videregående skolenes popularitet etter hvor strenge opptakskrav de har, basert på elevenes avgangskarakterer. Det er derfor vi, ved hjelp av svært robuste data som dekker hele befolkningen, har undersøkt avgangskarakterene til elever fra høy og lav sosial bakgrunn – målt ved foreldres utdanning.

Vi står fast ved at påstanden om at Oslo-skolen er best på sosial utjevning mellom ungdom med høyt og lavt utdannede foreldre, ikke støttes når elevenes avgangskarakterer legges til grunn.

Pussig fra Civita

Vi registrerer at utdanningsminister Torbjørn Røe Isaksen i sitt innlegg har moderert seg til at «mye tyder på at Oslo-skolen har gjort svært mye riktig for å løfte alle elever».

At ministeren velger å se bort fra avgangskarakterer i dette løftet, får så være, men at Civita nå argumenterer for at karakterer er uvesentlig i dette spørsmålet og hevder «at det er tvilsomt om det er fakta», er mildt sagt pussig.

Andre analyser av elevers ferdigheter rokker nemlig ikke ved det faktum at grunnskolepoeng utvilsomt er svært viktige for videre utdanningskarrièrer og dermed yrkes- og inntektsmuligheter. Kort sagt: For deres mulighet til sosial mobilitet.

Dette er særdeles lite kontroversielt, og vi skulle tro det ville være av interesse for alle som er opptatt av skole og sosial utjevning å få fakta om at Oslo-skolen ikke viser tegn til sosial utjevning i avgangskarakterene.

Vår hensikt med å fremheve den svært lave gjennomføringen på bygg- og anleggsfag handlet ikke om å plukke sure kirsebær til ministeren, men om det problematiske i å opprettholde bildet av Oslo-skolen som et ensidig forbilde for resten av landet når både søkningen til og gjennomføringen av viktige yrkesfag er så lav.


På Twitter: @JOrnLJ

Få med deg debattene hos Aftenposten meninger på Facebook og Twitter.